Vetenskapliga resor

1700-talet är upplysningens och de stora upptäckternas århundrade i Europa. Vetenskapsmän, författare och äventyrare ger sig ut för att upptäcka, kartlägga och beskriva världen.

I Sverige ger sig vetenskapsmän och fosterlandsvänner ut för att kartlägga landet och dess ekonomiska förutsättningar. Allt ska beskrivas: jordbruk, fiske, skogsnäring, hantverk, djurhållning, gruvor, fabriker och andra tillgångar som kan vara till nytta för rikets ekonomi.  

Läs mer...

A trip to Trollhättan in a series of letters
Arwid Ehrenmalms Resa igenom Wäster-Norrland til Åsehle lappmark, anstäld uti julii månad 1741.

Bref under nya resor i Sverige, af Jon. Carl Linnerhielm ... Stockholm, tryckta hos Carl Delén, 1806.
Bref under resor i Sverige. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet. 1797.

Bref under senare resor i Sverige
Carl Linnæi ... Öländska och gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741.

Carl von Linnés ungdomsskrifter
Dagbok öfver en resa genom de under Stora Kopparbergs höfdingdöme lydande lähn och Dalarne 1757

Några underrättelser om Upsala, Gamla Upsala, Mora stenar, Skokloster, Sigtuna och Rosersberg
Pehr Kalms Wästgötha och bahusländska resa förrättad år 1742

Resa genom en del af Sverge, vårtiden 1809
Resa ifrån Stockholm til Falun, anstäld år 1783

Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek