Resan över havet

"Säkrast, snabbast, billigast och bäst"

Amerikalinjernas reklambroschyrer försökte övertyga utvandrarna och amerikaresenärerna om fördelarna med just deras fartyg. Rymliga hytter, god mat och förnämlig service, även i 3:e klass utlovas. Verkligheten var dock ofta annorlunda med sjösjuka, trängsel och ohyra.

Läs mer...

Amerikan-linien : Liverpool-Philadelphia traden, anlöpande Queenstown
Handbok innehållande underrättelser angående resan till Amerika med Elder Dempster : Beaver liniens kongl. dubbelpropeller-postångare

Hand-bok innehållande underrättelser och upplysningar om resan till Amerika med Elder Dempster : Beaver liniens Kongl. dubbelpropeller-postångare
Hvita Stjern-linien : regulier ångbåtsförbindelse emellan Göteborg-New York, Göteborg-Boston

Handbok innehållande underrättelser angående resan till Amerika med Elder Dempster : Beaver liniens kongl. dubbelpropeller-postångare
Vägledning för resande till Amerika med Dominion-liniens nya palats-ångare m.m. jämte illustrationer öfver ångarnes inredning

Amerikan-linien via Liverpool-Philadelphia : stora stålångare, nyinsatta år 1901
Svenskarnas favoritlinie : från Malmö via Liverpool till Newyork, Boston och Filadelfia

Hvita Stjernlinien : från Helsingborg via Liverpool till New York, Boston och Filadelfia
American linien

Beskrifning öfver resan till Amerika med Elder Dempster : Beaver liniens kongl. dubbelpropeller-postångare
Öppet bref till från Amerika återvändande svenskar med Amerikan-linien : f.d. Inman-linen

Kungörelse
Till Amerika, Sydamerika, Australien, Afrika, Nya Zealand och direkt till Canada erhåller ni ovillkorligen billigaste biljettpris, snabbaste resa, största bekvämligheter och bästa behandling, om Ni köper biljett af generalagenten för Sverige: Grosshandlar

Post- och person-befordring emellan Stockholm och Stettin, med anlöpande af Calmar och Swinemünde år 1863
Direkte ångbåtslägenhet från Hull till Lübeck

Säkrast, snabbast, billigast och bäst
Omdömen af svenska tidningsmän om Cunardlinjen, dess passagerare och emigrantbefordran

Hvita Stjern Liniens (White Star Lines) nya ångare Teutonics löpande af stapeln : utdrag ur tidningen "The Liverpool Courier" för den 21 jannari 1889
s k. fribiljetter säljas af mig å alla linier

Dominion-linien underhåller med sina försklassiga post- och passagerareångare : regulier förbindelse mellan Liverpool, Quebec och Montreal, Liverpool och Boston, Liverpool, Halifax och Portland
Dominion-linien underhåller med sina förstklassiga post- och passagerareångare : regulier förbindelse mellan Liverpool, Quebec och Montreal, Liverpool och Boston, Liverpool, Halifax och Portland

Vilhelm Mobergs Utvandrarna
Turlista för 1890 : Hvita Stjern-linien

Upplysningar för emigranter jemte utdrag ur Förenta staternas invandringslag
Direkt post- och passagerarebefordran mellan Göteborg-New York med de för passagerare beqvämt inredda förstklassiga ångfartygen Venetia, Virginia, Russia, Scandia, Italia, Bohemia

American-linien f.d. Inmanlinien via Southampton-New York
Kongl. Engelska & Amerikanska postångare till Amerika från Göteborg, Stockholm och Malmö

Hvita Stjern-linien : Hvita Stjern-liniens, såväl Stor-Britanniens som Förenta staternas priviligierade postångare underhålla regulier-förbindelse mellan Liverpool och New York
Tur-lista för Skandia-linien

Tur-lista för Scandia-linien...
Cirkulär för resande till lägre Kalifornien

Värdefulla upplysningar om resan till Amerika
Thingvalla-liniens turlista 1892

Vägledning för Svenska utvandrare till Amerika...
National-line steamers from Liverpool ...

Svenska amerikanaren extra som skandinavisk general-agent för Inman linien tillåter undertecknad sig att rekommendera denna postgångbåts-linie till skandinaviska landsmän
Den snabbaste och bäste postångbåtsförbindelse från och till Sverige, Norge och Danmark Inman linien

Bästa och beqvämaste ångbåtsförbindelse från och till Sverige, Norge och Danmark underhålles genom Ankar liniens första klassens ångfartyg
National liniens ångfartyg gående mellan Europa och Amerika

National-linien till och från Sverige, Norge och Danmark
Värdefulla upplysningar om resan till Amerika

Snabbaste resa, som kan göras från Helsingborg till Amerika, är att gå öfver Atlanten med Cunard-liniens stora post- och passagerareångare
Snabbaste resa, som kan göras från Helsingborg till Amerika, är att gå öfver Atlanten med Cunard-liniens stora post- och passagerareångare

State Line nytt ångbåts-bolag befordrar passagerare såväl å första och andra salong som mellandäck
Till och från Amerika! snällaste, säkraste och beqvämaste ångbåtsförbindelse Sverige! Norige och Danmark!

Till och från Amerika! snällaste, säkraste och beqvämaste ångbåtsförbindelse Sverige! Norige och Danmark!
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek