Erik Gustaf Lidbeck

Linnelärjungen som var Linnés följeslagare på Västgötaresan 1746. Sedermera blev han professor i naturaliehistoria i Lund.

Eric Gustaf Lidbeck (1724-1803) var en av Linnés favoritlärjungar och den ende följeslagare han hade med under resan till Västergötland 1746. Han skulle egentligen ha följt med även på Skåneresan, men blev p.g.a. sjukdom förhindrad till detta.

Verkade för mullbärsträd i Skåne

Lidbeck var intresserad av botanikens praktiska nytta. Så småningom blev han professor i naturalhistoria i Lund och dessutom direktör för plantagerna i Skåne. I den senare egenskapen kom han bl.a. att verka för odlingen av mullbärsträd i denna landsdel, något som redan hans lärare Linné ansett vara både eftersträvansvärt och lämpligt.

Lärdomsresa i mästarens fotspår

De båda förde en omfattande korrespondens. Bland annat försåg Lidbeck Linné med utförliga rapporter från den studieresa till Holland och Tyskland som han företog på inrådan av sin läromästare hösten 1752. Genom Lidbecks ögon fick Linné bl.a. återse Georg Cliffords trädgård i Hartekamp, där han 25 år tidigare inlett en särdeles produktiv och lycklig period i sitt liv.

Senast uppdaterad: 2007-10-17
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Alla personer i nätverket

Alla böcker

 

Lidbäcks exemplar av Linnés Critica botanica

Linnés Critica Botanica som ägdes av Lidbäck

 

Sveriges nationalbibliotek