Anders Johan Hagströmer

Linnélärjungen som var med och grundade Svenska Läkaresällskapet.

Anders Johan Hagströmer (1753-1830), hette Hagström före adlandet. Han studerade medicin i Uppsala, bland annat för Linné. Enligt egen utsago vördade han sin lärare "näst Gud”. 

Stor anatom

Hagströmer gjorde en framgångsrik karriär och blev snart en av landets främsta anatomer. 1785 blev han professor i anatomi och hans skicklighet som obducent föranledde vännen Johan Gabriel Oxenstierna att i en dikt önska sig ”att förrän man mig begraver, det får min sista ära bli, att Hagströms lärda bistouri [operationskniv], skall genomsöka mitt cadaver”. Som uppskattad lärare verkade Hagströmer inom den linneanska traditionen, där sakliga och välstrukturerade föreläsningar lättades upp med skämtsamheter.

Samlare, donator...

Redan i unga år samlade Hagströmer – också här i god linneansk anda – naturalier och de samlingar som efterhand blev resultatet donerade han 1807 till Collegium medicum, där han från 1797 var assessor. Han förvärvade med tiden även stora mängder medicinsk och naturvetenskaplig litteratur och byggde dessutom upp ett omfattande bibliotek vid Theatrum anatomicum i Stockholm.

... och bibliograf

De egna böckerna liksom naturaliesamlingarna skänkte Hagströmer till Collegium medicum, med ambitionen att de skulle vara tillgängliga för studenter och lärare vid Theatrum anatomicum. När det 1810 grundade Karolinska institutet 1816 flyttade till nya lokaler på Kungsholmen följde merparten av de nämnda samlingarna med och Hagströmer bosatte sig nu på institutet, vägg i vägg med det bibliotek och de naturaliesamlingar han till stora delar själv donerat. 1825 publicerade han en katalog – den hittills enda – över Karolinska institutets böcker, manuskript och kirurgiska instrument.

Senast uppdaterad: 2007-11-19

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Hagströmers exemplar av Systema naturæ 1766-68


Sveriges nationalbibliotek