KB:s policy för samlingsuppbyggnad

Förändringar i utgivningen kräver en tydligare inriktning för förvärv.

Kungl. biblioteket har formulerat en övergripande policy för samlingarnas uppbyggnad för att säkerställa att myndigheten samlar in material i enlighet med instruktionen. Detta mot bakgrund av att stora förändringar skett och sker i omvärlden, främst övergången till digital publicering. Policyn innebär att KB formulerar en helhetssyn på de olika samlingarnas uppbyggnad, främst för att öka tydligheten gentemot användarna.

Enligt instruktionen från regeringen ska KB samla:

  • den svenska tryckta produktionen i dess helhet och vissa dokument för elektronisk återgivning
  • audiovisuellt material, det vill säga filmer, fonogram, videogram, vissa dokument för elektronisk återgivning samt ljudradio- och televisionsprogram
  • utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning
  • utländsk litteratur, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora.

Den nya policyn för samlingsuppbyggnad innebär att KB tagit ett helhetsgrepp på hur samlingarna i framtiden ska byggas för att uppfylla instruktionen.

Svenska förhållanden

Enligt KB:s nya policy kommer samlingsuppbyggnaden att fokusera på det pliktlevererade svenska materialet, samt utländsk utgivning som berör Sverige och svenska förhållanden (internt benämnt Suecana). KB fortsätter också att köpa in utländsk forskningslitteratur som sätter in Sverige, svensk historia och kultur i ett europeiskt och globalt sammanhang, liksom litteratur som stöder forskning i KB:s olika samlingar.

Innehållet ska styra, inte formen

Tanken med den nya policyn är att KB:s samlingar ska byggas upp med fokus på innehåll och inte utgivningsform. Detta mot bakgrund av flera stora förändringar i omvärlden, framför allt att den digitala utgivningen i framtiden väntas växa stort, samtidigt som utgivningen av tryckta verk också ökar. I detta läge tvingas KB till vissa prioriteringar och därför kommer förvärvspolicyn att fungera dels som vägledning för KB:s personal, men också för att förtydliga servicen gentemot användarna. Policyn är också framtagen efter modell och tankar som tillämpas på bland annat British Library och Kungliga biblioteket i Nederländerna.

Ökad utgivning kräver prioriteringar

En stor del av materialet som anges i KB:s instruktion skickas in med lagstöd, den så kallade pliktleveranslagen. Eftersom detta material väntas öka i omfattning kommer KB att behöva lägga ner mer resurser för att kunna ta hand om inflödet. Detta betyder ökade kostnader både personellt och tekniskt. Vissa delar av materialet måste KB köpa in, bland annat utländsk litteratur, och här ersätter den nya policyn den 20 år gamla policyn som var anpassad till 1980-talets utgivning och världsbild.

Forskning kring Sverige prioriterad

När det gäller utländsk litteratur föreskriver policyn att KB ska köpa in litteratur vars innehåll har betydelse för forskning om Sverige och svenska förhållanden, historiskt och i nutid. Det betyder att KB exempelvis kan prioritera inköp av en bok om Platon framför en bok om Konfucius, eftersom den förre haft större inflytande över utvecklingen i Sverige än den senare. Målsättningen för KB:s utländska förvärv är att koncentrera sig på verk som i första hand skapar överblick och verk som utgör rena källor.

Senast uppdaterad: 2012-05-14

Övergripande policy för KB:s samlingsuppbyggnad

Collection development policy, British Library

Sveriges nationalbibliotek