fullskärmsbild

Vision och mål

KB har omsatt sitt uppdrag från instruktion, regleringsbrev med mera genom att formulera en vision och mål. Målen kopplar dels till KB:s vision 2025 för att utveckling ska ske, dels till att säkerställa att KB fullföljer sitt uppdrag.

VISION 2025: Samhällets öppna rum – en värld där information gör skillnad

I en tid präglad av avancerad informationsteknik och ökad internationalisering är Sverige en föregångare när det gäller tillgänglighet och användning av text, bild och ljud. All information med hög efterfrågan finns digitalt tillgänglig. Det mesta går att få tag på snabbt och enkelt, oberoende av tid och plats.

Det svenska kulturarvet är sammanlänkat med det globala kulturarvet. Många bibliotek och andra aktörer samverkar internationellt och har tillsammans ökat tillgången till material. Alla samlingar är beskrivna och sammanlänkade.

Den allt större tillgången till information i digitalt format har ökat medvetenheten om källkritik och skapat en högre nivå av samhällsdebatt – en debatt präglad av demokratiskt engagemang, faktabaserad diskussion och fria åsikter.

Biblioteken står för integritet och kvalitet, och ses som en garant för allas rätt till oförvanskad information. Användningen av bibliotekens samlingar och tjänster har ökat avsevärt. Bibliotekens värde har blivit mer synligt.

Kungliga biblioteket är en central aktör för en mängd kunskapsförmedlande tjänster – en oberoende källa för forskning, bildning och nytänkande.

Verksamhetens mål 2020–2022

Verksamhetsplanen är treårig och rullande, vilket innebär att den kommer att uppdateras varje år med nästkommande treårsperiod, det vill säga 2021–2023, 2022–2024 etc.

Verksamhetsplanen följer i huvudsak KB:s instruktion och delas in i sju områden:

 1. Samla in
 2. Beskriva
 3. Bevara
 4. Tillhandahålla
 5. Bidra till en effektiv forskningsinfrastruktur
 6. Främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet
 7. Skapa förutsättningar för verksamheten

För att genomföra verksamhetsplanen kommer ytterligare
konkretiseringar i form av planer och aktiviteter att göras.

1. Samla in

KB:s samlingsbyggande utgår från tydliga prioriteringar – vår insamling av medier speglar dagens medielandskap.

Delmål

 1. KB har processer och systemstöd för en effektiv insamling av fysiskt och digitalt material, vilket även innefattar den svenska webben
 2. KB har kommunicerade strategier för kompletterande insamling och förvärv som omfattar såväl fysiskt som digitalt material
 3. KB har etablerat processer och systemstöd för automatiserad insamling av metadata

KB har i uppgift att samla in fysiskt och digitalt material i syfte att främja den svenska forskningens kvalitet och bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Det finns två huvudlinjer för uppbyggnad av KB:s samlingar: insamling med stöd av pliktlagstiftning samt kompletterande insamling. Regeringen har beslutat om en översyn av pliktlagstiftningen och KB:s övriga insamling under 2020.

KB behöver utveckla rutiner och system för såväl insamling av fysiska publikationer som för digitalt material. Den digitala insamlingen omfattar både e-plikt och insamling av annat digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter. För att klara ett allt bredare insamlingsuppdrag av såväl fysiskt som digitalt material, inklusive metadata, krävs prioriteringar som är kommunicerade på ett tydligt sätt.

2. Beskriva

KB:s samlingar är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt utifrån användarnas behov.

Delmål

 1. KB:s beskrivningsverksamhet är effektiv och utformad efter användarnas behov av sökbarhet
 2. KB har implementerat teknik för utvinning av metadata ur digitala resurser
 3. KB:s kvalitetskontrollerade data publiceras som länkade data och återanvänds såväl externt som internt

KB har i uppgift att beskriva insamlat material. Med begreppet ”beskriva” avses här att skapa eller ställa samman metadata, det vill säga information om det material, fysiskt eller digitalt, som finns på KB. Metadata är de strukturerade beståndsdelar som behövs för att system och tjänster ska kunna hantera bevarande, eftersökning och tillhandahållande av samlingarna.

Under de senaste åren har stora förändringar skett på metadataområdet – ett paradigmskifte som är en naturlig konsekvens av den digitala utvecklingen i samhället och av hur medierna förändrats. Med manuella beskrivningsmetoder förmår inte KB att hantera det ökade medieflödet och kan heller inte möta dagens mer avancerade användarbehov.

KB behöver öka återanvändningen av metadata från andra källor och därmed minska den manuella metadatahanteringen. KB behöver även förbättra sökbarheten i samlingarna.

3. Bevara

KB har en hållbar infrastruktur för bevarande i syfte att säkra den långsiktiga tillgängligheten till samlingarna.

Delmål

 1. KB har ett ändamålsenligt och skalbart systemstöd för bevarandedigitalisering
 2. KB har effektiva processer för bevarande av alla medier och tekniska format
 3. KB har kommunicerade strategier för bevarandeområdet

KB har i uppgift att bevara samlingarna, med syftet att de ska vara tillgängliga och användbara över tid. Flera faktorer medverkar till nedbrytning och insamlat material kommer inte alltid att vara användbart i sitt ursprungliga format. KB behöver vidta åtgärder i syfte att förlänga den användbara livslängden för både de fysiska informationsbärarna och de digitalt födda samlingarna.

Det stora inflödet av material ställer krav på att kunna hantera en allt större variation av format. Mot denna bakgrund behöver KB utforma bevarandestrategier för alla samlingar oberoende av tekniskt format.

Att överföra information genom digitalisering öppnar stora möjligheter för bevarande och tillgänglighet samt för datadriven forskning. Som ett led i detta behöver KB utveckla digitaliseringsprocesserna. Dessutom måste den digitala informationens autenticitet och trovärdighet säkerställas.

KB ska också i samverkan med relevanta aktörer – nationellt och internationellt – bidra till harmonisering och standardisering inom bevarandeområdet, med särskilt fokus på digitalisering.

4. Tillhandahålla

KB:s samlingar är tillgängliga både på och utanför KB via ändamålsenliga tjänster.

Delmål

 1. KB använder i första hand digitala lösningar för att
  tillhandahålla samlingarna
 2. KB:s digitala samlingar är tillgängliga på distans via ändamålsenliga användargränssnitt
 3. KB tar i samverkan fram och förvaltar avtalslicenser för distansåtkomst
 4. KB erbjuder en attraktiv miljö för forskning och studier med användaranpassat tillgängliggörande på plats

KB har i uppgift att tillhandahålla insamlat källmaterial för att främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling. KB:s kompetens och unika samlingar utgör en resurs för kunskapsproduktion och lärande för hela landet.

Genom samhällets och mediernas digitalisering finns i dag en förväntan att nå KB:s samlingar digitalt och på distans. Den digitala utvecklingen för även med sig nya krav på såväl utformningen av KB:s digitalisering som på tjänster för tillhandahållande. KB behöver därför utveckla och effektivisera digitaliseringsprocesserna för att tillgängliggöra samlingarna.

Upphovsrättsligt skyddade samlingar behöver tillgängliggöras, både på KB och genom licensiering på andra bibliotek och forskningsinstitutioner. Affärsmodeller behöver också utvecklas. Även om KB eftersträvar att alla samlingar ska kunna erbjudas användare utanför KB kommer vissa även fortsättningsvis att behöva tillhandahållas på plats i våra läsesalar. Även KB:s lokala tillhandahållande behöver utvecklas utifrån nya användarkrav.

5. Bidra till en effektiv forskningsinfrastruktur

KB bidrar i samverkan till en öppen och effektiv forskningsinfrastruktur.

Delmål

 1. KB erbjuder en stabil och pålitlig källa för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer
 2. KB stödjer övergången till öppen tillgång genom att i samverkan teckna relevanta publiceringsavtal
 3. KB har ett ändamålsenligt systemstöd med ökad kapacitet för digitalisering
 4. KB-labb utgör en infrastruktur för datadriven forskning med utgångspunkt i KB:s samlingar
 5. KB har en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter

KB har i uppgift att främja den svenska forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur. I detta ingår att tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. KB har också i uppdrag att verka för ett införande av principer för att främja publicering av vetenskapliga publikationer med öppen tillgång (open access).

Den digitala utvecklingen skapar förutsättningar för såväl åtkomst till källmaterial som till nya forskningsmetoder, till exempel datadriven forskning.

Regeringen har i olika sammanhang lyft behovet av att, för att främja forskning, digitalisera och tillgängliggöra material som i dag finns vid arkiv, bibliotek och museer (ABM-området).

Mot bakgrund av ovanstående behöver KB:s digitalisering av samlingarna öka och arbetet för att främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer utvecklas. KB behöver också utveckla informationssystem, digitala tjänster och stöd för datadriven forskning. Detta arbete ska ske i samverkan med olika intressenter inom ABM-området samt lärosäten, forskningsfinansiärer och forskargrupper.

6. Främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet

KB arbetar strategiskt i aktiv samverkan med det allmänna biblioteksväsendet.

Delmål

 1. KB:s nationella bibliotekstjänster har en tydligt kommunicerad inriktning och avgränsning
 2. KB:s katalogsamarbete utvecklas utifrån användarnas behov
 3. KB: s roll vad gäller de nationella minoritetsspråken och mångspråksfrågor inom biblioteksväsendet är tydliggjord

KB ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

I enlighet med bibliotekslagen har KB i uppdrag att tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

KB ska också tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

KB ska utifrån sitt uppdrag erbjuda en arena för samverkan inom relevanta områden, samt i samverkan utveckla nationella bibliotekstjänster.

KB har beredskap för eventuella nya uppdrag utifrån förslaget till nationell biblioteksstrategi som överlämnades till regeringen i mars 2019.

7. Skapa förutsättningar för verksamheten

KB:s verksamhet är effektiv, hållbar och säker samt har ett högt förtroende från uppdragsgivare och övriga målgrupper.

Delmål

 1. KB har verktyg och arbetssätt för styrning mot en effektiv och hållbar it-verksamhet som uppfyller krav på dataskydd samt informationssäkerhet
 2. KB bedriver ett framåtriktat utvecklings- och förändringsarbete, samt har en väl utvecklad intern kommunikation och samverkan
 3. KB har en systematisk långsiktig planering av kompetensförsörjningen, som utgår från nya och förändrade omvärldskrav
 4. KB:s lokaler för samlingar, besökare och personal är ändamålsenliga och säkra

KB ska arbeta för en hållbar utveckling för att bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

KB ska uppfylla de krav som ställs på myndigheten på ett sätt som upprätthåller uppdragsgivarens och andra målgruppers förtroende. Detta innebär bland annat att KB ska ha en väl fungerande intern styrning och kontroll samt att anslagsmedlen även ska användas på ett sätt som leder till bästa möjliga verksamhetsresultat.

I en tid där it-relaterade hot mot myndigheter och företag ökar och blir allt mer sofistikerade ställs krav på kontinuerlig uppdatering av KB:s it-säkerhet. En effektiv it-verksamhet förutsätter fortlöpande avveckling och integration av befintliga system.

Teknikutveckling och andra omvärldskrav gör att KB behöver ha en långsiktig planering och uppföljning av kompetensförsörjningen i takt med verksamhetens behov av förändringar. KB behöver också arbeta för att bättre ta tillvara och utveckla befintlig kompetens.

Relaterat innehåll

arbetet på kb

Ett bibliotek – många uppdrag

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet som ska samverka med andra bibliotek. Det gör vi och mycket mer.

Läs om vad vi gör
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?