fullskärmsbild
  • Startsida
  • Nytt från KB
  • Öppen veten­skap och FAIR-prin­ci­per­na lyfts i rege­ring­ens budget­pro­po­si­tion för 2020

Öppen veten­skap och FAIR-prin­ci­per­na lyfts i rege­ring­ens budget­pro­po­si­tion för 2020

I regeringens budgetproposition (BP) för 2020, som presenterades idag, lyfts öppen vetenskap fram som ett verktyg för högre kvalitet i forskning, ökat forskningsgenomslag samt ökad samverkans- och innovationspotential.

I avsnittet "Digitaliseringsutmaningen" beskrivs förväntningarna på att forskningsresultat idag ska finnas tillgängliga och att de också ska gå att använda för olika ändamål.

Kungliga biblioteket (KB) och Vetenskapsrådet (VR) har i fortsatt uppdrag att samordna införandet av principer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (KB) och forskningsdata (VR). Under 2018 har de båda myndigheterna också arbetat med ett separat regeringsuppdrag angående FAIR-principerna, som till stor del berör hur användningen av forskningsresultat ska kunna underlättas. I budgetpropositionen beskrivs de rekommendationer som KB och VR gör för det vidare arbetet med FAIR-principerna. KB har också gjort en första rapportering av de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering, som 2017 uppgick till minst 446 miljoner kronor.

Regeringen har under året förtydligat den nationella riktningen för öppen tillgång. Senast 2020 bör vetenskapliga publikationer vara öppet tillgängliga och, så långt det är möjligt, uppfylla FAIR-principerna. Utgifterna för den vetenskapliga publiceringen ska vara transparenta. KB:s och VR:s utredningar visar på behovet av att lärosäten och forskningsfinansiärer tar ett gemensamt ansvar för att nå de uppställda målen. Till exempel saknas tydliga incitament för forskare att öppet tillgängliggöra forskningsresultat. Slutsatsen blir följande: ”Regeringen bedömer att det är angeläget med ett helhetsperspektiv på den offentliga sektorns arbete med öppna data och öppen innovation, som inkluderar samverkan mellan forskning, utbildning, näringsliv och civilsamhälle”.

KB och deltagarna i de olika arbetsgrupperna arbetade intensivt under 2018 med våra regeringsuppdrag. Arbetet resulterade i 16 rekommendationer för arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, ytterligare rekommendationer för införandet av FAIR-principer samt en sammanställning av de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering. Att dessa nu tas upp i budgetpropositionen är ett första led i att omsätta rekommendationerna i praktiken.

En ny forskningsproposition planeras till nästa år, och kommer då förhoppningsvis att fördjupa regeringens riktning för öppen vetenskap.

Läs budgetpropositionen, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskninglänk till annan webbplats

KB:s utredningar hittar du härlänk till annan webbplats