Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Viktiga uppdrag till KB

Regeringen har beslutat om flera viktiga uppdrag till KB. Det handlar om digitalt kompetenslyft, att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem samt effektiv digitalisering av audiovisuellt material.

Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie Foto: Jann Lipka

Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie.

Satsningen på det digitala kompetenslyftet har ursprungligen tagits fram av sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi. Det handlar om att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar utbildning av folkbibliotekarierna. För satsningen tillförs KB 25 miljoner kr årligen under tre år.

– Det är en mycket viktig satsning och en tydlig markering av regeringen om bibliotekens betydelse, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Hon betonar vikten av fortsatt samverkan med de regionala biblioteksverksamheterna kring uppdraget där KB:s roll är att samordna, fördela medel och utvärdera.

Regeringens satsning på folkbiblioteken med 225 miljoner kr årligen under tre år samordnas av Kulturrådet. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. I regleringsbrevet till Kulturrådet står att ”satsningen ska genomföras i samverkan med KB utifrån nationella strategiska överväganden”

Regeringen har även beslutat att ge KB i uppdrag att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem, med fokus på vetenskapliga publikationer, ett beslut som välkomnas av KB.

– Forskningsresultat bör vara såväl sökbara och tillgängliga som kompatibla och återanvändbara. Det nya uppdraget passar väl in i KB:s nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och vi ser fram emot att skapa synergieffekter mellan det utredningsarbete som redan pågår inom ramen för samordningsuppdraget och det här nya uppdraget, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

I regleringsbrevet för 2018 får KB även i uppdrag att sammanställa de totala utgifterna för universitet och högskolor för vetenskaplig publicering och då särskilt beakta prenumerationskostnader, publiceringsavgifter och administrativa utgifter.

KB har även fått i uppdrag att tillsammans med Svenska Filminstitutet utreda och lämna förslag på hur ökad samverkan kan effektivisera digitalisering av audiovisuellt material (dvs ljud och rörlig bild). Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2018.