[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 15


Acta Literaria Sueciæ Upsaliæ publicata. 1720-29. Upsaliæ et Stockholmiæ, Sumptibus Johannis Henrici Russworm, Litens Wernerianis. [Upsaliæ impressa]. Ant. med graverad titel.

4 »trimestre» häften årl. à 32 sid., 4:o (15,3 à 16 x 10,5 à 10,2), 1720-29, utgifna i 2 band. Hvart »trimestre» häfte kostade 8 öre smt.

Af bd. 1 (årg. 1720-24) utkom äfven en i Rostock helt och hållet - utom titlar och registret - tryckt upplaga »Ad exemplum autem Suecanum accurate recusa Rostochii et Lipsiæ, apud Jo. Henr. Russwormium, Bibliop.»

Denna tidskrift utgafs af det redan vid nr 11 nämnda sällskapet Collegium Curiosorum på dess egen bekostnad t. o. m. 1721, då det mot en viss årlig »recognition» öfverlät förlaget häraf åt bokföraren J. H. Russworm, som d. 12 dec. 1728 erhöll kongl. privilegium på dessa Acta Literaria »ifrån deras begynnelse och så länge de fortsättas». Sedan detta sällskap d. 11 nov. 1728 erhållit kongl. stadfästelse på sina stadgar och samtidigt antagit namnet Societas regia literaria et scientiarum Upsaliensis - på svenska Kongl. Vetenskaps- Societeten i Upsala -, förlorade dess handlingar från och med 1730 karaktären af tidskrift och titeln ändrades till »Acta Literaria et Scientiarum Sueciæ», hvaraf ett band på en gång utkom 1742 för 1730-39. De undergingo därefter någon förändring och kallades Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis 1740-51, hvaraf 1740 års årgång utkom 1744, 1741 års 1746, 1742 års 1748, 1743 års 1749 samt 1744-50 års på en gång 1751 och trycktes »sumtibus et typis Laurentii Salvii» i Stockholm. Därefter afstannade utgifningen häraf till 1772, då »Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis» vidtogo, hvaraf vol. 1-14 i stor 4:o (19 x 13) å obestämda tider utkommo i Upsala 1772-1850. En ny, ännu fortgående »Series tertia» påbörjades 1851, af hvilken vol. 1-16, tryckta i Upsala på Akademiska boktryckeriet, utkommit 1851-93. Öfver innehållet i dessa serier har Aksel G. L. Josephson utgifvit en »Catalogue méthodique des Acta et Nova Acta Reg. Societatis Scientiarum Upsaliensis 1744-1889. Upsala 1889. 4:o, 36 sid.

Se härom vidare Sylwan, a. a., sid. 92-97 och Glas, Essai sur la Société Royale des sciences d'Upsal. Upsala 1877.

[Jfr Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar (1:40).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_15.htm