fullskärmsbild

Vision och mål

Visionen tydliggör vad vi vill åstadkomma när vi möter de förändringar och utmaningar som biblioteksväsendet står inför.

Ordmoln över Kungliga bibliotekets verksamhet, från KB:s vision och målbild.

SYFTE: Bidra till forskning och demokratisk samhällsutveckling

Samhällets publicerade tankar och idéer ska vara enkla att hitta och ta del av. Informationen ska vara så öppen som möjligt för alla. Det bidrar till forskning, debatt och samhällsutveckling. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning.

Kungliga biblioteket länkar samman historia med nutid. Vi säkerställer att dagens och gårdagens berättelser inte går förlorade för framtida generationer. Vi bär samhällets minne och underlättar upptäckter av och förståelse för ursprung och sammanhang.

Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och omfattningen ökar snabbt. Vår roll är att värna om och utveckla samlingarna och göra dem tillgängliga för alla oberoende av tid och plats.

Vi har överblick och leder utvecklingen av biblioteksväsendet i Sverige mot att bli så öppet och användbart som möjligt utifrån forskningens och den enskildes perspektiv. Samverkan och partnerskap blir allt viktigare nationellt och internationellt, för att dela kompetens och erfarenheter och för att utveckla tjänster som många kan ha nytta av.

När information blir alltmer central i samhället, ställs ökade krav på öppenhet och källkritik. Kungliga biblioteket samlar in, bevarar och beskriver publikt kommunicerad text, bild och ljud med anknytning till det svenska samhället. Vi sätter även in Sverige i ett större sammanhang genom att bygga vidare på de utländska samlingarna. Vi tillhandahåller ett brett och oförvanskat källmaterial, med skydd för användarnas integritet.

Nationalbiblioteket är en mötesplats och en digital knutpunkt för forskning och bildning. Genom våra samlingar och tjänster bidrar vi till forskning och demokratisk samhällsutveckling.

VISION 2025: Samhällets öppna rum – en värld där information gör skillnad

I en tid präglad av avancerad informationsteknik och ökad internationalisering är Sverige en föregångare när det gäller tillgänglighet och användning av text, bild och ljud. All information med hög efterfrågan finns digitalt tillgänglig. Det mesta går att få tag på snabbt och enkelt, oberoende av tid och plats.

All information med hög efterfrågan finns digitalt tillgänglig. Det mesta går att få tag på snabbt och enkelt, oberoende av tid och plats.

Det svenska kulturarvet är sammanlänkat med det globala kulturarvet. Många bibliotek och andra aktörer samverkar internationellt och har tillsammans ökat tillgången till material. Alla samlingar är beskrivna och sammanlänkade.

Den allt större tillgången till information i digitalt format har ökat medvetenheten om källkritik och skapat en högre nivå av samhällsdebatt – en debatt präglad av demokratiskt engagemang, faktabaserad diskussion och fria åsikter.

Biblioteken står för integritet och kvalitet, och ses som en garant för allas rätt till oförvanskad information. Användningen av bibliotekens samlingar och tjänster har ökat avsevärt. Bibliotekens värde har blivit mer synligt.

Kungliga biblioteket är en central aktör för en mängd kunskapsförmedlande tjänster – en oberoende källa för forskning, bildning och nytänkande.

MÅLBILD 2020: Våra fokusområden

 1. Fler ska använda mer
 2. Större tillgång till digitaliserat material
 3. Tydlighet i samlingsbyggandet
 4. Bibliotek är en viktig samhällsresurs
 5. Stärkt fokus på kompetens
 6. Samarbetskultur med användarfokus – ett KB

1. Fler ska använda mer

 • Våra samlingar är, med få undantag, beskrivna
 • Våra samlingar är sammanlänkade (koppling till ämne, person eller institution) med varandra och med omvärlden
 • Allt som vi kan tillgängliggöra som öppna data har tillgängliggjorts
 • Vi leder arbetet med att gå från licensbaserad till öppet tillgänglig forskningsinformation. Forskningsresultat som är öppet tillgängliga ökar
 • Alla våra tjänster uppfyller användarnas behov av kvalitet, snabbhet, enkelhet osv. (icke relevanta tjänster är avvecklade)
 • Vi erbjuder en användaranpassad ingång för frågor och rådgivning

2. Större tillgång till digitaliserat material

 • Det mest efterfrågade och skyddsvärda materialet är digitaliserat
 • Vår kapacitet för digitalisering har ökat markant
 • Vi har en långsiktig lösning för digitalt bevarande
 • Tillgång till digitalt material (dagstidningar, e-pliktmaterial, audiovisuellt material etc.) är även möjligt utanför Humlegården

3. Tydlighet i samlingsbyggandet

 • Vi samlar in och beskriver efter materialoberoende principer och processer
 • E-pliktlagen är fullt implementerad (85 % av de leveranspliktiga levererar)
 • Vår nationella roll i samlingsbyggande och förvärv är klargjord
 • Ett underlag för ny samlad pliktlagstiftning har tagits fram och beredskap för implementering finns

4. Bibliotek är en viktig samhällsresurs

 • Vi är en synlig samhällsaktör och drivande i debatten om fri information, öppen tillgång till forskningsresultat, källkritik samt bibliotekens roll för att skydda användarnas integritet
 • Vi har som biblioteksmyndighet systematiserat överblicken med statistik, analys och kompletterande undersökningar
 • En nationell katalog ger bättre överblick och tillgång till biblioteksväsendets samlade material (85 % av alla bibliotekshuvudmän deltar)
 • Sverige har en nationell biblioteksstrategi som ger bibliotekshuvudmännen goda förutsättningar att uppfylla bibliotekslagens krav

5. Stärkt fokus på kompetens

 • Vi har spetskompetens inom nyckelområden som användning, digitalisering, tjänster och samverkan, kopplade till målbilden
 • Vi förenar och utvecklar de bästa arbetssätten från det fysiska och det digitala området
 • Vi för en strategisk dialog med professionsutbildningar och forskningsinstitutioner

6. Samarbetskultur med användarfokus – ett KB

 • Vi väljer i första hand generella öppna lösningar i utveckling och drift av tjänster
 • Vi arbetar för ökad öppenhet i bemötande och tjänster
 • Vi prioriterar alltid effektivitet och kvalitet utifrån ett användarperspektiv
 • Vi lyfts ofta fram som förebild för hur information bör hanteras i informationsåldern
arbetet på kb
Personal från KB:s bevarandeenhet vid sitt arbetsbord. Foto: Per & Per Fotograf AB

Ett bibliotek - många uppdrag

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet som ska samverka med andra bibliotek. Det gör vi och mycket mer.

Läs om vad vi gör
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?