Kärnelement och obligatoriska element

Strukturen i RDA Toolkit bygger på FRBR-modellens entiteter; manifestation, exemplar, verk, uttryck, agenter och ämnen samt relationerna mellan dessa entiteter.

RDA innehåller en uppsättning element som kan användas för att beskriva entiteterna och deras relationer, samt riktlinjer för hur dessa ska anges.

RDA definierar ett antal element som kärnelement (core elements). Dessa är utvalda för att stödja de mest grundläggande användarbehoven (definieras i FRBR och FRAD) och bör, om de är tillämpliga och lätt åtkomliga, alltid anges i en beskrivning av en entitet.

Utöver kärnelementen i RDA kan en organisation besluta om att ytterligare element ska vara obligatoriska. Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram ett antal element som är obligatoriska enligt Librispraxis (om de är tillämpliga och lätt tillgängliga).

För RDA:s övriga element gäller att de ska anges om de behövs för att användaren ska kunna identifiera eller välja rätt resurs bland liknande resurser.

För information om kärnelement respektive obligatoriska element för de olika entiteterna:

Beskrivningsnivåer

Vid katalogisering i Libris anges beskrivningsnivå. En beskrivning av en entitet på miniminivå bör innehålla alla RDA:s kärnelement (som är tillämpliga och lätt tillgängliga). En beskrivning på biblioteksnivå bör innehålla RDA:s kärnelement, samt de av KB angivna obligatoriska elementen.

I Libris katalogisering motsvaras elementen av s.k. egenskaper. Entiteten manifestation motsvaras av instans och entiteterna verk och uttryck av verk. För mer information om det praktiska arbetet i Libris, se https://libris.kb.se/katalogisering/help.

 

Senast uppdaterad: 2020-01-24