När ett projekt beviljas medel av en forskningsfinansiär tillsätts en projektansvarig på KB. Denne ansvarar för att KB:s delmål i projektet uppfylls, och fungerar även som huvudkontakt under projekttiden.

Projektets delrapporter och slutrapport skickas till KB för kännedom. KB:s forskningskoordinator har det övergripande ansvaret för regelbunden projektuppföljning.