Aktu­ellt från Swepub: april 2022

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Swepub release 1.8

Release av Swepub version 1.8 är planerad till den 19 maj 2022. Releasen är tänkt att innehålla förbättrad dubbletthantering, implementering av ett uppdaterat Svenskt register av sakkunniggranskade publiceringskanaler (Svenska listan) från Vetenskapsrådet och effektiviserad datahantering.

Roadmap

Swepubs roadmap uppdateras kontinuerligt allt eftersom det sker ändringar i planeringen av utvecklingsaktiviteter. För tillfället innehåller roadmapen aktiviteter som är preliminärt planerade att genomföras under 2022, till exempel berikning från externa datakällor under hösten 2022.

Möte i Swepub utvecklingsråd

Den 25 mars ägde möte i Swepub utvecklingsråd rum. Utöver lägesrapporter kring Swepub och CC-0-utredningen fick utvecklingsrådet även höra om KB:s arbete med OpenOrgs och om FoU-verksamheten på KB.

Möte i Swepubs referensgrupp

Den 9 mars hölls mötet i Swepubs referensgrupp. Referensgruppen bidrog med input till dubbletthanteringen och och definitioner av publikationstypen forskningsöversikt diskuterades.

Samverkansträff DiVA-KB

Den 20 april träffades DiVA:s och KB:s förvaltningsledningar kring Swepub- och Librisärenden och utbytte erfarenheter kring den senaste utvecklingen på respektive håll.

Utredning om förutsättningarna för CC-0 på Swepub-data

En rapport som sammanställer utredningen kring CC-0 är under arbete. Syftet med rapporten är att redogöra för de möjligheter och hinder som finns för införandet av CC-0-licens på Swepub-data.

OpenOrgs

OpenOrgs är en ny OpenAIRE-tjänst för identifiering och hantering av organisationer inom forskning, som i sin tur är kopplad till OpenAIRE ResearchGraph, och därmed till EOSC (European Open Science Cloud). Tjänsten knyter också an till redan existerande organisationsidentifierare, i första hand Research Organization Registry (ROR, ror.org).

Som en nationell nod för OpenAIRE har KB beslutat att bidra i arbetet med OpenOrgs. KB:s insats kommer att bestå av att bedöma inkommande data rörande svenska organisationer, om det handlar om en redan känd organisation som behöver länkas ihop, om en ny organisation eller en felaktig sammanlänkning av en organisation. Syftet för KB:s del är att förbättra metadata kring forskningsorganisationer som i sin tur på sikt skulle kunna användas i Swepub.

Läs mer om OpenOrgs Länk till annan webbplats..

Kalender

  • Swepub-träff med tema sakkunniggranskning den 19 maj.
  • Möte i Swepub utvecklingsråd den 2 juni.
  • Möte i Swepubs referensgrupp den 9 juni.