fullskärmsbild
  • Startsida
  • Nytt från KB
  • Ny termi­no­lo­gi i Libris – Instan­ser, Agen­ter, Plat­ser, Juris­dik­tio­ner

Ny termi­no­lo­gi i Libris – Instan­ser, Agen­ter, Plat­ser, Juris­dik­tio­ner

I nya Libris möts vi av ett nytt format, BIBFRAME 2.0, och därmed nya termer. Förutom BIBFRAME baseras Libris på flera andra vokabulärer. Samtidigt har vi nyligen gått över till RDA.

Under hösten 2017 tillsattes en terminologigrupp på KB, bestående av representanter för katalogiserande verksamhet, RDA-redaktionen och Enheten för metadata och systemstöd. Gruppen har till uppgift att arbeta med den terminologi som möter användaren i Libris och har i det arbetet tagit hjälp av interna och externa experter.

Hittills har gruppen gått igenom termer hämtade från BIBFRAME 2.0 och strävat efter att linjera översättningarna med Praxis för RDA i Libris och SMDB. För att säkerställa att termernas användning är korrekt har gruppen tittat både på mappningar av fält och definitioner så att de överensstämmer. I vissa fall har översättningsarbetet lett till förändringar i RDA-dokumenten. Några exempel på nya termer är: Instans, Agent, Plats och Jurisdiktion. I ett första steg kommer en mindre ordlista att publiceras med några av de viktigaste förändringarna.

Gränssnittet för katalogiseringen är datadrivet, vilket innebär att termerna i gränssnittet är de som finns i formatet och de bakomliggande vokabulärerna, huvudsakligen:

  • BIBFRAME 2.0
  • Termer från övriga vokabulärer (SKOS, MADS, schema.org etc.)
  • MARC21-termer

För den kategori som inte har någon riktig motsvarighet i BIBFRAME 2.0 eller är väldigt MARC21-specifik används tillfälliga termer som överensstämmer med översättningarna i formathandboken. Dessa termer motsvarar egenskaper som kan vara viktiga för återkonvertering eller finns med för att bevara en åtskillnad som saknas i BIBFRAME. Utanför ovan nämnda kategorier förekommer också terminologi som inte ingår i vokabulären men som är specifik för systemet, till exempel för menyer och knappar.

Arbete återstår med termer hämtade från övriga RDF-vokabulärer samt med termer som förts över från det gamla MARC-formatet.

Terminologigruppen tar gärna emot synpunkter och frågor, via adress: libris@kb.se