fullskärmsbild

Länkserverimport till Libris

I slutet av november aktiverades länkserverflödet efter att ha varit avstängt sedan övergången till nya Libris i juni 2018.

Den huvudsakliga anledningen till att nya Libris inte har hanterat import av e-resurser från bibliotekens länkservers sedan driftsättning var matchningsrutinens komplexitet. En bristfällig importrutin ökar riskerna för dubblering av metadata i Libris, och i förlängningen även i de lokala systemen. Arbetet med att säkerställa flödet har tagit längre tid än planerat.

Matchning av poster

Vid import används ett antal olika identifierare för att hitta befintliga poster. I de fall det finns ett Libris-ID att matcha emot använder vi det. I andra fall försöker Libris hitta existerande poster baserat på identifierare utöver Libris-ID. ISBN, ISSN eller system-ID är exempel på det.

I vissa fall misslyckas rutinen med att automatiskt hitta en existerande post varpå det istället skapas en ny post. Det här är anledningen till dubbletter. Eftersom vi inte vill råka skriva över poster som inte är dubbletter är kravet att någon av identifierarna ska matcha. Om en post t.ex. innehåller ett felaktigt ISBN kommer vi inte kunna matcha på det och om det inte finns någon annan identifierare som matchar kommer systemet skapa en ny post.

För länkservrarna var det grundläggande problemet att den enda identifikator som flertalet existerande poster och inkommande länkserverposter kunde använda för matchning var 020$z, som i det här fallet inte hade den korrekta innebörden ”Makulerat/ogiltigt ISBN”. Fältet användes istället för att referera till ”print-ISBN”. När det stod klart att detta fält var det enda sättet att matcha inkommande länkserverposter mot existerande modellerades rutinen om.

Att modellera ISBN-fält och delfält på ett sådant sätt att all relevant information bevarades, samt att det på ett korrekt sätt kunde konverteras både från MARC till länkade data och tillbaka, är anledningen till att importrutinen tagit mer tid än förväntat.

Efter att modellering och ändringar av mappning var gjorda och existerande data systematiskt formats om för att passa med detta, fanns fortfarande en viss komplexitet i att ISBN inte kan användas som enkel strängmatchning. Ett och samma ISBN kan representeras på olika sätt; 10-ställigt respektive 13-ställigt ISBN, ISBN med eller utan bindestreck, etc.

Efter avslutat arbete med modellering kvarstod fortfarande att anpassa existerande data i Libris för att stämma med den nya modelleringen.

Test

Modelleringsarbetet har testats och testinläsningar har genomförts. Det var av stor vikt att samtliga importer gick igenom testerna på grund av att samtliga importer och dess matchningsregler påverkades av förändringen i modelleringen.

Rådande läge

Posterna som köats upp sedan juni körs igenom successivt. Just nu är filer från juni till oktober inlästa. Målet är att återgå till de veckovisa inläsningarna. För ALMA-biblioteken är flödet fortsatt pausat. De ALMA-filer som importerats till Libris innehåll fel vilket kan leda till dubbletter. När ExLibris rättat felet kommer importen att slås på även för ALMA-biblioteken.

För att säkerställa att länkserverflödet fungerar för ert bibliotek är det viktigt att vi har korrekta uppgifter om ert flöde. Vänligen kontakta Libris kundservice om ni är i färd med att byta länkserver, eller om ni tror er behöva uppdatera kontaktuppgifter till ansvarig på ert bibliotek. Om ni ännu inte har ett flöde uppsatt för er länkserver går det bra att kontakta Libris kundservice även för detta.