Nils Esbjörnsson Reuterholm


En av Linnés mecenater som finansierade Dalaresan och sedermera valdes in i Vetenskapsakademien.
(Silhuett. Konstnär okänd)

Nils Esbjörnsson Reuterholm (1676-1756) var en av Linnés viktigaste gynnare. De båda hade först mötts vintern 1733-34, när Linné besökte Falun på inbjudan av sin studiekamrat Claes Sohlberg. Under sin vistelse i staden fick Linné tillfälle att redogöra för Reuterholm, som då var landshövding i Dalarna, om sin lappländska resa, vilket imponerade på den senare till den grad att han började tala om möjligheten att genomföra ett liknande projekt inom sitt eget län.

Kartlägg Dalarna!

Sommaren 1734 kallade han åter till sig Linné från Uppsala och försåg honom med ett frikostigt anslag för en Dalaresa. Sju av Linnés studiekamrater från den medicinska fakulteten anmälde sitt intresse att följa med på egen bekostnad och den 3 juli reste ett sällskap om åtta personer, däribland vännen Sohlberg, ut från Falun.

Reseledaren Linné

Storståtligt kallade sig gruppen Societas Itineraria Reuterholmiana efter sin välgörare och Linné blev givetvis dess självklara ledare. Under resan, som varade i 45 dagar och tog sällskapet ända till Røros i Norge, gjordes ambitiösa undersökningar inom naturalhistoriens alla grenar, men även av landskapets ekonomiska förhållanden. Linnés dagbok från denna resa kom dock att tryckas först långt efter hans död.

Akademistol som tack

När Linné 1739 deltog vid instiftandet av Vetenskapsakademien medverkade han till att Reuterholm fanns med bland de ledamöter som invaldes samma år. Till detta bidrog säkert en känsla av tacksamhetsskuld från Linnés sida, men rent allmänt sett var det också viktigt för den nystartade Akademien att knyta alla välvilliga och inflytelserika krafter till sig – således gjorde en rad andra höga ämbetsmän och aristokrater Reuterholm sällskap in i kretsen av ledamöter.

Osäker position ett tag

En känslig situation uppstod 1745, då den alltid nitiske Linné tog upp frågan om en av Akademiens grundregler, enligt vilken fastslogs att den som inte under två års tid ingivit några rön eller på annat sätt bemödat sig om Akademien skulle förlora sitt ledamotskap. Det visade sig att Linnés vän Reuterholm låg illa till i detta avseende, men situationen reddes ut genom ett beslut om att efterfråga hans kunskaper om medel till de fattigas föda.

Stor boksamlare

Reuterholm, som efter sin tid i Dalarna blev landshövding i Örebro, ägde ett stort bibliotek om ca 4 000 volymer med alltifrån teologi till naturalhistoria. Detta flyttades strax före hans död till hans gård Ekeby i Västmanland och delades 1757 i fem delar mellan arvingarna.
 

Senast uppdaterad: 2007-10-25

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Reuterholms exemplar av Wästgöta resa

Sveriges nationalbibliotek