Samuel Olof Tilas


Skalden Samuel Olof Tilas (1744-72), son till Linnés kollega i Vetenskapsakademien, geologen Daniel Tilas. (Silhuett. Konstnär okänd)

Den yngre Tilas namnteckning är här daterad 1758, således när han endast var 14 år gammal. Ungdomsåren var en tid ”när med begärlig håg en öfvad syn han vände åt skaparns stora värk, Linnæus och natur, och sökte sig en skatt af blomster och af djur”, som hans informator från studietiden i Uppsala, Olof Bergklint, uttryckt det i en minnesvers över sin forne elev. Senare kom Tilas att tillhöra Bellmans vänkrets och hans i sig föga märkvärdiga diktning har ansetts rymma en fin naturkänsla.

Senast uppdaterad: 2007-11-19

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Tilas exemplar av Species plantarum

Sveriges nationalbibliotek