Vardagstryck i samlingarna

Vardagstryck innefattar reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar.

Innehåll och mångfald

Samlingen innehåller drygt 13 400 hyllmeter tryck eller cirka 14 miljoner tryck. Varje år kommer det in omkring 120 000 tryck som pliktleveranser från tryckerierna. Här hittar du monografier, det vill säga broschyrer och skrifter, som inte är utgivna på något förlag eller är under 16 sidor.

Publikationer med lokal spridning, även tidskrifter och medlemsblad, och publikationer som producerats för intern spridning inom företag, organisationer och myndigheter tillhör också vardagstrycket. Samlingen innehåller allt från ett tunt föreningsblad till produktkataloger på flera hundra sidor.

Samlingen av vardagstryck innehåller tryck med aktualitet för dagen, men som speglar samhället under olika tidsperioder. Dessa autentiska tryck är därför värdefullt källmaterial för forskning inom olika ämnesområden.

Till vardagstryckssamlingen hör också KB:s affischsamling.

Kategorier och ämnesindelning

En stor del av materialet består av reklam- och informationsmaterial. Andra kategorier är årsredovisningar, skolkataloger, taxeringskalendrar, program från teatrar, filmer och konserter, telefonkataloger, tidtabeller, turistbroschyrer, matsedlar och affischer.

Materialet är indelat efter utgivarens huvudsakliga ämnesinriktning och inte efter publikationens innehåll, men ofta sammanfaller de. Den äldre samlingen till och med 1970 delades in efter KB:s tidigare riktlinjer. Efter 1971 följer vi SAB:s klassifikationssystem som används på de flesta svenska bibliotek. 2011 gick vi över till att ställa upp samlingen enligt DDK. Det finns även en uppdelning i tioårsperioder, exempelvis från 1991-2000.

Samlingen

Exempel:

 • affischer
 • affärstryck
 • almanackor
 • företags, föreningars, institutioners och organisationers
  - verksamhetsberättelser och årsredovisningar
  - instruktioner, reglementen, stadgar
  - avtal
  - informationsmaterial
  - personaltidskrifter
  - matriklar
  - program
  - prospekt och reklam
  - prislistor
 • församlingsblad från och med 1975
 • kataloger, exempelvis auktions-, förlags-, och  - utställningskataloger
 • kommuners och landstings
  - Handlingar och protokoll till och med 1990
 • kompendier, examensarbeten och läromedel från universitet (till och med 1988), skolor och organisationer
 • korrespondenskurser
 • länskungörelser till och med 1978
 • matsedlar
 • notifikationer, det vill säga inbjudningskort och sorgkort
 • nyförvärvslistor från bibliotek
 • platslistor
 • politiska partiers valpropaganda
 • sakkunnigutlåtanden, 1956-1987
 • skolkataloger, redogörelser, elevtidningar
 • särtryck
 • taxeringskalendrar
 • teater-, konsert- och filmprogram
 • telefonkataloger
 • tidtabeller
 • turistbroschyrer

Historik

Samlingen av vardagstryck kallades tidigare för småtryck eller okatalogiserat tryck. Principen för vad som skulle räknas som småtryck var att det var av sådan karaktär att det inte skulle katalogiseras enligt KB:s riktlinjer.  Gränsen mellan vad som ska katalogiseras eller inte har dock varierat, vilket innebär att en del vardagstryck kan vara sökbart i Regina och LIBRIS. 

Grunden till samlingen lades redan på 1800-talet. Enligt årsberättelsen för 1878 ska August Strindberg ha ordnat upp samlingen av småtryck det året. Den bestod av reklamtryck, föreningars årsberättelser, stadgar, medlemsförteckningar, affischer, tidtabeller, skolkataloger och liknande tryck, vilket man ansåg  kunde ordnas utan att katalogiseras.

En viss klassificering gjordes, och portföljerna med okatalogiserat tryck placerades efter respektive ämnesområde i den katalogiserade samlingen. På 1950-talet hade samlingen vuxit så mycket att man valde att föra samman delarna till en sammanhållen samling. 1981 blev samlingen av småtryck en egen sektion och från 2007 ingår den i Enheten för vardagstryck

Senast uppdaterad: 2017-03-29
Innehållsansvar: Catarina Nordling, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Beställ vardagstryck

Vardagstryckssamlingens blogg

Sveriges nationalbibliotek