fullskärmsbild

Nationell biblioteksstrategi 2022 – 2025

Sveriges regering presenterade våren 2022 en Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025.

Strategin ger en överblick över de utmaningar som biblioteksväsendet står inför idag och de utvecklingsbehov som finns. Den slår fast att biblioteket är ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till litteratur och information. Det är också en plats för möten och det demokratiska samtalets utveckling samt fri kunskapsförmedling och åsiktsbildning.

Regeringen redovisar tre fokusområden som de ser som viktiga för Bibliotekssveriges kvalitet och utveckling:

  1. Ett biblioteksväsende som är tillgängligt och relevant för alla
  2. Ett biblioteksväsende som bidrar till och följer samhällets utveckling
  3. En välfungerande nationell infrastruktur för biblioteksväsendet

Kopplat till varje fokusområde finns ett antal delmål med tillhörande åtgärder, där regeringen redovisar satsningar som gjorts, är på gång eller som regeringen avser göra.

Bland åtgärderna kan nämnas att Skolverket ska bedriva ett nationellt centrum för språk, läs- och skrivutveckling, som nu också ska inkludera skolbibliotek. Vidare ska KB utreda former för ökad samverkan inom biblioteksväsendet samt fortsätta utveckla nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade grupper.

Strategin kan dels användas som en kunskapskälla för vad ett bibliotek är och kan vara, dels ge idéer om hur den lokala biblioteksplanen kan struktureras utifrån identifierade fokusområden och delmål.

Länkar

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?