2009-07-01

Digitala lärresurser i öppna arkiv?

I vilken omfattning skapar och använder akademiska lärare idag fritt tillgängliga, digitala lärresurser? Kan man rymma lokalt producerade digitala lärresurser i lärosätenas öppna arkiv? Där finns det nu i första hand forskningspublikationer och uppsatser.

Projektet OER (Open Educational Resources) i öppna arkiv har lämnat en slutrapport som tar upp dessa frågor. Man redovisar den hittills mest omfattande kartläggningen av hur svenska akademiska lärare ser på OER. Begreppet är nytt för många, men en påfallande stor andel både skapar och använder OER i sitt arbete.

De öppna arkiven är överlägsna för spridning och synlighet, men saknar idag en del funktioner som är viktiga för att hantera OER. Det framgår tydligt att det idag saknas policies och riktlinjer för OER vid svenska lärosäten. Det behövs mer stöd och incitament till lärare som vill arbeta med OER.

Läs rapporten

Innehållsansvar: Jan Hagerlid , e-post: fornamn.efternamn@kb.se