fullskärmsbild

KB:s samver­kans­upp­drag

KB har ansvar för att ha nationell överblick över den svenska bibliotekssektorn. I det ingår att samla in statistik och att arbeta för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Biblioteken är centrala i vår demokrati. Det allmänna biblioteksväsendet i Sverige består av många olika bibliotekstyper, som ständigt samverkar med varandra. KB:s uppdrag är att främja denna samverkan. Tillsammans bidrar vi till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, för det demokratiska samhällets utveckling.

KB:s roll som myndighet

KB ska ha nationell överblick och främja samverkan och utveckling inom en rad olika områden som är kopplade till bibliotek. Vi har tillsatt ett antal grupper som bland annat samverkar kring frågor som bibliotekskatalogen Libris, bibliotekstatistik, öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, metadata och digitalisering.

Glasdörr som leder in till bibliotek.

Biblioteksstatistik och biblioteksplaner

KB ansvarar för Sveriges officiella biblioteksstatistik och det är vi som varje år samlar in och sammanställer statistik som rör bibliotek i hela landet. Vi följer även upp biblioteksplaner, tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna.

Öppen tillgång och e-medier

KB har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet för att främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (open access). Målet är att alla fritt ska kunna ladda ned och läsa statligt finansierade forskningspublikationer från internet, samt även kopiera, bearbeta och sprida dem vidare.

KB tecknar licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser, på uppdrag av svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. KB arbetar även med övergången från licensbaserade publikationer till öppen tillgång.

Bibliotekssamverkan i Sverige

§14
Bibliotekslagen
"I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteks-resurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka".
1972
Libris
Biblioteken har en lång tradition av samverkan – den nationella bibliotekskatalogen Libris har funnits i över 40 år.
2011
Uppdraget startar
KB får ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela den svenska bibliotekssektorn.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?