Importerade poster


Poster gjorda enligt AACR2

Poster gjorda enligt AACR2 eller annat regelverk än RDA katalogiseras inte om enligt RDA. För dessa poster följs istället anvisningarna i följande dokument:

Poster gjorda enligt RDA

RDA-poster ska alltid ha delfält 040 #e rda. En del importerade poster är så kallade hybridposter och innehåller t.ex. fält 336-338 men inget delfält 040 #e rda. Dessa poster är inte RDA-poster, se anvisningar ovan. 

För importerade RDA-poster följer bibliotek som ännu inte gått över till RDA, anvisningarna i Importerade RDA-poster.

Övriga bibliotek följer Praxis för RDA i Libris och SMDB (KB SP) som finns i RDA Toolkit. Se även Anvisningar för katalogisering (RDA),  Förhandsposter från Bokinfo samt anvisningarna nedan.

 

Allmänt

 

 • Ta bort eller rätta ogiltiga fält, delfält, indikatorer och tecken, annars går det inte att spara eller uppdatera posten i Voyager.
 • Ta bort alla delfält #0 och #9 (gäller även 035 #9 för att undvika sammanblandning med LibrisIII-nummer).
 • Rätta eventuella stavfel, framförallt titelfält 245. Observera dock att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas enligt RDA 2.3.2. Undantag är seriella resurser.
 • Komplettera vid behov med ISBD-interpunktion.
 • Versaler och gemener behöver inte rättas. Librispraxis är att tillämpa Alternativ 2 i RDA 1.7.1 som säger data som skapats av annan instans eller som är hämtade från en digital källa kan accepteras som de är.
 • För icke-latinska skriftarter, se anvisningarna för romanisering i Katalogisatörens verktygslåda

 • Flerbandsverk: vanligtvis behåller man den metodik som den importerade posten är katalogiserad enligt, men om tidigare delar har katalogiserats på annat sätt i Libris följs denna modell. Katalogisatören ska göra så få ingrepp som möjligt i redan färdigställda poster.

 


000 Leader/Postetikett

Poststatus

Koden d måste ändras till c för att posten ska komma med vid batchexport till lokala system.

 • d: borttagen post

Koder som inte används aktivt men får stå kvar vid postimport:

 • a: uppgraderad eller kompletterad post
 • p: uppgraderad CIP-post

Medietyp

Rätta felaktiga värden. Var särskilt uppmärksam på poster importerade från källa som tillhandahåller annat format än MARC21.

Bibliografisk nivå

Rätta felaktiga värden. Var särskilt uppmärksam på poster importerade från källa som tillhandahåller annat format än MARC21. Bibliografisk nivå motsvaras i RDA av utgivningssätt, RDA 2.13.

Fullständighetsnivå

I RDA finns inga definierade beskrivningsnivåer men vi fortsätter som tidigare att välja fullständighetsnivå från rullgardinsmenyn.

Ändra inte _: Nationalbibliografisk nivå.

CIP-poster och preliminära poster med kod 5, 8, u, z eller | uppgraderas till kod 3, 7 eller _.

Ange det egna bibliotekets sigel i delfält 040 #d, se även under 040 Katalogiserande instans.

Regler för deskriptiv katalogisering

RDA-poster kodas i: ISBD-interpunktion finns. Rätta felaktiga koder.

 


008 Mediespecifika koder

Datum för posten

Rätta eventuell saknad/formellt felaktig uppgift. Sätt datum (ååmmdd) till dag för postimporten.

Typ av utgivningsdatum

Om datum för posten (008/00-05) saknas, lägg till datum för postimport/åtgärd, annars kan posten förorsaka problem vid export till lokala system.

Rätta felaktiga värden i typ av utgivningsdatum och årtal (008/06-14). Frågetecken (?) ändras till u.

Utgivningsland

Rätta felaktiga värden, men ändra inte koder för delstater i Förenta staterna, provinser i Kanada eller delområden i Storbritannien.

Index

 • |: inget försök att koda.

Ändra inte korrekta värden som andra bibliotek har lagt in.

Katalogiserande instans

Ändra inte postens ursprungliga kod. Koden skall korrespondera med kod i 040 #a.

 • c: LIBRIS-bibliotek / Katalogiserande instans

Avser alla Librisbibliotek förutom NB. Ändras inte när NB uppgraderar post.

 • d: Annan verksamhet
 • _ : Nationalbibliografisk verksamhet
  Används när NB primärkatalogiserar.

Importerade poster kan även innehålla kod ”u” (okänd) respektive ”|” (odefinierad).

Offentlig resurs

 

 • |: inget försök att koda

Normalvärde. Om ett korrekt värde är ifyllt i någon av raderna ändra inte detta.

 


010 LC-nummer

Låt ligga kvar.


015 Nummer i nationalbibliografi

Låt ligga kvar.


016 Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system

Låt ligga kvar.


020 ISBN

Låt parentetiska bestämningar, (hbk.), (pbk.) etc., ligga kvar i 020 #a och 020 #z. De behöver inte flyttas till 020 #q.

Om posten för den elektroniska versionen även innehåller ISBN för tryckta manifestationer, flytta detta/dessa till 020 #z, och lägg till en parentetisk bestämning, (print), (pbk), (hbk) eller liknande, om sådan inte redan finns, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISBN som avser elektroniska manifestationer ska ligga kvar i 020 #a.

Om posten för den tryckta versionen även innehåller ISBN för elektroniska manifestationer, flytta detta/dessa till 020 #z, och lägg till en parentetisk bestämning, (eBook), (PDF) eller liknande, om sådan inte redan finns, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISBN som avser tryckta manifestationer ska ligga kvar i 020 #a.

Om både trettonsiffrigt och tiosiffrigt ISBN finns i resursen, ta inte bort det tiosiffriga.


022 ISSN

Om posten för den elektroniska versionen även innehåller ISSN för tryckta manifestationer, flytta detta/dessa till 022 #y (eller eventuellt #z), annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser elektroniska manifestationer ska ligga kvar i 022 #a.

Om posten för den tryckta versionen även innehåller ISSN för elektroniska manifestationer, flytta detta/dessa till 022 #y (eller eventuellt #z), annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser tryckta manifestationer ska ligga kvar i 022 #a.

 

 

035 Unikt nummer i annat system

Ta bort 035 #9 för att undvika sammanblandning med LibrisIII-nummer. Ta även bort 035 #a som enbart innehåller numeriska tecken (t.ex. 035 __ #a 008032892). De är inte tillräckligt unika och skapar problem vid maskinell matchning


040 Katalogiserande instans

RDA-poster kännetecknas av att de innehåller koden rda i delfält 040 #e. Ange bibliotekets sigel i delfält 040 #d sist i fält 040. Om fält 040 saknas helt anges bibliotekets sigel i delfält 040 #d utan något föregående delfält 040 #a.


041 Språkkod

Kontrollera och rätta vid behov felaktiga värden.


042 Katalog-/bibliografikod

Text i delfält 042 #a ska ligga kvar. Lägg till bibliografikod/er i delfält 042 #9:

042    #a Icode #9 SUEC
 

080 UDK-klassifikation

Låt ligga kvar.


083 Sekundär DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation)

Låt ligga kvar.


243 Grupptitel

Låt ligga kvar. Observera dock att upprepade 243-fält kan förekomma; dessa behöver i så fall tas bort, eller slås samman till ett gemensamt fält, innan posten kan sparas i Libris.


245 Titel och upphov

Förstaindikator 0 behöver inte ändras till 1.

 • Rätta eventuella stavfel. Observera dock att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas, RDA 2.3.2. Undantag är seriella resurser.
 • Upphovsuppgifter i 245 #c behöver normalt inte ändras. Uttryck på andra språk motsvarande [och xx andra] inom klammer accepteras.

 


 

260 Utgivning, distribution etc.

Uppgift om utgivning etc. anges i MARC-fält 264 i enlighet med RDA-praxis. Det är dock tillåtet att kopiera informationen i ett kompletterande 260 om så krävs för att posten ska kunna hanteras i bibliotekets lokala system.


263 Förväntad utgivningstid

Fält 263 kan förekomma i utländska CIP-poster (= cataloguing-in-publication). Delfält 263 #a [datum] genererar för närvarande texten (förhandsinformation) i Libris när det förekommer tillsammans med nivåkod 5 eller 8 i fält 000 Fullständighetsnivå för katalogisering. Fältet ska ligga kvar i posten tills publikationen är utgiven och posten uppgraderad till 3, 7 eller _ i fält 000 Fullständighetsnivå för katalogisering. Därefter tas fält 263 bort.

 

264 Utgivningsuppgifter

 • Ändra inte uttryck på andra språk motsvarande [Utgivningsort okänd].
 • Ändra inte copyrightår som angetts med c eller copyright.

300 Fysisk beskrivning

 • Delfält 300 #a accepteras om slutpagina stämmer.
 • Rätta felaktiga eller saknade uppgifter, gäller främst CIP-poster (t.ex. LC, BNB, DB).
 • Lägg bara till sidor med romerska siffror om de utgör en stor del (25 % eller mer) av det totala sidantalet.
 • Planschsviter redovisade som ”illustrations” i delfält 300 #b accepteras.
 • Versaler ändras inte till gemener.
 • Uppgifter på andra språk ändras inte till svenska, d.v.s. ändra inte "300  #a 572 pages" eller "300 #b illustrations”.

 


 

336-338 Innehållstyp, medietyp och bärartyp

Librispraxis är att använda kod enligt Term and Code List for RDA Content Types, Term and Code List for RDA Media Types och Term and Code List for RDA Carrier Types

Importerade RDA-poster har ibland term istället för kod eller både och. Termer behöver inte tas bort och/eller ersättas med koder vid import.


500 Allmänna anmärkningar

Översätt inte anmärkningstexter till svenska. Låt eventuell bibliografianmärkning ligga kvar i fält 500.


502 Anmärkning: Akademisk avhandling

Översätt inte anmärkningstexterna till svenska. Om anmärkningen ligger i fält 502 ska koden för akademisk avhandling anges om den saknas (008 Innehåll: m). Om anmärkningen ligger i fält 500 anges inte kod för akademisk avhandling.


505 Anmärkning: Formaterad innehållsanmärkning

Acceptera formaterade innehållsanmärkningar och annan typ av interpunktion.


599 Intern anmärkning av systemteknisk karaktär

Låt ”importanmärkningen” ligga kvar:

599 #a Imported from: z3950cat.bl.uk:9909/BNB03U (Do not remove)


856 Elektronisk adress och åtkomst

Ändra andraindikatorn till 2 när fältet innehåller länk till innehållsförteckning, sammanfattning eller liknande.


880 Uppgift i icke-latinsk skriftart

Låt ligga kvar oförändrat.

 

 

Person-, familj-/släkt-, institutions- och konferensnamn (100/110/111, 600/610/611, 700/710/711, 800/810/811)

 • Validera namnformer mot auktoritetsdatabasen.
 • Librispraxis är att använda funktionskoder i delfält #4 i fält 100, 110, 111, 700, 710, 711. Importerade RDA-poster kan dock innehålla relationsbeteckningar från RDA Appendix I (Relationship designators: Relationships between a work, expression, manifestation, or item and agents associated with the resource) och RDA Appendix M (Relationship designatiors: Subject relationships) i delfält #e i 100, 110, 700, 710, 600 och 610 och i delfält #j i 111, 611 och 711. Dessa relationsbeteckningar behöver inte tas bort men i fält 100, 110, 111, 700, 710, 711 är det önskvärt att en funktionskod från MARC läggs till i delfält #4 för bättre visning i Webbsök. 
 • Fält 600-611 i importerade poster kan övertas om namnformen är korrekt, d.v.s. överensstämmer med korrekt namnform i Libris. Genom att ändra andraindikatorn till 4 övertas fältet. En förutsättning för övertagandet är att fältet endast innehåller ett eller flera av delfälten #a #a, #d och #t.
  Innehåller den utländska posten en titel i delfält 600 #t som inte överensstämmer med korrekt namnforma i Libris lämnas fältet intakt. Detsamma gäller om den utländska posten innehåller andra delfält än 600 #a, #d eller #t. Ett nytt 600-fält skapas i dessa fall med korrekt namnform och eventuella underindelningar från Svenska ämnesord. Ta bort eventuella delfält #2 i 600-611.

Läs mer om person- familj-/släkt- och institutionsnamn under Auktoritetsarbete.


Föredragen titel (130, 240, 630, 730, 830 och titeldelfält i 600/610/611, 700/710/711)

 • Kontrollera att titelformen stämmer med svensk praxis. Särskilt viktigt är detta vid import av poster för verk från före 1501.
 • Delfält #l för språk skall alltid ändras i importerade poster och förses med svensk beteckning för språket.
 • Ändra andraindikator till 4 i 600-630.
 • Ta bort eventuella delfält #2 i 600-630.

Läs mer om föredragen titel under Konstruera sökingångar för verk och uttryck.

Serie- och länkfält (440, 490, 760-787, 800-830) 
 

 • Låt eventuella fält 440 ligga kvar.
 • Komplettera med ett fält 490 (med förstaindikator 1) om den importerade posten enbart innehåller seriebiuppslag i fält 800-830.
 • Ta bort delfält #w (alternativt ersätt med länkmålspostens BibID om sådan finns i Libris) annars fungerar inte länkningen i Libris.
 • Relationsbeteckningar från RDA Appendix J (Relationship designators: relations between works, expressions, manifestations, and items) kan förekomma i importerade RDA-poster i länkfält 760-787 #i. Dessa kan ligga kvar.

Ämnesord, indextermer och form/genre (600-655)


 • Komplettera vid behov med tillämpliga ämnesord (600-651), indextermer (653) och/eller termer för form/genre (655). 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-21
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se