Aktu­ellt från Swepub: december 2021

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Swepub release 1.7

Release av Swepub version 1.7 är beräknad till den 27 januari 2022. Releasen är tänkt att innehålla berikning av information om öppen tillgång från Unpaywall och Directory of Open Access Books - DOAB. Releasen kommer även att innehålla en uppdaterad mappning mellan DiVA och Swepub som har setts över och justerats av DiVA. En rutin för hantering av inaktuella poster kommer att implementeras. Mer detaljerad information publiceras i och med versionsinformation Länk till annan webbplats. i samband med releasen.

Roadmap

Swepubs roadmap har uppdaterats. Release 1.8 är nu planerad att innehålla översyn av dubbletthanteringen medan berikningen från externa datakällor har flyttats vidare till release 1.9. Observera att roadmap ger en fingervisning av KB:s planer kring Swepub och kan ändras allt eftersom prioriteringarna, förutsättningarna och omvärlden förändras.

Swepub-träff

Den 18 november hölls Swepub-träff digitalt. Tema för den första träffen var kvalitetssäkring av publikationsdata.

Ca 30 personer deltog och diskuterade om för- och nackdelar med automatiserad kvalitetssäkring, backloggshantering och om kvalitetssäkringen borde ske centralt i Swepub eller hos lärosätena. Det byttes erfarenheter kring dataimport från externa datakällor till publikationsdatabaserna och hur granskningen av publikationsdata var upplagd vid olika organisationer.

Tanken med träffarna är att mötas en gång per kvartal och diskutera gemensamma frågeställningar som kan ge idéer till utveckling på lokal och central nivå. 

Nästa träff är preliminärt planerad till den 15 februari kl. 11-12 med tema ämnesklassificering.

Swepubs städdag

Swepubs städdag arrangerades den 17 december. Denna gång koncentrerades på städning av identifikatorer och ämnesklassificeringar.

Syftet med städdagen är att med stöd från Swepub arbeta med datakvaliteten på publikationssystem vid de organisationer som levererar data till Swepub.

Enkät om dataflöden

En enkät om dataflöden till publikationsdatabaserna vid de organisationer som levererar data till Swepub har skickats ut. Sista svarsdagen är den 12 januari 2022.

Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd hade möte den 10 december. På agendan fanns utöver lägesrapport från Swepub en presentation om Vetenskapsrådets utvärderingspilot kring statsvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en presentation om KB:s nya plattform för publicering av öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter, Publicera Länk till annan webbplats. och en presentation om täckningen i Swepub. Det diskuterades bland annat om behov av uppföljning av publikationer utifrån hållbarhetsrelevans samt om ämnesklassificering.

Swepubs referensgrupp

Swepubs referensgrupp möttes den 16 december. Referensgruppen fick utöver rapportering kring Swepub höra en presentation om Swepubs autoklassificering, täckning i Swepub samt arbete kring publikationslistor och retroaktiv registrering hos Konstfack. Det diskuterades bland annat om det finns behov av en ny modell för autoklassificering utifrån språkförståelse.

Rapporterade buggar

  • Det finns inte längre stöd för visning av antal citeringar enligt Web of Science i Swepubs söktjänst. Detta kommer inte att åtgärdas i den befintliga söktjänsten.
  • Länkarna till omslagsbilder som har förvandlats till fritt tillgängliga publikationer kommer att bli åtgärdade i och med en uppdaterad mappning mellan DiVA och Swepub vid release av version 1.7.
  • Kapitel med samma titel som felaktigt har sammanslagits har åtgärdats så att det tas mer hänsyn till DOI vid identifieringen i stället för övriga uppgifterna. Det kvarstår att göra justeringar i jämförandet av ISBN och värdpublikationsuppgifter. Detta är planerad till release av version 1.8.
  • Felaktiga antalet av poster i förhandsgranskningen i tjänsten för Databearbetning - Datakvalitet har åtgärdats och kommer att releasas i version 1.7.

Kalender