fullskärmsbild

Libris version 1.20.2

Torsdag 3 december produktionssattes Libris version 1.20.2

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.20 har huvudfokus varit länkning och städning av Svenska ämnesord. Uppdatering och städning av dokumentation har också ingått.

Ett arbete har inletts för att förbättra sökfunktionaliteten. Det är ett steg i leden att underlätta sökning i både Libris katalogiseringsverktyget och id.kb.se. Arbetet kommer att fortsätta i releaser framöver.

Utöver den versionsinformation som redogörs här har registervårdsverktyget som togs fram i version 1.19 vidareutvecklats med ytterligare funktionalitet. Registervårdsverktyget används för massändringar som KB utför för Librisbibliotek och Svenska ämnesord. I och med arbetet inför version 1.20 har det även genomförts flertal massändringar för att normalisera data i Libris.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter.

Snippet för sammansatt term för allmänt huvudord - allmän underindelning

[LXL-3425]

Inom egenskapen ämne har en snippet skapats för Sammansatt term då en sådan läggs till som en lokal entitet. Snippeten innehåller uppgift om ämnesordssystem Svenska ämnesord och termkomponenter för Allmänt ämnesord och Underindelning för allmänt ämnesord. Eftersom typen Sammansatt term kan inkludera termkomponenter av olika typer, till exempel även geografiska ämnesord, blir konsekvensen att katalogisatörer behöver utgå från denna snippet även i dessa fall men då manuellt radera termkomponenterna och ersätta med Geografiskt ämnesord och Underindelning för geografisk term.

Snippet för sammasatt term

Förbättringar i sökning och länkning

[LXL-3364]

Ordstamssökning
Det går nu att söka med inledande trunkering samt använda jokertecken varsomhelst i söksträngen, exempelvis ”*skolor”, ”*nazi*” eller ”hä*ar”. Detta gäller även id.kb.se.

Söka på ”Benämning”
För Koncept finns nu sökalternativet ”Benämning” som söker i Föredragen benämning, Alternativ benämning och Variant/Föredragen benämning (prefLabel, altLabel, hasVariant.prefLabel).

Avgränsning vid sökning i sidopanelen
I sidopanelen går det nu att avgränsa vilka egenskaper man vill söka i på samma sätt som i huvudsökrutan.

Förvald typ i sidopanelen vid länkning av lokal entitet
När man klickar på ”Skapa/länka” i en lokal entitet är nu samma typ som den lokala entiteten man vill ersätta förvald under ”Visa” i sidopanelen.

Ordstamssökning med trunkering i Libris katalogiseringsverktyg

Tillägg av scheme för LCSHAC och mappning av återkonvertering för icke-länkade termer

[LXL-3431]

LCSHAC (Children's subject headings in Library of Congress Subject Headings) har lagts till i schemes och mappningen i Marcframe har uppdaterats så att termer kommer ut i konverteringen.

Inledande och avslutande blanksteg/mellanslag rensas bort i spara-skedet

[LXL-2551]

Alla inledande eller avslutande blanksteg/mellanslag rensas bort från alla fält när posten sparas.

Ändringar i gränssnittet för Libris batchexport

[LXL-3382]

Gamla inställningar och hjälptexter förknippade med Voyager i gränssnittet för Libris batchexport har städats bort.

Länkändringar

[LXL-3415, 3433]

I och med projektavslut har länkarna till formulären för Ändringsförslag och Felrapportering tagits bort ur sidfoten.

Katalogisatörens verktygslåda har blivit ersatt med Metadatabyrån och därmed har även de gamla sökingångarna tagits ur bruk. Länkar från beskrivningar på id.kb.se för Svenska ämnesord, Svenska ämnesord genre/form, Barnämnesord, Barnämnesord genre/form och Tesaurus för grafiskt material har uppdaterats för att peka till sina nya sidor.

Buggfixar

Rättning av buggar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

Rättat följande fel:

 • Egenskapen work.summary försvinner vid utbrytning av verk i gränssnittet. [LXL-3378]
 • Ämnen och genre/form som i konverteringen felaktigt blev länkade med en libris.kb.se-URI istället för id.kb.se-URI har rättats. [LXL-3152]
 • Makulering av felaktiga länkar från carrierType. [LXL-3412]
 • Makulering av dubblerade språkkoder. [LXL-3348]
 • Datum i replaces på instans (bib 321) rättad till Frequency. [LXL-2842]
 • issuanceType SerialComponentPart ändrad till Monograph och ComponentPart. [LXL-3095, 3093]
 • Ändra död länk till Libris kundservice i sidfoten i katalogiseringen. [LXL-3393]
 • Felaktig baseURL i OAI-PMH. [LXL-2352]
 • Beståndsposter som inte länkar till bibliografisk post. [LXL-2791]
 • Felmeddelanden vid API-anrop mot backend filtreras bort. [LXL-3435]
 • Problem att söka i sidorutan på agenter med "&" eller "." i auktoriserad namnform. [LXL-2586]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Städning av material kodat som barn/ungdom med saogf-termen Ljudböcker

[LXL-2628]

En tillfällig lösning att katalogisera ljudböcker med målgruppen barn och ungdomar med saogf-termen Ljudböcker har ersatts med ny term Ljudböcker barngf.

URI:n i id.kb.se: https://id.kb.se/term/barngf/Ljudb%C3%B6cker.

Underindelningen --forskning, metodik ersatt av två separata underindelningar

[LXL-3432]

Förekomster för underindelningen --forskning, metodik https://libris.kb.se/katalogisering/42gjkm5n2zds30n har ersatts med två underindelningar --forskning https://libris.kb.se/katalogisering/c9prr96w3x3lm7q och --metodik https://libris.kb.se/katalogisering/xv8b95kg0394458.

Korrigering av kronologisk underindelning i hasVariant i stället för kronologiskt ämnesord

[LXL-2420]

Korrigering av de kronologiska underindelningarna som kommer in i MARC-delfält $y. Nu beskrivs dessa korrekt som TemporalSubdivision i stället för att bli beskrivna som kronologiska ämnesord (Temporal). Därmed blir även återkonvertering till MARC korrekt.

Exempel:

451 |w ||e |a Grekland |x historia |y 900-700 f.Kr. (geometriska tiden)

Lagade länkar till Svenska ämnesord

[LXL-3432]

Förekomster av Svenska ämnesord där länkning vid konvertering från MARC inte fungerat har lagats:

 • Geografiska ämnesord som existerar men saknar inScheme och id.kb.se-URI, exempelvis "Vietnam".
 • Varianter på ämnesord, exempelvis "Isbjörnar", "Blanka vapen".
 • Gemener/versaler, exempelvis "Utbildning via Internet", "Poliser på TV".
 • Extra mellanslag, exempelvis "1980- talet".

URI:er till id.kb.se skapade för ämnesord som har lagts till i SAO

[LXL-3340]

URI till id.kb.se har saknats på förekomster av sammansatta termer som innehåller termer som från början inte fanns med i Svenska ämnesord, exempelvis geografiska ämnesord. De har därmed inte varit sökbara i id.kb.se. URI till id.kb.se har nu skapats till dessa förekomster.

Makulering av MARC-fält 599 (TechnicalNote) från utvalda poster

[LXL-2244]

TechnicalNote har makulerats från poster som har frasen "Maskinellt genererad post" och där fullständighetsnivån är minimi-, biblioteks- eller nationalbibliografisk nivå.

Rättning av trasiga länkar i UR:s bibliografiska poster

[LXL-3202]

Strängen www.ur.se/id/ har ändrats till www.urplay.se/program/ och http har ändrats till https.

Exempel:

Den felaktiga url:en http://www.ur.se/id/197613 har rättats till https://www.urplay.se/program/197613.

Rättning av trasiga länkar i bibliografiska poster från förlaget Springer

[LXL-2851]

Förlaget Springers gamla länkar har ändrats från www.springerlink.com till link.springer.com.

Hantering av trasiga länkar i bibliografiska poster från Socialstyrelsen

[LXL-3045]

Länkar i bibliografiska poster för Socialstyrelsens publikationer har ersatts med nya länkar. I de fall Socialstyrelsen inte längre tillhandahåller länkar till publikationerna har det lagts till information i anmärkningsfältet (hasNote).

Makulering av seriella auktoritetsposter som det inte länkas till

[LXL-3414]

Auktoritetsposter skapade för seriella resurser har makulerats i de fall det inte har länkats till dem.