fullskärmsbild

KB medlem i ORCID

I leden att aktivt stödja den öppna forskningsinfrastrukturen har Kungliga biblioteket tecknat konsortiemedlemsavtal med ORCID via SUNET (Swedish University computer Network).

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)länk till annan webbplats är en global identifikator som möjliggör koppling mellan forskaren och dess forskningsresultat oavsett vilken organisation eller disciplin forskaren tillhörde vid tidpunkten för publiceringen. ORCID är en icke-vinstdrivande organisation med öppen tillgång till sina tjänster.

Att skapa ett ORCID är kostnadsfritt för en forskare men för organisationer såsom universitet och högskolor, bibliotek eller institut behövs ett medlemskap. ORCID finansieras genom dessa medlemskapsavgifter, och i utbyte erbjuds kostnadsfri tillgång till data. Medlemmar får tillgång till utökade data och support.

KB har genom SUNET:s konsortiumlänk till annan webbplats blivit medlem i ORCID för att aktivt stödja omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Medlemskapet skapar förutsättningar för KB att utöka integration och samverkan med ORCID.

Användningen av ORCID

ORCID används i Swepub och fungerar som länk mellan olika system inom forskningens infrastruktur. Således är ORCID en väsentlig del av länkade data och i linje med utvecklingen av Libris och Swepub. Användningen av ORCID gör informationen återanvändbar och möjliggör ett informationsutbyte mellan lärosäten, finansiärer, förlag och andra aktörer inom forskningsinfrastrukturen. ORCID stödjer uppföljning av FAIR-principerlänk till annan webbplats och föreslås av KB att vara ett baskriterium för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem.

KB har, i samverkan med universitet och högskolor, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet uttryckt behov av ökad användning av ORCID i Sverige. KB:s medlemskap i ORCID är ett steg i denna riktning.