[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 14


Nödiga Förnufftz Öfningar För all slags Studerande Ungdom, Som wil hafwa sunda Tankar, och fälla ett billigt Omdöme om de högste och wichtigste Ting i Wärlden, hvilket i naturlig måtta bör wara deras yppersta Ändamål, ehwad för Stånds-Wahl de hälst willja giöra. Hwar af Ett Stycke hwart Fiärdedels Åhr, Med Hans Kongl. Maij:tz Allernådigste Privilegium, Ärnas til Trycket i Linköping. Och blifwer nu meddelt 1718 Åhrs Första Qwartal, som handlar uti ett Förspråk om dänna Sakens höga Nödvändighet, så och om Upsåtet och Ordningen. Vplagde af Peter Pilecan. [D. 1-5:1718-22.] Fr.

Häraf skulle utkomma 4 h. årligen. Emedan första delen utkom så sent, fick den gälla för tre qvartaler 1718 (44 opag. sid.); för sista qvartalet s. å. utkom ett häfte (48 sid. = d. 2). För 1719 utkom på en gång en del (= d. 3) för alla fyra qvartalen. U. t. (60 sid). Likaså »för 1720» [= d. 4]. U. t. (122 sid. o. 1 tab.), hvilken »efter tijderne Gudj klagat äro swåre och denne Delen, som är widlyftigare än de föregående, något sent utkommer, blifwer han för bägge åhren nämbligen 1720 och 1721 giällande». Följande år utkom Femte Delen. U. t. (234 sid.); alla i 8:o (14,6 x 8).

Af filosofiskt, moraliskt och litteraturhistoriskt innehåll samt utgifven af d. v. professoren vid Lunds universitet Andreas Rydelius på uppmaning af Carl XII.

Häraf utkom en ny upplaga 1787:

»Doct. Andreæ Rydelii, Biskops öfver Lunds Stift, Nödiga Förnufts-Öfningar, at lära kenna thet sundas wägar och det osundas felsteg. Andra vplaget, Ökt med Siette Delen, som nu är i ordningen then Femte. Med Hans Kongl. Maj:ts Allernådigsta Privilegium. Linköping, Tryckt hos Pet. Pilecan med thes egen bekostnad, Åhr 1737», 4:o (46 sid. opag., 1-422). Af »Sjette delen» utkom en ny uppl. Stockholm 1766. (4:o, 100 s.)

Ett sammandrag utgafs 1765:

»Wälgrundade och Solide Tankar Öfwer De största och allmännaste Fördomar och Förnufts Swek, Sammandragne utaf Den Lärde och högt Uplyste Biskopens Andreæ Rydelii Nödiga Förnufts-Öfningar För Åren 1720, 1721 och 1722. Stockholm, Tryckt hos Peter Hesselberg, 1766. 4:o, 142 sid.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_14.htm