[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 212


Stifts-Tidningar. N:o 1 år 1776 [april], kallade fr. o. m. nr 2 Wexiö Stifts Tidningar 1776 20/6-97 1/4; Tidningar utgifne för Wexiö Stift af J. Z. Hjelmerus 1797 maj-1800 april; Wexiö Stifts-Tidningar 1800 maj-1815 april; Tidningar för Wexiö Stift 1815 maj-1823 dec. samt Wexiö Stifts Tidningar fr. o. m. 1824 (fortgå 1894 1900 med oförändradt utg.-sätt.). Utan utsatt tryckort och boktryckeri 1776-97 april; [tryckta hos Anders Vrigseen 1776-90; A. Thetzell och Vrigseens enka 1791-93; A. Thetzell och J. Hultman 1794-97 april], med deras namn utsatta 1797 maj-98 april; Wexiö och Hofs by. Tryckta hos J. Hultman och A. Thetzells enka 1798 maj-99 april; Wexiö, Christina Thetzells tryckeri 1799 maj-1800 april. Utan utsatt tryckeri 1800 maj-1807 april; [tryckt hos Sven Rask och Christina Thetzell. Intressenter]; Sven Rask 1807 maj-19 mars; Sven Rasks enka 1819 april-34; J. P. Lönnegren 1835-55; H. S. Cederschiöld 1856, 57; Edv. Ljungström 1858-70 jan.; Edv. Ljungströms arfvingar 1870 febr.-79 maj samt Otto Sporsén fr. o. m. 1879 juni. Ant. med undantag af 1776, 77 och 1797 maj-1800 april, då den år tryckt med Fr.

1 m., 1776-97 april; 1800 maj-1815 april samt fr. o. m. 1820 maj; 2 m., 1797 maj-1800 april samt 1815 maj-20 april. 2 à 4 s. 4:o (16,2 à 16,5 x 11 à 11,3) 1776-92 juni. 4 s. 8:o (14,2 x 8) 1792 juli-94 febr. 8 s. 8:o (13,9 à 14,5 x 7,5 à 8,4) fr. o. m. 1794 mars, med bihang, 8 s. 8:o till hv. nr 1837 okt.-39 aug. Utan uppgift å pris 1796-97 april; 24 sk. 1797 maj-98 april; 32 sk. 1798 maj-1801 april; 16 sk. 1801 maj-14 april; 1 rdr bko 1814 maj-20 april; 32 sk. bko 1820 maj-24; 36 sk. bko 1825-30; I rdr bko 1831-58; 1 rdr 50 öre 1859-84 samt 1 kr. 80 öre (o. p.) fr. o. m. 1885.

Utgifna af konsistorii-notarierna Daniel Anander 1776-87 sept.; Jonas Zacharias Hjelmerus 1787 dec.-1801 april; vice notarien And. Hallström 1801 maj-1804 sept.; Magnus Er. Forssander 1804 okt.-14 april (?); David Aspelin 1814 maj(?)-16 april; C. I. Heurlin 1816 maj-18 april; A. G. Ahlstrand 1818 maj-27 april; S. G. Mellin 1827 maj-39 april; H. G. Olin 1839 maj-40 april; S. G. Wiberg 1840 maj-59 juli; t. f. konsist.-notarien G. Sundberg 1859 aug.-61 sept.; L. G. Rydén 1861 okt.-69 febr. samt G. Sundberg från och med 1868 mars.

Konsistorii-notarien J. Z. Hjelmerus erhöll 1798 12/6 personligt privilegium å utgifvandet af Wexiö Stifts Tidningar. Då dessa äfven efter det Hjelmerus lämnat konsistoriinotarie-sysslan utan något privilegium fortsattes af hans efterträdare, blef detta anmärkt af boktryckeriombudsmannen Ekmansson 1805 18/2, i följd hvaraf d. v. konsistoriinotarien M. E. Forssander, efter förut afgifven nöjaktig förklaring öfver den anmärkta försummelsen, 1805 26/4 sökte privilegium å utgifvandet af Wexiö Stifts Tidningar, som 9/9 s. å. erhölls. Något utgifningsbevis å nämnda tidningar synes sedermera ej hafva blifvit utfärdadt, förr än konsistorii-notarien L. G. Rydén 1861 24/10 erhöll dylikt, som 1869 7/12 öfverflyttades på hans efterträdare G. Sundberg.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_212.htm