fullskärmsbild

Nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet 2019-2020

Den nationella färdplanen för det europeiska forskningsområdet innehåller åtgärder som bidrar till att stärka prioriteringarna som kommits överens om på EU-nivå. Färdplanen gäller 2019–2020 och har samma slutår som färdplanen på EU-nivå.

Den svenska färdplanen ger en samlad överblick över vad olika aktörer i forsknings- och innovationssystemet genomför på områden som exempelvis öppen vetenskap, jämställdhetsintegrering, forskningsinfrastrukturer och samhälleliga utmaningar.

Prioritet nr 5 berör Öppen vetenskap. Här konstateras att öppen vetenskap i grunden är en demokratifråga som möjliggör att hela samhället kan få del av, använda och delta i den forskning som bedrivs med offentliga medel. Syftet är att "öka forskningens kvalitet, genomslag och innovationskraft genom att fler delar av forskningsprocessen så snart som möjligt kan samverka med det omgivande samhället."

Öppen vetenskap regeringens önskemål

Det skrivs vidare att regeringen i den forskningspolitiska propositionen 2016 aviserade man skulle återkomma till beslut om nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat. De flertalet uppdrag som regeringen har gett Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket inom området öppen tillgång till forskningsresultat ger sammantaget en tydlig bild av regeringens viljeriktning för öppen vetenskap.

"Den nationella riktningen är att forskningens produkter så långt det är möjligt ska uppfylla FAIR-principerna och att vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel senast fr.o.m. 2020 bör bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras samt att utgifterna för vetenskaplig publicering ska vara transparenta."

Läs mer