fullskärmsbild

Totala kostnader för vetenskaplig publicering

KB har sammanställt kostnaderna för prenumerationer på e-tidskrifter och e-böcker samt publicering av forskningsartiklar i Sverige.

I den pågående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är det viktigt att få en helhetsbild av lärosätenas utgifter.

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att all offentligt finansierad forskning ska bli omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras. I omställningen till ett sådant system är det viktigt att få kontroll på kostnaderna, så att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt.

Kostnader för 2017

I regleringsbrevet för 2018 fick KB i uppdrag av regeringen att sammanställa de totala utgifterna för universitetens och högskolornas vetenskapliga publicering. Till det räknas både framställning och tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer.

Sammanställningen visar att kostnaderna för år 2017 var minst 446 miljoner kronor. Den totala siffran är högre, eftersom alla kostnader inte har gått att samla in i den här första kartläggningen.

Rapporten
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?