Aktu­ellt från Swepub: februari 2022

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Swepub release 1.7

Release av Swepub version 1.7 produktionssattes den 3 februari 2022. Fokus i releasen var utökning av information om öppen tillgång från de externa datakällorna Unpaywall och Directory of Open Access Books - DOAB. Läs hela versionsinformationen om vad som ingick i releasen.

Roadmap

Swepubs roadmap uppdateras kontinuerligt allt eftersom det sker ändringar i planeringen av utvecklingsaktiviteter. För tillfället pågår en effektivisering av datahanteringen. Därefter är det planerat för en översyn av dubbletthanteringen och återkoppling av berikningar kring öppen tillgång.

Swepub-träff

Den 15 februari hölls den andra Swepub-träffen med tema ämnesklassificering.

Ca 30 personer deltog och diskuterade om praxis för ämnesklassificering och dess ändringsbehov samt om automatiserad ämnesklassificering. Det byttes erfarenheter kring analysbehov i förhållande till hur organisationerna arbetar med ämnesklassificeringen .

Tanken med träffarna är att mötas en gång per kvartal och diskutera gemensamma frågeställningar som kan ge idéer till utveckling på lokal och central nivå. 

Nästa träff är preliminärt planerad till maj med tema sakkunniggranskning.

Enkät om dataflöden

En enkät om dataflöden till publikationsdatabaserna vid de organisationer som levererar data till Swepub skickades ut i december 2022 med sista svarsdagen den 12 januari 2022.

En sammanställning av enkätsvaren är under arbete.

Rapporterade buggar

  • I samband med releasen misslyckades några enstaka organisationers omhöstningar vilket resulterade till att genomförda ändringar inte slog igenom i deras poster och därför syntes inte dessa poster i Swepubs söktjänst. En ny omhöstning löste problemet.

Kalender

  • Möte i Swepubs referensgrupp den 9 mars.
  • Möte i Swepub utvecklingsråd den 25 mars.
  • Samverkansmöte DiVA-KB den 20 april.