Pehr Löfling


Linnés favoritlärjunge, utforskade Sydamerikas flora och dog i tropisk feber.
(Silhuett. Konstnär okänd)

Pehr Löfling (1729-56). Han studerade från början till präst, men introducerades till botaniken av J. O. Hagström och Linnés föreläsningar. Hagström skriver i ett brev till Gjörwell: ”Då han kom i min bokhylla, föll honom mit herbarium vivum straxt i hågen at läsa och betrakta. Detta gladde mig otroligt, hwarföre jag genast antog hans sällskap dag och natt. /.../ Som han bodde hos mig, sparte han weden, men skref den up på räkning för sin far och köpte sig istället papper till et herbarium vivum”.

Lärare åt Linnés son

När Löfling senare på grund av ekonomiska svårigheter blev tvungen att avbryta studierna anställdes han istället av Linné, som imponerats av hans läraktighet. Han blev informator åt Linnés son Carl, arbetade i botaniska trädgården och hjälpte sin arbetsgivare med olika publikationer. Kost och logi fick han i Linnés eget hem och Linné har också kallat honom sin ”mest kära och bästa discipel”. Ett tecken på läromästarens förtroende för sin elev är att Löfling vid sin disputation 1749 till stor del fick författa avhandlingen själv, vilket var ett ovanligt förfarande vid denna tid, inte minst vad gäller de avhandlingar som framlades under Linnés presidium.

Reste till Spanien

När Linné 1750 fick erbjudande om att skicka en lärjunge till Spanien föll valet på Löfling. I instruktionerna inför resan skriver Linné bl.a. att Löfling skall observera var växter kan ”samblas till apothequens nytta” och undersöka ”hvad siukdomar mäst äro giängse, och inbyggarenas husmedicin”. Med forskarnit och så småningom goda kunskaper i spanska gjorde Löfling sig snart ett namn i Spanien.

Sökte medicinalväxter i Venezuela

Han hade dock större planer och genom kontakter fick han 1753 uppdraget att som kunglig botaniker medfölja en expedition till Sydamerika. I januari 1754 seglade skeppet från Cadiz och väl framme i Cumaná i Venezuela inledde Löfling sina botaniska undersökningar. Hans uppdrag bestod bl.a. i att för kolonialmaktens räkning leta efter naturtillgångar i form av kryddor och nya medicinalväxter. Även i Sverige väntade man sig resultat i form av prover på kända och okända medicinalväxter.

Otillräckliga kunskaper

Till vännen Pehr Bierchén skriver Löfling att ”i Amerika får jag se många artiga medicamenter, som ännu ej är uptäckta”. Vidare talar han i detalj om flera medicinska preparat, bl.a. kinabarken. Han beklagar sig dock över sin inkompetens på medicinens område och önskar ”att jag förstode mera fundamenta medicinæ et materiam medicam, än jag kan”. Han ber i detta sammanhang om instruktioner hemifrån.

Upptäckte oupptäckta arter

Den sydamerikanska floran var tidigare nästintill outforskad och Löfling klassificerade nyupptäckta arter enligt det linneanska systemet. Av hans efterlämnade papper framgår att han under resan ägnade stor uppmärksamhet åt medicinalväxterna och även förberedde ett särskilt arbete om dessa. Av en kassabok framgår också att han avlönat ortsbefolkningen för insamling av växtprover.

Vidare till Guyana

I ett brev till lärofadern Linné skriver han: ”Inneliggande till hr. archiatern innehåller några observationer i materia medica, öfver detta landets medicinal droguer, som jag ofullkoml. antecknadt, och beskrifvit”. I början av 1755 flyttade expeditionen sjövägen till Guayana, men för observationernas skull valde Löfling att istället göra resan till lands.

Insjukande och dog

Många av hans böcker och instrument gick förlorade eller skadades i samband med sjötransporten och för Löfling själv blev resan genom den tropiska regnskogen alltför strapatsrik – i februari 1756 dog han i feber på missionsstationen San Antonio del Caroní i Guayana. Hans anteckningar skickades till Spanien och tillsammans med hemsända brev låg dessa till grund för Linnés utgåva av Iter Hispanicum eller resa till de spanska länderna (1758). Tillsammans med de övriga ägodelar han lämnat efter sig förtecknades Löflings boksamling i en bouppteckning, daterad Caroní den 23 februari 1756, dagen efter hans död. I förteckningen återfinns denna bok, ”Matheria medica, un tomo”. Böckerna skingrades sedan på auktion.

 

 

Senast uppdaterad: 2007-10-25

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Löflings exemplar av Materia medica

Sveriges nationalbibliotek