[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 57


Carlscronas Wekoblad. 1754 5/1-5?, fortsattes af Carlscronas Tidningar 1759(?)-64 14/1, hvarefter den utkom under titeln: Carlscronas Wekoblad t. o. m. 1878 31/8 och Nya Karlskrona Weckoblad 1878 3/9-31/12, då den gamla, ännu bibehållna titeln: Karlskrona Weckoblad återtogs. Karlskrona Weckoblad fortgår 1900 med samma redaktion och utgifningssätt. Karlskrona, Tryckt uti Amiralitetsboktryckeriet, hvars ägare också varit utgifvare af denna tidning. Fr. t. o. m. 1763 och 1765-1864, Ant. och Fr. 1865-74 26/8; Ant. 1764 samt fr. o. m. 1874 29/8. Med titelvignett 1812-18.

Under tidernas längd har titeln stafvats olika ss.: Carlscronas Wekoblad, Carlskrona Wecko-Blad, Carlscrona-Weckoblad och Karlskrona Weckoblad.

1 v., L.: 1754-97 23/12; 2 v., O., L.: 1798-1874 28/11; 3 v. Ti., T. L. fr. o. m. 1874 1/12; 4 s. 1754-78 samt fr. o. m. 1782 5/1; 2 à 4 s. 1779-81; 4:o (15 à 20,2 x 12 à 13) 1754-1824; 4:o, 2-spaltig (17,5 à 23,5 x 13,8 à 17,2) 1825-49; Folio, 3-spaltig (27,4 à 37 x 18,6 à 21) 1850-64; Folio, 4-spaltig (38,3 à 43 x 27,5 à 29) 1865-72; Folio, 5-spaltig (45 à 51,5 x 31,5 á 36,5) 1873-89, samt Folio, 6-spaltig (57 à 60 x 43,5) fr. o. m. 1890 13/12.

Prenumerationspris: 3 dlr smt 1754-69; 4 dlr smt 1766-68; 3 dlr 16 öre smt 1769-76 = 1/2 rdr 4 sk. eller 28 sk. specie 1777-81; 32 sk. specie 1782-?; 1 rdr specie 1795(?)-97; 1 rdr 32 sk. specie 1798, 99; 2 rdr specie 1800-1804; 2 rdr bko 1805-23; 2 rdr 16 sk. bko 1824, 1832, 33; 2 rdr 12 sk. bko 1825-31; 2 rdr 32 sk. bko 1834-10; 2 rdr 40 sk. bko 1841-43; 3 rdr bko 1844-51; 3 rdr 16 sk. bko 1852-57; 6 rdr not 1858-82; 7 kr. 1883-89; 6 kr. 1890-92 och därefter 5 kr.

Af Carlscrona Wekoblad är 1754 hvart nummer uppstäldt på samma sätt som Stockholms Wekoblad (se nr 47), d. v. s. att förra bladet (= s. 1, 2) innehåller »Lärda Saker» och senare bladet (= s. 3, 4) Politie och Commercie-Tidningar. Efter 1754 års slut synes den emellertid antingen hafva t. v. upphört eller ock förminskats så, att endast senare hälften däraf utgifvits. I en annons i sista numret (nr 52) af 1754 års årgång tillkännagifves, att prenumerationspriset, som 1754 varit 3 dlr smt, skulle följande året minska med en tredjedel, om bladets utgifvande i förminskad skala kunde fortsättas. Obekant om detta skett eller ej.

Under titeln Carlscronas Tidningar började den troligen utkomma 1759; det senare bladet af hvart nummer kallas (1761) »Bihang til Carlscrona Tidning» samt innehåller t. o. m. 1763 24/12 uteslutande L. Schnabels, under pseudonymen Gisander utgifna, Robinsonad Felsenburgiska Historien i svensk öfversättning. Samtidigt med att tidningen återfick sin gamla titel Carlscrona Wekoblad 1764 21/1, upptages åter på senare bladet af hvart nummer Politie- och Commercie-Tidningar samt fortgår sålunda t. o. m. 1766 1/2. Båda titlarna äro därefter sammanställda på första sidan af förra bladet, som innehåller Politie- och Commercie-Tidningarna, under det att senare bladet upptages af en översättning af den i Hamburg 1724 utgifna tyska tidskriften Patrioten (se nr 21). Öfversättningen började med 1:a stycket 1766 8/2 och slutade först med 53:e st. 1769 18/11, ehuruväl under sista året ett bihang med växlande innehåll under stundom afbryter dess långa nummerserie. Bihanget är 1771, 72 tryckt i oktavformat för att kunna i bokform särskildt inbindas. I sista numret af 1771 års årgång medföljde ock ett särskildt titelblad därtill: »Afton-Ro för Läsaren af Carlscrona Wekoblad eller åtskilliga små Anmärkningar utgifne såsom Bihang til Wekobladen för År 1771, passade hwardera stycket mer än dels til 4 Paginer.»

Af boktryckaren Johan Vinqvist, som 1746 öfvertagit Amiralitetstryckeriet, började Carlscronas Wekoblad utgifvas 1754 5/1. N:o 1 omfattar tiden »Ifrån Lördagen den 29 December 1753, Till Lördagen. den 5 Januari j 1754.» Vinqvist dog i mars 1754 och hans enka, Brita Christina Laurelia, som ärfde tryckeriet, fortsatte Wekobladets utgifvande till 1758, då hon gifte sig med amiralitetslöjtnanten Anders Tranefelt, hvilken d. 9 nov. s. å. erhöll K. Maj:ts tillstånd att med antagande af en inlärd faktor idka boktryckeri-rörelse. Tranefelt utgaf tidningen till sin död, i juli 1766, då hans enka åter blef egare af boktryckeriet och Wekobladets utgifvare, hvarmed hon fortfor till 1769. Hon biträddes vid tidningens redigering ett par år i slutet af 1760-talet af konstförvandten och aktören m. m. Adolph Friedrich Neuman. Genom hennes dotters, Maria Christina Vinqvists, giftermål med öfverstyrmannen, sedermera löjtnanten Paul Strandell, öfvergick 1769 tryckeriet jämte tidningen till denne samt efter hans död till enkan, som 1785 29/8 erhöll sökt privilegium på utgifvandet af »Carlscrona Weckoblad». Hon gifte 1790 om sig med majoren Carl Fromhold Swinhufvud, hvilken öfvertog såväl tryckeriet som tidningen. Sedan boktryckeriet genom den stora branden i Karlskrona 1790 17/6 blifvit förstördt, upprättade han ett nytt tryckeri genom inköp från boktryckaren A. J. Nordström af f. d. Brodinska tryckeriet i Stockholm. Privilegiibrefven å både tryckeri och tidning hade vid branden äfven gått förlorade, hvarföre Swinhufvud nödgades söka sig nya privilegier, som han erhöll först 1798 9/7 å Weckobladet samt halftannat år efteråt 1800 14/1 å tryckeriet; han hade likväl redan 1790 27/11 från sitt nyinköpta tryckeri åter börjat utgifva Carlscrona Weckoblad. I det nya privilegiibrefvet meddelades, »att Kongl. Maj:t lemnat Sit bifall dertil, at major Svinhufvud må berörde Veckoblad få utgifva och deruti införa sådane Utländske Nyheter, som i Post Tidningarne äro införde, K. M:s utkommande författningar för Swea Rikes undersåtare; Kongl. Amiralitetets och K. M:s Befallningshafvandes samt Stadens Magistrats kungörelser; Länets inbyggares oeconomiska förfrågningar och annoncer, anmärkningar i Sedoläran, oeconomiska ämnen jämte nyheter och förändringar inom Länet; Annoncer och notificationer om dödsfall och giftermål, Terminer til auctioner och andre publique förrättningar; Privilegiet gällde endast för major Svinhufvud personligen och fick icke utan K. Maj:ts nid. tillstånd öfverlåtas och skulle det återtagas, så snart det i någon måtto missbrukades.» Svinhufvud ålåge det ock, »att vid utgifvandet utaf hvarje Veckoblad ett exemplar til Kongl. Cantzli Collegium och ett til Justitiæ Cantzlers Ämbetet genast insända.»

Till sin död 1818 12/4 fortfor Svinhufvud att utgifva Weckobladet, hvarefter hans enka å nyo innehade såväl tidning som tryckeri till sin död 1821 10/1, hvarefter båda genom testamente tillföllo hennes fosterdotter, amiralitets-underlöjtnanten Carl Adolf Gyllenskepps enka, Beata Ulrika Hallén, som 1821 19/2 erhöll utgifningsbevis å Carlscrona Weckoblad. Sedan enkefru Gyllenskepp 1821 13/11 gift om sig med boktryckaren Per Erik Flygare, öfverflyttades på denne 1821 10/12 tillståndsbrefvet å Weckobladet, som han utgaf till sin död 1837 11/3. Hans enka erhöll då åter utgifningsbevis å tidningen, som hon fortfor att utgifva till slutet af 1849 (Fotnot: Hon dog först 1856 14/6.), biträdd vid dess redaktion de första åren af amiralitetssekreteraren P. Moberg och faktor Carl Rosander samt därefter t. o. m. nov. 1843 af faktor A. Nilsson (Fotnot: A. Nilsson öfvertog sedan i december 1843 boktryckeriet uti Eksjö och böljade samtidigt där utgifva tidningen »Hwad Nytt?», hvarmed han fortfor t. o. m. 1887 11/7.). Carlscrona Weckoblad redigerades sedermera intill 1852 af kollega Edvard Magnus Höök, under hvilken tid bidrag understundom lämnades af öfverkommissarien C. J. Hubendick.

Enkefru Flygares båda brorssöner, Folke Gerhard och Carl Alfred Hallén, öfvertogo från början af 1850 såväl tryckeriet som tidningen, för hvilken den sist nämnde var ansvarig utgifvare från 1849 5/12 till sin död 1872 28/2. Brodern, stadskassör Folke Hallén, som 1856 utträdt nr firman, öfvertog då tryckeriet och tidningen, hvilka han utarrenderade från början af 1873 till konstförvandten August Andersson och efter dennes död, 1875 2/8, till läroverksadjunkten, fil. doktor Oskar Emanuel Björling i augusti 1875. August Andersson erhöll 1872 3/12 utgifningsbevis å »Carlskrona Weckoblad», doktor O. E. Björling 1875 4/8 å »Karlskrona Weckoblad», boktryckaren Conrad Justus G. Aurell 1878 23/8 å dess fortsättning, »Nya Karlskrona Weckoblad», samt fil. kandidaten Anders Börjeson 1878 21/11 på tidningen under dess gamla titel »Karlskrona Weckoblad», hvilket öfverflyttades på boktryckaren G. J. G. Aurell 1879 19/5 och stadskassören Folke Gerhard Hallén 1892 8/12, hvilken fortfarande (1894) är tidningens ansvarige utgifvare. Aurell var ock 1878 27/8-11/12 ansvarig föreståndare för tryckeriet, hvilket då återtogs af Folke Hallén, som f. n. ännu drifver det under firman: »Amiralitets- och Stadsboktryckeriet».

Carlscronas Weckoblad redigerades 1852-54 af d. v. kammarskrifvaren, sedermera inventariiförvaltaren vid flottan Otto Gynther och därefter en kort tid 1885 af amiralitetskompastorn Johan Ulrich Runstedt, båda med biträde af musikdirektören Wilhelm von Lühmann; 1856-63 var läraren vid amiralitetets barnhusskola August Ferdinand Hallberg, sedermera kyrkoherde i Ronneby, tidningens redaktör, under hvilken tid prosten Lars Feuk (pseud.: Larifari) jämväl lämnade bidrag. Carl Alfred Hallén redigerade sedan tidningen fr. 1864 till sin död 1872 28/2, biträdd af privatläraren Per Götrek och f. d. löjtnanten vid flottan Henrik af Trolle, hvilken äfven senare lämnade bidrag till tidningen under den tid (1873-78), den redigerades af läroverksadjunkten fil. d:r Oskar Emanuel Björling, hvilken 1879 efterträddes såsom redaktör af fil. kandidaten Anders Börjeson. K. J. Lindvall var 1876, 77 medarbetare däri. Åren 1880, 81 var litteratören H. Österling tidningens redaktör, 1882 fångpredikanten Erik Svedman (kyrkoherde i Ifö 1883) och extra läraren G. W. Fougstedt, biträdde af litteratören Maximilian Axelson samt d. v. kammarskrifvaren John Fjellner, hvilken en del af 1883 ensam redigerade tidningen. D:r O. E. Björling blef 1884 redaktör, men måste i följd af sjukdom i okt. s. å. öfverlämna redaktionen däraf till fil. kandidaten P. A. Romberg, som fortfor därmed t. o. m. Sept. 1885, då tidningens n. v. redaktör N. Lundh, förut red. af »Skånska Posten», 1885 1/10 öfvertog dess ledning. I redaktionen biträdde 1884-87 läraren vid amiralitetets barnhusskola Ernst Almegren (död 1887) samt därefter hafva bl. a. beklädnadsförvaltaren John Fjellner, varfsförmannen C. H. Thörnberg, kammarskrifvaren vid tullverket Emil Ström och folkskoleläraren C. G. Olsson varit däri anställde. Stadskassör Folke Hallén, hvilken benäget lämnat ofvanstående meddelande om tidningens öden efter 1858, har själf under vakanser skött dess redaktion och emellanåt författat uppsatser däri.

Före 1819 infördes i Carlscronas Weckoblad gratis alla Flottans kungörelser o. d., men på begäran af enkefru Flygare lämnades fr. o. m. 1819 21/1 därför en årlig ersättning af 25 rdr bko. Enligt kontrakt med vederbörande myndigheter af 1878 30/12 är stadgadt, att Karlskrona Weckoblad ensam af tidningar, som utgifvas inom Karlskrona stad, skall erhålla sig. tillsända till publikation alla de påbud... och kungörelser, som för Rådstufvurätten, Magistraten, Stadsfullmäktige eller öfrige kommunala... myndigheter å... tjenstens vägnar utfärdas. eller af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande särskildt för staden meddelas eller genom någon dess myndighet allmänneligen i tidning kungöras böra.» Ett nytt kontrakt med hufvudsakligen samma, bestämmelser har 1894 3/3 blifvit med vederbörande upprättadt.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_57.htm