Aktu­ellt från Swepub: decem­ber 2022

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Release av Swepub

Den 27 oktober produktionssattes Swepubs version 1.9. Releasen innehöll exempelvis förbättrad autoklassificering, berikning av ORCIDs utifrån lokala personID:n och förbättringar i sammanslagningen av dubblettposter.

Läs hela versionsinformationen.

Nästa Swepub release

Swepubs version 1.10 är preliminärt planerad till torsdag den 16 februari. Releasen är planerad att innehålla bland annat berikningar utifrån metadata i Crossref.

Se Swepub Roadmap för planerad utveckling under 2023.

Förstudie kring söktjänster

Under hösten har en målgrupps- och teknisk nulägesanalys pågått kring tjänsterna
Libris webbsök, Swepub sök, Uppsök, Libris fjärrlån, Libris låntagarbeställningar och
Biblioteksdatabasen. Resultatet från målgrupps- och den tekniska nulägesanalysen utgör ett underlag för förstudien som startar nu. Användare av nuvarande tjänster kommer att involveras i förstudien

En fråga som behöver tas ställning till är om Swepub sök fortsatt bör vara en egen
separat söktjänst eller integreras i Libris söktjänst. Förstudien är planerad att pågå fram till sommaren 2023.

Överenskommelsen kring samarbetet kring Swepub

Under 2022 har KB arbetat med att ta fram överenskommelse om samarbetet kring Swepub. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra roller och åtaganden mellan KB och de organisationer som levererar metadata till Swepub. Överenskommelsen baseras på den vedertagna praxisen som i dag råder om dataleveranserna till Swepub. Swepub utvecklingsråd har fått ta del av utkasten och kommit med synpunkter. Överenskommelsen är tänkt att skickas ut till de deltagande organisationerna för underskrift i januari 2023.

Möte i Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd hade möte den 2 december. Swepub utvecklingsråd fick se den slutgiltiga versionen av överenskommelsen om samarbetet i Swepub mellan KB och de organisationer som levererar data till Swepub. Utvecklingsrådet diskuterade utifrån ett kunskapsunderlag om möjligheterna och utmaningarna med att inkludera flera organisationer i Swepub. Utvecklingsrådet fick även en kort presentation om KB:s rapport om kartläggning av användningen av öppna lärresurser.

Möte i Swepubs referensgrupp

Swepubs referensgrupp möttes den 8 december. Referensgruppen fick utöver den sedvanliga lägesrapporten en presentation om hur den förbättrade autoklassificeringen fungerar. Karolinska institutet berättade om exempelvis projekten kring RIMS (Research Information Management System) och autoklassificering går på biblioteket.

Swepub-träff

Den 28 oktober hölls Swepub-träff med tema upphov där runt 25 deltagare från organisationer som levererar data till Swepub deltog. Registrering av affiliering upplevdes svårast för kapitel och böcker. Det diskuterades även hur olika lärosäten hanterar registreringen av forskargrupper. Vissa lärosäten hade en integration mot ORCID som underlättade registreringen. Det var ändå inget som arbetades aktivt med. Det konstaterades dock att ORCID är ett globalt ID som kommer att skörda nytta framöver.

Nästa Swepub-träff med tema revidering av Swepubs format och praxis är preliminärt planerad till den 10 februari 2023.

Konferensen IFFIS 2022

Den 24 november arrangerades konferensen IFFIS - Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige på Norra Latin i Stockholm. Enligt temat samarbetet presenterades samarbetsprojekt som MARIAD och Gemensamma DataProjekt där det arbetas med standardisering av administrativ forskningsinformation både på internationell och nationell nivå.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) berättade om hur lärosätena tillsammans arbetar med olika frågor kring öppen vetenskap genom olika arbetsgrupper. Deltagarna fick även höra om hur det i Norge arbetas med utvecklingen av Nasjonalt Vitenarkiv som på sikt kommer att ersätta det nuvarande norska systemet för forskningsinformation, CRIStin.

Swepub var knutpunkten för presentationen Forskningsinformation - från metadata till analys där KB tillsammans med Lunds universitet, DiVA, Konstfack, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet berättade hur allt hänger ihop. Bra datakvalitet betyder bättre förutsättningar för analyser samtidigt som utan input från analyser kan inte datakvaliteten bli bättre.

Dagen avslutades med en inspirerande presentation om hur myndigheter kan länka sina termer och begrepp med hjälp av Myndigheten för digital förvaltning - DIGG. För den som vill se DIGG:s eller de andras presentationer, håll utkik efter Vetenskapsrådets Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där filmerna kommer att publiceras.

Swepubs städdag

Även detta år finns det möjlighet att delta i Swepubs städdag. Städdagen kommer att hållas digitalt den 16 december kl. 9-11. Städdagen påbörjas med en demo av Swepubs analystjänster. Därefter finns KB:s Swepub-specialister kvar för att svara på frågor om tjänsterna, praxis och systemreglerna medan de som arbetar med kvalitetssäkringen av poster i sina lokala system granskar poster med hjälp av Swepubs tjänst för Databearbetning.

Inbjudan till Swepubs städdag har gått ut via Swepubs sändlista.

Rapporterade buggar

Följande bugg har rapporterats:

  • Om ett ORCID har felaktigt blivit kopplat till ett personID så försvinner inte uppmärkningen i Swepubs tjänst för Databearbetning fast kopplingen i originalkällan skulle avlägsnas.

Kalender

  • Swepubs städdag den 16 december 2022 kl. 9-11.
  • Swepub-träff preliminärt med tema revidering av Swepubs format och praxis den 10 februari 2023 kl. 11-12.
  • Release av Swepub 1.10 preliminärt den 16 februari 2023.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!