Librispraxis

RDA kapitel 1. Generella riktlinjer för att ange attribut för manifestationer och exemplar  

RDA 1.4. Språk och skriftart


Alternativ 1: Tillämpa alternativet. Translitterering kan ibland kan ibland innebära transkribering, t.ex. av kinesiska, se anvisningar i Verktygslådan under rubriken Romanisering.

Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget när det finns expertis och resursen är tillgänglig. Translitterering kan ibland innebära transkribering, t.ex. av kinesiska, se anvisningar i Verktygslådan under rubriken Romanisering. 

Alternativ 2: Tillämpa alternativet när det finns expertis och resursen är tillgänglig. Translitterering kan ibland innebära transkribering, t.ex. av kinesiska, se anvisningar i Verktygslådan under rubriken Romanisering.  

RDA 1.7.1 Generella riktlinjer för återgivning av element så som de förekommer i källan 


Alternativ 1:
För stora och små bokstäver, i element där informationen ska återges som den förekommer i källan, tillämpas alternativet. I Libris följs senaste upplagan av Svenska skrivregler. För institutioner med flerordiga namn följs i allmänhet huvudregeln i Svenska skrivregler som är att endast första ordet och ord som i sig är egennamn skrivs med stor bokstav. Om det finns risk för att karaktären av egennamn inte framgår, kan dock stor bokstav behöva användas även på det andra ledet, t.ex. ”Malmös Hjärta”. I namn som inleds med ”Föreningen”, ”Sällskapet”, ”Stiftelsen”, ”Kungliga”, ”Svenska” och liknande får ofta också det andra ledet stor begynnelsebokstav. Det gäller framför allt de fall där resten av namnet ensamt kan fungera som fullständigt namn och är det allmänt vedertagna.

För resurser på övriga språk, se RDA Appendix A. Undantag för RDA A.32: Om språket inte har något system med stora och små bokstäver, får första ordet i ett institutionsnamn eller på en underavdelning av ett institutionsnamn stor begynnelsebokstav. Vid egennamn följs svensk praxis.

För interpunktion, siffror, symboler, förkortningar etc., se RDA 1.7.3–1.7.9, samt respektive appendix.

Alternativ 2: Katalogiserande instans avgör.

RDA 1.7.3 Interpunktion


Alternativ: Tillämpa alternativet.

RDA 1.7.4 Diakriter
 

Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget om expertis finns.

RDA 1.7.5 Symboler


Alternativ:
Tillämpa alternativet.

RDA 1.8.1. Tal angivna med siffror eller bokstäver, Generella riktlinjer


Alternativ: Äldre tryck (d.v.s. äldre handpresstryck, före ca 1830) omfattas inte av denna praxis.

RDA 1.8.2 Siffrors form


Alternativ 1: Tillämpa inte alternativet utan följ grundregeln. Ersätt romerska siffror med arabiska.

Alternativ 2: Tillämpa inte alternativet utan följ grundregeln. Ersätt romerska siffror med arabiska.

RDA 1.10.2 Anmärkningar, Stora och små bokstäver


Alternativ 1: Följ senaste upplagan av Svenska skrivregler.

Alternativ 2: Katalogiserande instans avgör.

RDA 1.10.3 Citat

Ange citat ur resursen eller andra källor inom citationstecken. Citatet ska föregås av någon form av källhänvisning, såvida det inte är hämtat från den föredragna källan.


RDA kapitel 2. Att identifiera manifestationer och exemplar

RDA 2.2.2.2 Resurs som består av en eller flera sidor, blad, ark (eller bilder av en eller flera sidor, blad, ark)


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas, t.ex. om tillgång till rätt utrustning saknas.

RDA 2.2.2.3 Rörliga bilder


Alternativ: För utgivna rörliga bilder på film och video är hela resursen föredragen källa. Uppgifterna tas utan prioritetsordning från det ställe där de anses vara bäst, t.ex. från för- och eftertexter, DVD-menyer, extra innehåll, på- och avannonser, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

RDA 2.2.2.4.1 Fysiska resurser


Praxis för fonogram och multimedier (datorspel):
För utgivna fonogram och multimedier (datorspel) är hela den utgivna resursen föredragen källa. Uppgifterna tas utan prioritetsordning från det ställe där de anses vara bäst, t.ex. från titelskärmbild, på- och avannonser, talad information om inspelningen, etiketter, textbilaga och förpackning (kassett, omslag, box).

RDA 2.3.1.4 Återge titlar


Valfri uteslutning:
Katalogisatören avgör. Generellt, förkorta aldrig en huvudtitel.

RDA 2.3.1.6 Inledande ord etc.


Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget, utom för film, fonogram och multimedier.

RDA 2.3.2.4 Titel på mer än ett språk eller i mer än en skriftart


Praxis för video (DVD, Blu-ray) med språkval: Ange originaltiteln som huvudtitel. Det är vanligen titeln på det språk som talas i originalversionen, men kan också vara en titel på ett annat språk som valts av filmbolaget (det händer t ex att en svenskspråkig film får en titel på engelska). Om originalets språk inte talas i den utgivna versionen (vilket bl.a. förekommer i vissa utgåvor för barn), ange titeln på svenska som huvudtitel.

RDA 2.3.2.9 Resurs som saknar samlingstitel


Alternativ: Generellt, tillämpa inte alternativet.

RDA 2.3.2.11 Konstruerade titlar


Alternativ: Tillämpa alternativet och konstruera en titel på svenska.

RDA 2.3.2.11.1 Ange konstruerade titlar för musik

Om det inte är möjligt att identifiera verket, konstruera en beskrivande titel innehållande stil eller genre, och besättning (instrument och/eller röst).

RDA 2.3.2.11.3 Konstruerade titlar för rörliga bilder


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.3.2.12.1 Flerbandsverk

Denna paragraf tillämpas när delarna i ett flerbandsverk katalogiserats enligt enpostmetodiken.

RDA 2.3.2.12.3 Integrerande resurser


Praxis för integrerande resurser med ISSN: Följ ISSN Manual, d.v.s. gör en ny beskrivning vid titelbyte.

RDA 2.3.3 Parallell huvudtitel

Första parallelltitel i den föredragna källan är obligatorisk. Därutöver redovisas en påföljande parallelltitel på svenska. Övriga parallelltitlar är valfria.

RDA 2.3.4 Övrig titelinformation

Obligatoriskt.

RDA 2.3.4.2 Källor


Praxis för andra resurser än kartografiska och rörliga bilder: Återge övrig titelinformation från annan källa än huvudtiteln som en varianttitel. Det gäller dock endast övrig titelinformation som tillför ytterligare information och inte är reklam, slogans etc. Ord och fraser som sammanfaller med genre/formtermer redovisas ej som övrig titelinformation, men andra ord och fraser ska redovisas, t.ex. "spänningsroman", "dokumentärroman". Ange alltid källan som undertiteln hämtats från. 

RDA 2.3.6 Varianttitel  

Obligatoriskt om varianttitel/varianttitlar behövs för identifikation eller åtkomst.

RDA 2.3.7 Föregående huvudtitel

Obligatoriskt om den är känd (om inte alternativet under RDA 2.3.7.3 tillämpas).

RDA 2.3.7.3 Ange föregående huvudtitel 


Alternativ: Tillämpa alternativet vid många mindre förändringar, ange ”Mindre variationer i titeln”.

RDA 2.3.8 Efterföljande huvudtitel

Obligatoriskt för flerbandsverk, katalogiserade enligt enpostmetodiken samt konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter. Obligatoriskt för tidskrifter och årsböcker (om inte alternativet tillämpas under RDA 2.3.8.3 tillämpas). Ej obligatoriskt för monografiserier med huvudpost. 

RDA 2.3.8.3 Ange efterföljande huvudtitel


Alternativ: Tillämpa alternativet för tidskrifter och årsböcker. För monografiserier med huvudpost anges inte mindre förändringar i huvudtiteln.

RDA 2.3.9 Nyckeltitel

Obligatoriskt för resurser med ISSN.

RDA 2.4.1.4 Ange upphovsuppgift  


Valfri uteslutning: Generellt, förkorta inte upphovsuppgifter. Vid omfångsrika upphovsuppgifter kan man använda den valfria uteslutningen, men endast om det inte medför att värdefull information förloras.

RDA 2.4.1.5 Upphovsuppgift med fler än en namngiven person etc.


Valfri uteslutning: Katalogisatören avgör om den valfria uteslutningen ska tillämpas.

RDA 2.4.2 Upphovsuppgift som hänför sig till huvudtiteln

Endast den första upphovsuppgiften som hänför sig till huvudtiteln är obligatorisk men katalogisatören uppmanas att ta med andra upphovsuppgifter som är av betydelse.

RDA 2.5.1.4 Ange upplageuppgift


Valfritt tillägg: Tillämpa valfritt tillägg. Ange uppgiften inom klammer på huvudtitelns språk.

RDA 2.5.2.1 Scope

Då det är tveksamt om en uppgift är att betrakta som upplageuppgift, skall ord som upplaga, utgåva, release, version, variation, sändning (eller deras motsvarigheter på andra språk) uppfattas som tecken på att uppgiften är en upplageuppgift, och då behandlas den som en sådan. Ta inte med uppgift om oförändrad tryckning som står tillsammans med upplageuppgiften såvida inte uppgiften om tryckning är en oskiljaktig del av upplageuppgiften, d.v.s. är grammatikaliskt sammanbunden.

RDA 2.5.2.2 Källor 


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.5.3.2 Källor  


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.5.4.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.5.5.2 Källor


Praxis för AV-medier
: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.5.6.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.5.7.2 Källor  


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.5.8.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.5.9.2 Källor


Praxis för AV-medier:
Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.6.1.4 Ange numrering av seriella resurser

Återge tal med arabiska siffror. Tal angivna med bokstäver ersätts med arabiska siffror.

RDA 2.6.2.3 Ange numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i svit  


Alternativ: Tillämpa alternativet. Om varken första numret eller information om första numret är tillgänglig vid katalogiseringstillfället, utelämna elementet och gör en anmärkning om vilket nummer som använts som grund för beskrivningen.

RDA 2.6.3.3 Ange kronologisk beteckning för första numret/delen i svit


Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget.

Alternativ: Tillämpa alternativet. Om varken första numret eller information om första numret är tillgänglig vid katalogiseringstillfället, utelämna elementet och gör en anmärkning om vilket nummer som använts som grund för beskrivningen.

RDA 2.6.4 Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i svit

Numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i första eller enda sviten är obligatoriskt.

RDA 2.6.4.3 Ange numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i svit


Alternativ: Tillämpa alternativet.

RDA 2.6.5 Kronologisk beteckning för sista numret/delen i svit

Kronologisk beteckning för sista numret/delen i första eller enda sviten är obligatoriskt.

RDA 2.6.5.3 Källor


Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget.

Alternativ: Tillämpa alternativet. 

RDA 2.7.1.5.1 Flerbandsverk


Alternativ 1: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

Alternativ 2: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.7.1.5.2 Seriella resurser


Alternativ 1: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

Alternativ 2: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.7.1.5.3 Integrerande resurser


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.7.2 Produktionsort

Ange endast produktionsort om uppgiften finns angiven i resursen eller finns att hämta i en källa utanför resursen. Trolig eller [produktionsort okänd] anges ej.

RDA 2.7.2.3 Ange produktionsort


Valfria tillägg: Tillämpa inte första tillägget, men det andra.  Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

RDA 2.7.2.6 Uppgift om produktionsort saknas i resursen

Trolig eller okänd produktionsort anges ej.

RDA 2.7.4 Producentnamn

Ange endast producentens namn om denna uppgift finns angiven i resursen eller i en källa utanför resursen. [Producent okänd] anges ej.

RDA 2.7.4.3 Ange producentnamn


Valfri uteslutning: Generellt, tillämpa inte den valfria uteslutningen.

RDA 2.7.4.4 Uppgift om funktion


Valfritt tillägg: Tillämpa generellt inte det valfria tillägget om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än den som angivits i fält 264, andra indikatorn.

RDA 2.7.4.7 Producent okänd

Ange endast producentens namn om uppgiften finns angiven i resursen eller i en källa utanför resursen. [Producent okänd] anges ej.

RDA 2.7.6.3 Ange produktionstid


Valfritt tillägg: Tillämpa valfritt tillägg.

RDA 2.7.6.4 Kronogram


Valfritt tillägg: Tillämpa inte det valfria tillägget.

Alternativ: Tillämpa alternativet.

RDA 2.8 Utgivningsuppgifter


Praxis för film/video: Ange distributionsuppgifter i avsnittet för utgivning. I filmbranschen är distributör motsvarigheten till utgivare.

RDA 2.8.1.5.1 Flerbandsverk


Alternativ 1: Redovisa inte växlande utgivningsort.

Alternativ 2: Tillämpa inte alternativ. Anges första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande utgivare. Använd förstaindikatorn för att tala om vad som är aktuell uppgift respektive vad som är historisk uppgift. Förändringar som endast består i hur utgivarnamnet presenteras redovisas inte.

RDA 2.8.1.5.2 Seriella resurser


Alternativ 1: Redovisa inte växlande utgivningsort.

Alternativ 2: Tillämpa inte alternativ. För seriella resurser anges första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande utgivare. Förändringar som endast består i hur utgivarnamnet presenteras redovisas inte.

RDA 2.8.1.5.3 Integrerande resurser


Alternativ: Tillämpa inte alternativ. Om förändringar i utgivningsuppgifter är kända, ändra dessa så att de speglar den aktuella versionen av resursen. Gör en anmärkning i fält 500 om tidigare utgivningsuppgifter om det är viktigt för identifikation och åtkomst.

RDA 2.8.2 Utgivningsort

Om en utgivare har avdelningar på flera orter och dessa redovisas i resursen anges den först nämnda. Utöver det anges därpå följande ort som särskilt framhålls genom källans layout eller typografi. Om den först nämnda orten och den särskilt framhävda orten inte är svensk, anges även den första av alla därpå följande svenska orter.

Om en resurs har flera utgivare återges den först nämnda utgivarens ort. Dessutom anges påföljande utgivares orter (om de avviker från den redan nämnda orten):

• när en påföljande institution klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi, anges även orten för den särskild framhävda utgivaren

• när påföljande utgivare är svensk men inte den först nämnda.

• I de fall då utgivaren har ett svenskt ISBN (978-91-…) men endast en utländsk ort står i publikationen anges även den svenska utgivningsorten inom klammer (söks fram via ISBN-centralens förlagsregister).

RDA 2.8.2.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är godkänd källa.

RDA 2.8.2.3 Ange utgivningsort


Valfria tillägg: Tillämpa inte första valfria tillägget, men det andra. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

RDA 2.8.4 Utgivarnamn

Om en resurs har flera utgivare anges den först nämnda.  Dessutom anges påföljande utgivare när:
 
• första och påföljande utgivare är förenade till en enda uppgift

• när en påföljande institution klart framhävs som huvudutgivare genom layout eller typografi

• påföljande utgivare är svensk men inte den först nämnda.

RDA 2.8.4.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.8.4.3 Ange utgivarnamn


Praxis för film/video: Ange distributörens namn i stället för utgivarens namn.

Valfri uteslutning: Generellt, tillämpa inte den valfria uteslutningen.

RDA 2.8.4.4 Uppgift om funktion


Valfritt tillägg: Tillämpa generellt inte alternativet om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än den som redan angetts i fält 264, andra indikatorn.

RDA 2.8.5.2 Källor


Praxis för AV-medier:
Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.8.6 Utgivningstid


Praxis för film/video:
Ange distributionsår i stället för utgivningsår, följt av copyright- eller produktionsår, även om det är samma år. Se även 2.11 Copyrightår.

Praxis för fonogram och multimedier: Ange senaste utgivningsår, följt av p- eller copyrightår, även om det är samma årtal. Se även 2.11 Copyrightår.

RDA 2.8.6.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.8.6.3 Ange utgivningstid


Valfritt tillägg: Tillämpa valfritt tillägg.

RDA 2.8.6.4 Kronogram


Valfritt tillägg: Tillämpa inte det valfria tillägget.

Alternativ: Tillämpa alternativet.

RDA 2.8.6.6 Utgivningstid kan ej identifieras - monografisk resurs

Om utgivningstid inte kan identifieras, ange i första hand distributionstid som utgivningstid, i andra hand tillverkningstid, och i tredje hand copyrightår. Klamra. Ange även distributionstid/tillverkningstid/copyrightår i elementet för distributionstid/tillverkningstid/copyrightår. Om varken utgivningstid, distributionstid, tillverkningstid eller copyrightår kan identifieras, ange en ungefärlig utgivningstid enligt instruktionerna i RDA 1.9.2. Ange i sista hand [utgivningstid okänd].

RDA 2.9.1.5.1 Flerbandsverk


Alternativ 1: Redovisa inte växlande distributionsort.

Alternativ 2: Tillämpa inte alternativ. Ange första och nuvarande distributör men inte mellanliggande distributör. Använd förstaindikatorn för att tala om vad som är aktuell uppgift respektive vad som är historisk uppgift. Förändringar som endast består i hur distributörsnamnet presenteras redovisas inte.

RDA 2.9.1.5.2 Seriella resurser


Alternativ: Redovisa inte växlande distributionsort.

RDA 2.9.1.5.3 Integrerande resurser


Alternativ: Tillämpa inte alternativ. Om förändringar i distributionsuppgifter är kända, ändra dessa så att de speglar den aktuella versionen av resursen. Gör en anmärkning i 500 om tidigare utgivningsuppgifter om det är viktigt för identifikation.

RDA 2.9.2 Distributionsort

Ange endast distributionsort om denna framgår av resursen. Trolig eller [Distributionsort okänd] anges ej.

Praxis film/video: Ange distributionsort istället för utgivningsort.

RDA 2.9.2.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.9.2.3 Ange distributionsort


Valfria tillägg: Tillämpa inte det första tillägget men det andra. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

RDA 2.9.2.6 Uppgift om distributionsort saknas i resursen


Praxis film/video: Om uppgift om distributionsort saknas i resursen, lägg till distributionsorten enligt prioritetsordningen ovan. Klamra.

RDA 2.9.3.2 Källor


Praxis AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.9.4 Distributörsnamn

Ange endast distributörens namn om det framgår av resursen. Trolig eller [distributör okänd] anges ej.

Praxis film/video: Ange distributör istället för utgivare.

RDA 2.9.4.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.9.4.3 Ange distributörsnamn


Valfri uteslutning: Generellt, tillämpa inte den valfria uteslutningen.

Praxis film/video: Ange distributörens namn i stället för utgivarens namn.

RDA 2.9.4.4 Uppgift om funktion


Valfritt tillägg: Tillämpa generellt inte det valfria tillägget om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än den som angivits i fält 264, andra indikatorn.

RDA 2.9.6 Distributionstid

Om utgivningstid inte kan identifieras, ange distributionstid i elementet för utgivningstid. Ange även distributionstid i elementet för distributionstid.

Praxis för film/video: Ange distributionstid i stället för utgivningstid.

RDA 2.9.6.2 Källor


Praxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

RDA 2.9.6.3 Ange distributionstid


Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget.

RDA 2.9.6.4 Kronogram


Valfritt tillägg: Tillämpa inte det valfria tillägget.

Alternativ: Tillämpa alternativet.

RDA 2.10.1.5.1 Flerbandsverk


Alternativ 1: Redovisa inte växlande tillverkningsort.

Alternativ 2: Redovisa inte växlande tillverkare.

RDA 2.10.1.5.2 Seriella resurser


Alternativ 1: Redovisa inte växlande tillverkningsort.

Alternativ 2: Redovisa inte växlande tillverkare.

RDA 2.10.1.5.3 Integrerande resurser


Alternativ:
Redovisa inte växlande tillverkningsuppgifter.

RDA 2.10.2.3 Ange tillverkningsort


Valfria tillägg: Tillämpa inte första tillägget, men det andra.  Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

RDA 2.10.4.3 Ange tillverkarnamn 


Valfri uteslutning: Katalogisatören avgör.

RDA 2.10.4.4 Uppgift om funktion


Valfritt tillägg: Tillämpa generellt inte det valfria tillägget om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än den som angivits i fält 264, andra indikatorn.

RDA 2.10.6 Tillverkningstid

Om utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras, ange tillverkningstid i elementet för utgivningstid. Ange även tillverkningstid i elementet för tillverkningstid.

RDA 2.10.6.3 Ange tillverkningstid 


Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget.

RDA 2.10.6.4 Kronogram


Valfritt tillägg: Tillämpa inte det valfria tillägget.

Alternativ: Tillämpa alternativet.

RDA 2.11 Copyrightår

Ange copyrightår i elementet för copyrightår när uppgift om utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid saknas i resursen (eller när utgivningstiden är fiktiv/felaktig). Om copyrightåret kan antas vara samma år som utgivningsåret anges copyrightåret inom klammer i elementet för utgivningstid. I annat fall suppleras en utgivningstid.

Praxis för AV-medier: Ange alltid copyright- eller produktionsår för film/video, fonogram och datorspel, även om det är identiskt med distributionsåret.

RDA 2.11.1.3 Ange copyrightår


Valfritt tillägg 1: Tillämpa det första valfria tillägget.

Valfritt tillägg 2: Katalogisatören avgör om det andra valfria tillägget ska tillämpas. 

RDA 2.12.3  Parallell huvudtitel till serie

Obligatoriskt om inte huvudpost för serien finns.

RDA 2.12.4 Övrig titelinformation för serie

Obligatoriskt för serier utan huvudpost om den behövs för seriens identifikation.

RDA 2.12.6 Upphovsuppgift till serie

Obligatoriskt för serier utan huvudpost om den behövs för seriens identifikation.

RDA 2.12.8 Series ISSN

Obligatoriskt.

RDA 2.12.8.3 Ange series ISSN


Valfri uteslutning: Tillämpa inte valfri uteslutning.

RDA 2.12.16 Underseries ISSN

Obligatoriskt.

RDA 2.12.16.3 Ange underseries ISSN


Valfri uteslutning: Tillämpa inte den valfria uteslutningen.

RDA 2.13 Utgivningssätt

Ange i Leader under Bibliografisk nivå huruvida resursen är integrerande (kontinuerlig uppdatering), monografisk eller seriell.

RDA 2.14 Frekvens

Om frekvens anges, ange enligt följande:

1 nr/kvartal
1 nr/vecka
1 nr/månad
Ca 1 nr/månad (när t.ex. 13 nr/år = 1 nr/månad i 008)
1 nr/år
Årlig (endast för årsböcker)
Varannan månad
2 nr/vecka
Daglig
Varannan vecka (föredras framför 2 nr/månad)
2 nr/månad (används endast när det uttryckligen står så i tidskriften)
2 nr/år
Vartannat år
Vart tredje år
3 nr/vecka
3 nr/månad
Oregelbunden
3 nr/år
Ca 5 nr/år 

RDA 2.15.1.5 Fler än en identifikator för manifestationen


Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tilägget.

Alternativ: Tillämpa inte alternativet.

RDA 2.15.2 Editionsnummer för musik

Obligatoriskt. 

RDA 2.15.3 Plåtnummer för musik

Obligatoriskt.

RDA 2.17.2.3 Anmärkning om titels källa


Valfri uteslutning: Tillämpa valfri uteslutning. Gör en anmärkning om övrig titelinformations källa om den hämtats från annan källa än huvudtiteln.

Praxis för AV-medier: Ingen anmärkning görs om titelns källa eftersom hela objektet är godkänd källa.

RDA 2.17.3.6.2 Seriella resurser


Alternativ: Tillämpa alternativet utom vid betydelsebärande förändringar i upphovsuppgiften. Vid mindre, obetydliga skillnader kan en generell anmärkning göras: ”Upphovsuppgiftens utformning varierar”.

RDA 2.17.3.6.3 Integrerande resurser


Alternativ: Vid betydelsebärande förändringar i upphovsuppgiften ändras beskrivningen så att den speglar den aktuella versionen. Gör en anmärkning med tidigare upphovsuppgift i fält 500, om det behövs. Vid mindre, obetydliga förändringar kan en generell anmärkning göras: ”Upphovuppgiftens utformning varierar”.

RDA 2.17.4.5.1 Flerbandsverk


Alternativ:
Om de enskilda volymerna i ett flerbandsverk inte katalogiseras, gör en anmärkning om varierande upplageuppgifter i posten som beskriver alla volymer. Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.17.4.5.2 Seriella resurser


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.17.4.5.3 Integrerande resurser 


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.17.5 Anmärkning om numrering av seriella resurser

Gör anmärkning om numrering för seriella resurser om det är viktigt.

RDA 2.17.6.4.1 Flerbandsverk


Alternativ:  För flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmetodiken: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.17.6.4.2 Seriella resurser


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.17.6.4.3 Integrerande resurser


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.17.7.5.1 Flerbandsverk  


Alternativ: För flerbandsverk (konverterade och katalogiserade med enpostmetodik) och äldre lösbladspublikationer katalogiserade som monografier:

• Förändringar i utgivningsort: Växlande utgivningsort redovisas inte.

• Förändringar i utgivaruppgift: Ange första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande, se RDA 2.8.1.5.1 ovan.

RDA 2.17.7.5.2 Seriella resurser


Alternativ:

• Förändringar i utgivningsort: Växlande utgivningsort redovisas inte.

• Ange första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande, se RDA 2.8.1.5.2 ovan.

RDA 2.17.7.5.3 Integrerande resurser


Alternativ: Tillämpa på elektroniska integrerande resurser. Om förändringar i utgivningsuppgifter är kända, ändra dessa så att de speglar den aktuella versionen av resursen. Gör en anmärkning i om tidigare utgivningsuppgifter om det är viktigt för identifikation och åtkomst.

RDA 2.17.8.4.1 Flerbandsverk


Alternativ:

• Förändringar i distributionsort: Växlande distributionsort redovisas inte.

• Förändringar i distributörs namn: Ange första och nuvarande distributör men inte mellanliggande, se RDA 2.9.1.5.1 ovan, om det är viktigt för identifikation och åtkomst.

RDA 2.17.8.4.2 Seriella resurser


Alternativ:

• Förändringar i distributionsort: Växlande distributionsort redovisas inte.

• Förändringar i distributörsnamn: Ange första och nuvarande distributör men inte mellanliggande, se RDA 2.9.1.5.2 ovan, om det är viktigt för identifikation och åtkomst.

RDA 2.17.8.4.3 Integrerande resurser


Alternativ: Tillämpa på elektroniska integrerande resurser. Om förändringar i distributionsuppgifter är kända, ändra dessa så att de speglar den aktuella versionen av resursen. Gör en anmärkning om tidigare distributionsuppgifter om det är viktigt för identifikation och åtkomst.

RDA 2.17.9.4.1 Flerbandsverk


Alternativ: Redovisa inte växlande tillverkningsuppgifter.

RDA 2.17.9.4.2 Förändringar i tillverkningsuppgifter – Seriella resurser


Alternativ: Redovisa inte växlande tillverkningsuppgifter.

RDA 2.17.9.4.3 Förändringar i tillverkningsuppgifter – Integrerande resurser


Alternativ: Redovisa inte växlande tillverkningsuppgifter.

RDA 2.17.11.6.1 Förändring i serieuppgift - Flerbandsverk och seriella resurser


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.17.11.6.2 Förändring i serieuppgift – Integrerande resurser


Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 2.17.12.4 Förändring i utgivningsfrekvens


Alternativ: Förändringar i utgivningsfrekvens behöver ej anges.

RDA 2.17.13 Anmärkning om nummer, del eller uppdatering som beskrivningen grundar sig på

Obligatoriskt om beskrivningen inte är grundad på första numret/delen. För integrerande resurser anges datum för när katalogiseringen gjordes.

 


RDA Kapitel 3. Beskriva bärare

RDA 3.1.4.1 Ange endast bärartyp/bärartyper samt antal fysiska enheter för varje bärartyp


Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.1.4.2 Ange bärartyp, antal fysiska enheter för varje bärartyp och övriga fysiska detaljer för varje bärartyp


Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.1.4.3 Ange dominerande bärartyp och antal fysiska enheter för resursen som helhet


Valfri uteslutning: Tillämpa den valfria uteslutningen. Ange ”Flera olika delar”.

Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.2 Medietyp

Obligatoriskt.

RDA 3.2.1.3 Ange medietyp

Vid katalogisering i Libris, istället för term, ange motsvarande kod enligt Term and Code List for RDA Media Types.


Alternativ: Ange inte för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Om resursen består av flera likvärdiga delar (kombinerat material) ange medietyp för alla delarna.

RDA 3.3.1.3 Ange bärartyp

Vid katalogisering i Libris, istället för term, ange motsvarande kod enligt Term and Code List for RDA Carrier Types.

Alternativ: Ange inte för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Om resursen består av flera likvärdiga delar (kombinerat material) ange bärartyp för alla delarna.

RDA 3.4 Omfång


Ange inte omfång för seriella resurser.

RDA 3.4.1.3 Ange omfång


Alternativ: Tillämpa alternativ a). För fysiska digitala resurser ska alternativ b) tillämpas, t.ex. ska "CD", "CD-ROM", "DVD", "DVD-ROM" och "diskett" användas istället för term från listan.

RDA 3.4.1.4 När exakt antal enheter inte direkt kan anges 


Valfri uteslutning: Tillämpa den valfria uteslutningen.

RDA 3.4.1.5 Enheterna kan inte namnges


Valfri uteslutning: Tillämpa den valfria uteslutningen. Ange "Flera olika delar".

RDA 3.4.1.7.1 Datorskivor, magasin etc.


Valfritt tillägg: Tillämpa inte det valfria tillägget.

RDA 3.4.1.9 Underenheter i resurser som består av mer än en enhet


Valfri uteslutning: Tillämpa den valfria uteslutningen.

RDA 3.4.1.10 Ofullständig resurs


Alternativ: Tillämpa inte alternativet. För seriella resurser anges inte omfång.

RDA 3.4.1.11.1 Ange omfång med antal komponenter, behållare eller volymer


Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.4.1.11.2 Storlek på lagringsyta


Alternativ: Tillämpa inte alternativet. Följ grundregeln.

Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.4.2.2 Ange omfång för en kartografisk resurs

Använd i första hand en term från följande lista:

atlas
diagram
fjärranalysbild
glob
handritad karta*
karta
kartsektion
perspektivbild
profil
reliefmodell*
sjökort*

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit 

RDA 3.4.4.2 Ange omfång för stillbilder

Använd i första hand en term från följande lista:

affisch
aktivitetskort
album*
bild
collage
diagram
exlibris*
fotografi
häfte*
ikon
medalj*
målning
portfölj*
ritning*
röntgenbild
silhuett*
teckning
teknisk ritning
tryckt bild
vykort
väggplansch

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Vid katalogisering av bilder på KB används den övergripande termen ”bild” endast för resurser gjorda i blandteknik. Termen ”tryckt bild” används för alla tryck, oavsett teknik. Vilken typ av tryckteknik, t.ex. etsning, litografi, offset, som använts redovisas under produktionsmetod.

RDA 3.4.4.5 Album, portfölj etc.


Valfritt tillägg: Tillämpa valfritt tillägg.

RDA 3.4.5 Omfång för text 

RDA 3.4.5.3 En volym med onumrerade sidor, blad eller spalter

Om en resurs sidor, blad eller spalter är onumrerade men antalet lätt kan fastställas tillämpa a). Om antalet inte lätt kan fastställas, tillämpa b) eller c). Katalogisatören avgör.

RDA 3.4.5.3.1 Numrerade och onumrerade sviter

Med väsentlig del av resursen avses mer än 25%. Om en resurs sidor eller blad är onumrerade men sidantalet lätt kan fastställas tillämpa a). Om sidantalet inte lätt kan fastställas, tillämpa b).

RDA 3.4.5.8 Komplicerad och oregelbunden paginering/bladnumrering etc.

Om en resurs paginering/bladnumrering är komplicerad eller oregelbunden men lätt kan fastställas tillämpa a). Om pagineringen/bladnumreringen inte lätt kan fastställas, tillämpa c).

RDA 3.4.5.9 Onumrerade planschblad eller planschsidor

Med väsentlig del av resursen avses mer än 25%. Om en resurs har onumrerade planschsidor/blad men antalet lätt kan fastställas tillämpa a). Om sidantalet inte lätt kan fastställas, tillämpa b).

RDA 3.4.5.15 Portfölj, fodral eller mapp


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.4.5.17 Genomgående paginering


Valfri uteslutning: Uteslut inte pagineringen för flerbandsverk; uteslut pagineringen för seriella resurser.

RDA 3.4.5.18 Individuellt paginerade volymer


Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.4.5.21 Mer än en portfölj eller mer än en kapsel


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.4.6.2 Ange omfång för tredimensionell resurs

Använd i första hand en term från följande lista:

mynt
diorama
utställningsföremål
spel
pussel
medalj
fullskalemodell
modell
skulptur
provexemplar
leksak

RDA 3.5 Mått

Mått som är standard för bäraren anges inte.

RDA 3.5.1.3 Ange mått


Alternativ
: Tillämpa alternativet för:

• Ljudspolar. Ange spolens bandbredd i delar av tum.

• Skivor, t.ex. CD, CD-ROM och DVD. Ange diametern i tum avrundad uppåt till närmaste ¼ tum.

RDA 3.5.1.4.13 Tredimensionella objekt


Valfri uteslutning:
Katalogisatören avgör. Ange fodralets mått, antingen efter objektets mått eller som de enda måttuppgifterna.

RDA 3.5.1.6 Resurser som har mer än en bärare


Alternativ:
Katalogisatören avgör om grundregeln eller alternativet ska tillämpas.

RDA 3.5.2.2 Ange mått för kartor, etc.


Alternativ:
Katalogisatören avgör om grundregeln eller alternativet ska tillämpas.

RDA 3.5.2.6 Karta etc. på vikt ark

Tillämpa regeln även för stillbilder.

RDA 3.5.3.2 Ange mått på stillbilder


Alternativ:
 Katalogisatören avgör om grundregeln eller alternativet ska tillämpas.

RDA 3.6.1.3 Ange bärande material

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista (översatt och justerad till svenska):

acetat
aluminium
diacetat
elfenben
gips
glas
gummi
hud
kartong*
keramik
läder
metall
målarduk
nitrat
pannå*
papp*
papper
pergament
plast
polyester
porslin
schellack
siden*
sten
syntetiskt material
säkerhetsfilm
textil
triacetat
trä
vax
veläng
vinyl

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

RDA 3.7.1.3 Ange applicerat material

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista (översatt och justerad till svenska):

akrylfärg
akvarell
bister*
blyerts*
bläck
färgkrita
gips
gouach
grafit
kol
krita
lack
lavering*
magnetiska partiklar
nitrat
oljefärg
penna*
plast
sepia*
tempera
tusch*
vax

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

RDA 3.9.1.3 Ange produktionsmetod

Termer kan hämtas från denna lista över produktionsmetoder som utarbetats av KB. Listan är indelad i olika undergrupper. Observera att samtliga övergripande termer kan användas i de fall ingen mer precis term med säkerhet kan bestämmas. Det går bra att använda flera termer till samma resurs, ange i dessa fall den dominerande tekniken först.

Fotografi*

 ambrotyp*
 daguerreotyp
 diabild*
 ferrotyp*
 panotyp*
 pigmentfotografi*
 skioptikonbild*

Tryck

Fotomekaniskt tryck*
 fotogravyr
 fotolitografi*
 ljustryck

Djuptryck*
 etsning

 akvatint*
 mjukgrundsetsning*

 gravyr
 kopparstick*
 mezzotint*
 stålstick*
 torrnålsgravyr*

Högtryck*
 linoleumsnitt*
 trägravyr*
 träsnitt

Plantryck*
 digitalt tryck*
 litografi
 offset*

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

RDA 3.10.1.3 Ange generation

Använd i första hand en term från följande lista:

Ljudinspelningar
masterband
kopieringsmaster
fadermatris*
modermatris
pressmatris
testpressning

Digitala resurser
original
master
härledd master

Mikroform
första generation
kopieringmaster
brukskopia
blandad generation

Film
original
master
duplikatnegativ
referensexemplar
visningskopia

Videoband
första generation
andra generation, masterkopia
andra generation, visningskopia

*termen saknas i RDA Toolkit

RDA 3.11 Layout

Obligatoriskt för kartor och bilder vid ovanlig layout.

RDA 3.11.1.3 Ange layout

Ange i första hand en eller flera termer från följande lista:

Kartografiska resurser:
dubbelsidig
motstående sidor

Ark:
dubbelsidig
motstående sidor

Taktil text:
dubbelsidigt
enkelsidigt
glestryck

RDA 3.12 Bokformat

Äldre tryck (d.v.s. äldre handpresstryck, före ca 1830) omfattas inte av denna praxis.

RDA 3.13 Teckenstorlek

Ange ”stor stil”. 

RDA 3.13.1.3 Ange teckenstorlek


Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.14.1.3 Ange polaritet

Använd en term från följande lista:

positiv
negativ
blandad polaritet

RDA 3.15.1.3 Ange förminskningsgrad

Använd en eller flera termer från följande lista:

låg förminskningsgrad (för mindre än 16x)
normal förminskningsgrad (16x-30x)
hög förminskningsgrad (31x-60x)
mycket hög förminskningsgrad (61x-90x)
ultrahög förminskningsgrad (för över 90x); vid ultrahög förminskning specificeras förminskningsgraden).

Om förminskningsgraden är ultrahög (högre än 90x), ange graden inom parentes efter ”ultrahög förminskningsgrad”.

RDA 3.16.1.3 Ange ljudkarakteristika


Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

RDA 3.16.2.3 Ange inspelningstyp

Använd i första hand en term från följande lista:

analog
digital

RDA 3.16.3.3 Ange inspelningssätt

Använd i första hand en term från följande lista:

magnetisk
magnet-optisk
optisk

RDA 3.16.4 Uppspelningshastighet


Alternativ: Ange inte uppspelningshastighet för digitala skivor. Tillämpa inte alternativet.

RDA 3.16.5.3 Ange spårkarakteristika

För en analog skiva, använd i första hand en term från följande lista:

grovspår
mikrospår

RDA 3.16.7.3 Ange spårkonfiguration

Använd en term från följande lista:

centralspår
kantspår

RDA 3.16.8.3 Ange antal ljudkanaler

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

mono
stereo
4-kanalsstereo
surround

RDA 3.16.9.3 Ange särskilda inspelnings- och avspelningskarakteristika

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

CCIR standard
CX
dbx
Dolby
Dolby A
Dolby B
Dolby C
Dolby SR*
LPCM
NAB standard

*Termen finns ej i RDA Toolkit.

RDA 3.17.2.3 Ange filmprojektionssystem

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

Cinerama
Cinemiracle
Circarama
IMAX
multiprojektor
multiscreen
Panavision
stumfilmsformat
ljudfilmsformat 3D
stereoskopisk 3D
techniscope

RDA 3.18.2 Videoformat

Obligatoriskt för rörliga bilder när det är tillämpligt.

RDA 3.18.2.3 Ange videoformat

Använd i första hand en term från följande lista:

Beta
Betacam
Betacam SP
CED
D-2
EIAJ
8 mm
Hi8
Laserdisk VLD
M-II
Quadruplex
S-VHS
Type C
Umatic
VHS

RDA 3.18.3.3 Ange sändningsstandard

Använd i första hand en term från följande lista:

HDTV
NTSC
PAL
SECAM

RDA 3.19.2 Filtyp

Obligatoriskt element för ljudinspelningar, noterad musik och rörliga bilder.

RDA 3.19.2.3 Ange filtyp

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

ljudfil
datafil
bildfil
programfil
textfil
videofil

RDA 3.19.3 Kodningsformat

Obligatoriskt för ljudinspelningar och rörliga bilder när det är tillämpligt.

RDA 3.19.3.3 Ange kodningsformat

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

Kodningsformat för ljud
CD audio
DAISY
DVD audio
MP3
RealAudio
SACD
Wav

Kodningsformat för data
Access
Excel
Lotus
XML

Kodningsformat för bild
BMP
GIF
JPEG
JPEG
JPEG2000
PNG
TIFF

Kodningsformat för spatial data
Arcinfo
BIL
BSQ
CAD
DEM
E00
MID/MIF

Kodningsformat för text
ASCII
HTML
Megadots
MS Word
PDF
RTF
SGML
TeX
Word Perfect
XHTML
XML

Kodningsformat för video
Blu-ray
DVD video
HD-DVD
MPEG-4
QuickTime
RealVideo
SVCD
VCD
Windows media

RDA 3.19.6 Regionkod

Obligatoriskt.

RDA 3.19.8.3 Ange kodning av geospatial information i kartografisk resurs

För digitalt kodat kartografiskt innehåll, ange följande information om den är lätt åtkomlig och viktig för identifikation eller urval:

a) datatyp (t.ex. ”raster”, ”vektor” eller ”punkt”)
b) objekttyp (t.ex. ”punkt”, ”linje”, ”polygon”, ”pixel”)
c) antalet objekt som används för att återge den rumsliga informationen

RDA 3.20 Utrustning eller systemkrav

Obligatoriskt för resurser med direktåtkomst. Om resursen saknar uppgift om systemkrav anges även detta med formuleringen: Systemkrav saknas.

RDA 3.20.1.3 Ange utrustning eller systemkrav


Alternativ:
Tillämpa alternativet.


RDA Kapitel 4. Information om anskaffning och åtkomst

RDA 4.2 Anskaffningsvillkor


Alternativ: Katalogisatören avgör.

RDA 4.3 Kontaktinformation

För fortlöpande resurser anges utgivarens URL i fält 856 för pågående titlar.

RDA 4.5 Användningsrestriktioner

Obligatoriskt för vissa typer av material.

RDA 4.6 URL

Obligatoriskt.

RDA 4.6.1.3 Att ange URL

Om resursen har fler än en URL, avgör katalogisatören hur många som ska anges.


RDA Kapitel 5. Generella riktlinjer för att registrera attribut för verk och uttryck

Fortsätt tills vidare att göra auktoritetsposter för verk och uttryck i samma utsträckning som tidigare, d.v.s. när:

• titelvarianter på originalspråk eller översättningsspråk förekommer
och/eller
• man vill dokumentera den undersökning man gjort kring verkets titel och tillkomst eller redovisa annan extra information.

RDA 5.4 Språk och skriftart


Alternativ:
Tillämpa alternativet, se anvisningar i Verktygslådan under rubriken Romanisering.  

RDA 5.7 Status för identifieringen

Obligatoriskt när auktoritetspost upprättas.

RDA 5.7.1.3 Ange status för identifieringen

Tills vidare följs nuvarande praxis, ange ”a : Kontrollerad/godkänd” (ligger i mallen) i fält 008 i auktoritetsposten under ”Auktoritetskontrollnivå”.

RDA 5.8 Konsulterad källa

Obligatoriskt att ange källa för föredragen titel när auktoritetspost upprättas. Önskvärt att även ange källa för varianttitel. Precisera var i källan uppgiften är hämtad för uppslagsverk och liknande resurser.

 


RDA Kapitel 6. Att identifiera verk och uttryck

RDA 6.2.1.6 Diakriter


Valfritt tillägg: Lägg till diakriter som inte finns i källan, om kunskapen finns hos katalogisatören.

RDA 6.2.1.7 Inledande artiklar


Alternativ: Följ huvudregeln och inkludera inledande artiklar. I bibliografiska poster fileras artiklar bort där det är möjligt, t.ex. i fält 240, 245 och 740. I auktoritetsposter skrivs inledande artiklar ut i delfält 100 #t, trots att artikeln inte kan fileras bort där. Om en auktoritetspost upprättas där bestämd eller obestämd artikel inleder delfält 100 #t görs en hänvisning från titeln utan artikel i delfält 400 #t.

RDA 6.2.2.5 Verk skapade före 1501

För klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk angivna i undantaget, välj en vedertagen titel på svenska som föredragen titel.

Om den valda titeln eller titelformen är i en skriftart som skiljer sig från den skriftart som föredras av den katalogiserade institutionen, tillämpa instruktionerna i RDA 6.2.2.7.

Anonyma klassiker i latinsk skriftart får föredragen titel enligt den nationella formen i Anonymous classics. För svenska anonyma verk gäller även NE.

RDA 6.2.2.6.1 Titlar från referenskällor

Välj som föredragen titel den titel som återfinns i svenskspråkiga referenskällor.

RDA 6.2.2.6.2 Konstruerade titlar


Alternativ: Katalogiserande instans avgör om alternativet ska tillämpas.

RDA 6.2.2.7 Titlar i icke föredragna skriftarter


Alternativ: Tillämpa alternativet för anonyma verk skapade före 1501 som varken är skrivna med grekiskt eller latinskt alfabet. Använd vedertagen svensk titel om sådan finns.

RDA 6.2.2.9.2 Två eller flera delar av ett verk


Alternativ: Tillämpa alternativet och identifiera titlarna kollektivt. Ange grupptiteln ”Urval” som den föredragna titeln för delarna. Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del.

RDA 6.2.2.10 Ange föredragen titel för en samling bestående av verk av en person, familj/släkt eller institution

Samlingar av verk av en person familj/släkt eller institution med pregnant titel på originalspråk får den pregnanta titeln som föredragen titel. För samlingar av verk av en person familj/släkt eller institution som saknar pregnant titel, se alternativet under RDA 6.2.2.10.3.

RDA 6.2.2.10.1 Samlade verk

Använd grupptiteln ”Samlade verk”.

RDA 6.2.2.10.2 Samlade verk i en genre

Använd någon av följande grupptitlar:

• affischer
• artiklar
• dagböcker
• dikter
• dramatik
• essäer
• filmmanuskript
• fragment
• korrespondens [avser brevväxling eller en persons brev]
• noveller
• prosa
• romaner
• sagor [avser folksagor och konstsagor]
• sonetter
• tal
• tecknade serier


Regeln tillämpas inte om man vet att skaparen enbart arbetat i en genre. Istället tillämpas regeln för samlade verk, se RDA 6.2.2.10.1.

RDA 6.2.2.10.3 Övriga samlingar bestående av två eller flera verk


Alternativ: Tillämpa alternativet för samlingar med opregnant samlingstitel eller som saknar samlingstitel på originalspråket. Tillämpa alternativet tillsammans med grundinstruktionen att ange föredragen titel för varje verk i samlingen. För översatta samlingar av verk av en person etc., välj som föredragen titeln för samlingen den typ av titel som valts som föredragen titel på originalspråket. Kan vara både en känd titel, d.v.s. originaltiteln, och en grupptitel. Följ respektive lands nationalbibliografi.  

RDA 6.2.2.11.2 Utan samlingstitel


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet.

RDA 6.2.3 Varianttitel för verket

Obligatoriskt när auktoritetspost upprättas.

RDA 6.2.3.3. Allmänna riktlinjer för att ange varianttitlar för verk

Alla varianttitlar som finns i Libris ska anges.

RDA 6.5 Ursprungsort för verket

I Libris väljs ursprungsortens namn utifrån SAO, NE, Wikipedia och Geonames, se RDA kapitel 16.

RDA 6.8 Identifikator för verket

ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för verket om de är kända, t.ex. International Standard Text Code (ISTC).

RDA 6.9 Innehållstyp

Obligatoriskt att ange innehållstyp i fält 336 i den bibliografiska posten.

RDA 6.9.1.3 Ange innehållstyp

Vid katalogisering i Libris, istället för term, ange motsvarande kod enligt Term and Code List for RDA Content Types.

Alternativ: Ange den/de innehållstyp/er som är tillämplig/a på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar (kombinerat material) ange innehållstyp/er för alla delarna.

RDA 6.10 Tid för uttrycket

Tid för uttrycket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett uttryck av ett verk från ett annat uttryck av samma verk men i Libris är det inte tvingande. Särskilj med tid om det är viktigt att identifiera ett särskilt uttryck.

RDA 6.11 Uttryckets språk

Uttryckets språk anges på svenska i den auktoriserade sökingången.

RDA 6.12 Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket

Övriga särskiljande egenskaper är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett uttryck av ett verk från ett annat uttryck av samma verk men i Libris är det inte tvingande. Särskilj med övriga särskiljande egenskaper om det är viktigt att identifiera de olika uttrycken.

RDA 6.13 Identifikator för uttrycket

ID-nummer för auktoritetsposten som automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för uttrycket om de är kända, t.ex. ISRC, International Standard Recording Code.

RDA 6.14.2 Föredragen titel för musikverk

Följ Musikbibliotekets anvisningar, se http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/formgenrebenamningar/

RDA 6.14.2.5.2.1 Val av språk


Alternativ:
Tillämpa alternativet. Använd Musikbibliotekets form/genrelista.

RDA 6.14.2.5.2.2 Singular- eller pluralform


Alternativ: Tillämpa alternativet och använd alltid singular.

RDA 6.14.2.7.1.3 Del som identifieras med både ett nummer och en titel eller annan benämning


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet, dvs. ange inte nummer i fall som dessa.

RDA 6.14.2.7.1.5 Del av en större del

Ord för delar anges på svenska, som akt, nr osv.

RDA 6.15.1.5 Instrument

Följ tills vidare KRS 25.30B4. Musik- och teaterbiblioteket (MTB) kommer att, utifrån KRS, skapa en lista med de namnformer som ska användas.

RDA 6.15.1.5.2 Tonhöjd och omfång för instrument


Valfri uteslutning:
Tillämpa den valfria uteslutningen. Komplettera med anmärkning om det behövs i både fall a) och b).

RDA 6.15.1.11.3 Vissa instrument osv. ospecificerade

Ange det ospecificerade instrumentet så exakt som möjligt. Man bör också skilja på ospecificerad och valfri besättning.

RDA 6.15.1.11.4 Besättning ospecificerad

Om verket är vokalmusik, ange ”röster”. Om det inte framgår om verket är vokal- eller instrumentalmusik, ange ”stämmor”. Om kompositören angett ”Valfri besättning” eller ”Valfria instrument” ska det anges.

RDA 6.16.1.3.1 Numerisk beteckning


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet. Ord för delar anges på svenska, som akt, nr osv. (i analogi med 6.14.2.7.1.5). Använd förkortningar enligt instruktionerna i Appendix B (B.5.4). Om en numerisk beteckning inte har något delord, ange förkortningen för ”nummer”.

RDA 6.19.3 Varianttitlar för rättsliga verk

Obligatoriskt när auktoritetspost görs. Ange varianttitlar som behövs för urval och identifikation.

RDA 6.20.3.3 Ange tid för fördraget 

Ange tid enligt svensk standard, t.ex. 2015-12-18.

RDA 6.23.2.5 Heliga skrifter 

Följande titlar används som föredragna titlar för heliga skrifter:

Avesta
Bibeln
Holy Piby 
Bahaullah, Kitāb al-aqdas
Koranen
Talmud
Talmud Yerushalmi
Tripiṭaka
Tipiṭaka

RDA 6.23.2.6 Apokryfiska böcker

Använd som föredragen titel den vanligast förekommande i källor på svenska. För samlingar av nytestamentliga apokryfiska böcker använd den föredragna titeln Apokryferna (Nya testamentet). Detta är en avvikelse från RDA.

RDA 6.23.2.7 Trosbekännelser, trosartiklar etc.

Välj som föredragen titel en väletablerad titel på svenska.

RDA 6.23.2.9.1 Testamenten

Ange ”Gamla testamentet” för Gamla testamentet och ”Nya testamentet” för Nya testamentet.

RDA 6.23.2.9.2 Böcker

Använd den svenska motsvarigheten till LC:s lista Books of the Bible, som utgår från Bibelkommissionen översättning (Bibel 2000) och finns publicerad i dokumentet KRS-uppdateringar, E.1A Bibeln: http://www.kb.se/dokument/Verktygsladan/KRS-uppdateringar.pdf

RDA 6.23.2.9.3 Grupper av böcker

Använd den svenska motsvarigheten till LC:s lista Books of the Bible, som utgår från Bibelkommissionen översättning (Bibel 2000) och finns publicerad i dokumentet KRS-uppdateringar, E.1A Bibeln: http://www.kb.se/dokument/Verktygsladan/KRS-uppdateringar.pdf

RDA 6.23.2.9.5.2 Enstaka avsnitt med numerisk beteckning


Alternativ: Tillämpa inte alternativet.

RDA 6.23.2.20.1 Generella riktlinjer

Ange titeln på svenska.

RDA 6.23.2.20.2 Tidegärder och mässor

Använd ”Tidegärd” eller ”Mässa” följt av en kort identifikation av dagen eller händelsen, som den föredragna titeln för den tidegärd eller mässa som hålls just den dagen. Om dagen är ett särskilt helgons dag, lägg endast till helgonets namn, i direkt följd, på svenska.

RDA 6.23.2.20.3 Numrerade sångpartier

Ange ”Mässa”, följt av dess nummer i gradualen som den föredragna titeln för ett numrerat sångparti i mässordningen.

RDA 6.23.3 Varianttitlar för ett religiöst verk

Obligatoriskt om auktoritetspost upprättas.

RDA 6.26.3 Varianttitel för ett officiellt tillkännagivande

Obligatoriskt om auktoritetspost upprättas.

RDA 6.27.1.3 Verk med delat upphovsansvar


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet.

RDA 6.27.1.4 Verk som består av verk skapade av olika personer, familjer/släkter eller institutioner


Alternativ: Tillämpa inte alternativet.

RDA 6.27.2.3 Auktoriserad sökingång för del eller delar av ett verk


Alternativ:
Tillämpa alternativet och identifiera titlarna kollektivt. Ange grupptiteln ”Urval” som den föredragna titeln för delarna. Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del.

RDA 6.28.1.9.1 Besättning


Alternativ:

Tillämpa inte undantag b). Redovisa aldrig antal instrument vid standarbesättning, men alltid om ej standardbesättning. Följ KRS 25.30B3, Standardbesättningar. Tillämpa undantag e) men gör anmärkning om alternativa eller dubblerande instrument. Övriga undantag tillämpas.

RDA 6.28.2.3 Två eller flera delar


Alternativ:
För undantaget, använd termen ”Svit”. Tillämpa endast alternativet om det blir för omfattande att följa huvudinstruktionen.

RDA 6.28.4.2 Alternativa sökingångar för en eller fler kadenser

Använd ”Kadens” eller ”Kadenser”.

RDA 6.29.1.8 Administrativa förordningar etc., som inte är lagar, utgivna tillsammans med den lag/de lagar de härleds ifrån


Alternativ: Tillämpa alternativet.

RDA 6.30.2.2 Del eller delar av religionsurkunder


Alternativ:
Identifiera titlarna kollektivt. Ange grupptiteln ”Urval” som den föredragna titeln för delarna. Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del.

 

RDA Kapitel 7. Att beskriva innehåll

RDA 7.4.2 Longitud och latitud

Koordinater anges inte för världskartor och världsatlaser.

RDA 7.4.2.3 Ange longitud och latitud

För storskaliga kartor (1:10 000 och större skalor), anges grader, minuter och sekunder. För mindre skalor anges endast grader och minuter. Om det råder stor exakthet i kartan kan sekunder även anges för mer småskaliga kartor.

Alternativ: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas. Om koordinatnätet på kartan anges i SWEREF 99 TM så kan om så önskas denna uppgift användas istället för måttenheten i grader, minuter och sekunder.

Valfritt tillägg: Katalogisatören avgör. 

RDA 7.7 Målgrupp

Obligatoriskt för skolböcker samt barn-och ungdomslitteratur.

RDA 7.9 Akademisk avhandling och dylikt

Obligatoriskt.

Uppgift om akademisk avhandling och dylikt anges som en strukturerad anmärkning. Istället för akademisk grad anges en standardbeteckning. Följande standardbeteckningar kan användas: "Diss.", "Thesis", "Habilitationsschriften", "Examensarbete", "Licentiatavhandling", "Prästmötesavhandling".

RDA 7.10 Sammanfattning av innehåll

Om inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information, ges en kort objektiv redogörelse för objektets innehåll.

RDA 7.11 Inspelningsort och inspelningstid

Rekommenderas för ljudinspelningar om uppgiften är lätt tillgänglig.

RDA 7.12 Innehållets språk

Gör en språkanmärkning om den klargör något som inte framgår av språkkoderna i fält 008 eller fält 041.

RDA 7.13.2 Skriftart

Anges tills vidare i en anmärkning.

RDA 7.13.3 Typ av musiknotation

Obligatoriskt.

RDA 7.13.3.3 Ange typ av musiknotation

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

grafisk notation
bokstavsnotation
mensuralnotation
neumer
siffernotation
solmisation
traditionell västerländsk notskrift
tabulatur
tonic sol-fa

Följ Music Library Association Best Practices (MLA). Finns i RDA Toolkit.

RDA 7.13.4 Typ av taktilt system

Ej obligatoriskt i fält 546 men anges i fält 007.

RDA 7.13.4.3 Ange typ av taktilt system

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

punktskrift
punktskrift för databehandling
matematisk och vetenskaplig punktskrift
moonskrift
punktskrift för musik
taktil grafik
taktil musiknotation

RDA 7.13.5.3 Ange typ av noterad rörelse

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

Feuilletnotation
Beneshnotation
Eshkol-Wachmannotation
spelnotation
Labanotation
Stepanovnotation

RDA 7.14 Komplement för ökad tillgänglighet

Obligatoriskt.

RDA 7.15 Illustrativt innehåll

Anges inte för tidskrifter.

RDA 7.15.1.3 Ange illustrativt innehåll

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

vapensköld
faksimil
formulär
genealogiska tabell
graf
illumination
karta 
fotografi
plan
porträtt
prov

Ange termen i singular eller plural.

Om ingen av termerna är lämplig, använd annan term/andra termer (t.ex. diagram, tabell, musiknoter).


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas. Vid behov anges i stället ”huvudsakligen” följt av termen, t.ex. ”huvudsakligen kartor”.

RDA 7.16 Kompletterande innehåll

Obligatoriskt för biobibliografier. Redovisa även viktigare bibliografier, i t.ex. biografier och festskrifter i fält 504 med sidangivelse, titel och eventuellt upphov.

RDA 7.17 Färginnehåll

Anges inte för textresurser.

RDA 7.17.1.3 Ange färginnehåll


Alternativ:
Tillämpa alternativet.

För bilder anges ”svartvit”, ”färg”, ”kolorerad”.  Kolorerad används när bilder har färglagts för hand, t.ex. på gravyrer och fotografier.  För målningar används termen ”färg”. I de fall ytterligare detaljer gällande färg behöver redovisas följs RDA 7.17.1.4.

För kartor anges ”färg” eller ”kolorerad” (svartvit är underförstått).

För rörliga bilder anges ”färg”, ”svartvit”, ”tintad”, ”färglagd”, ”färg och svartvit”. Andra termer används vid behov.

RDA 7.20 Musikalietyp

Obligatoriskt. Välj term från listan, se RDA 7.20.1.3, men utelämna musikalietyp för endast ett instrument, eller en röst ackompanjerad av endast ett instrument.

RDA 7.20.1.3 Ange musikalietyp

Använd i första hand en eller flera termer från följande lista:

partitur
dirigentstämma
studiepartitur
pianodirektion
violindirektion
klaverutdrag
körpartitur
stämma
korbok

RDA 7.21 Besättning för musikaliskt innehåll

Obligatoriskt om det inte är angivet någon annanstans i beskrivningen eller i ämnesbeskrivningen. Anges i en anmärkning.

RDA 7.22 Speltid

Obligatoriskt element för ljudinspelningar, rörliga bilder och noter när uppgiften är lätt åtkomlig. Ange i timmar och minuter.

RDA 7.22.1.4 Speltid för en resurs bestående av flera delar


Alternativ: Följ alternativet.

RDA 7.25.1.3 Ange skala


Alternativ 1:
Katalogisatören avgör.

Alternativ 2: Katalogisatören avgör om grundregel eller alternativ ska tillämpas.

RDA 7.25.1.4 Mer än en skala


Alternativ:
Ange upp till två skalor för ett objekt. Den större skalan ska då anges först. Om det är fler skalor än två anges: ”Varierande skala”.

RDA 7.26 Uppgift om projektion för kartografiskt innehåll

Obligatoriskt om denna finns angiven i resursen.

RDA 7.26.1.3 Ange uppgift om projektion för kartografiskt innehåll


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör.

RDA 7.28 Utmärkelser

Anges inte.

 

RDA Kapitel 8. Generella riktlinjer för att registrera attribut för personer, familjer/släkter och institutioner

Auktoritetspost upprättas när man har behov av att hänvisa från alternativa sökingångar eller när man har uppgifter om en person, familj/släkt eller institution som är viktiga att dokumentera.

RDA 8.4 Språk och skriftart


Alternativ:
Tillämpa alternativet.

RDA 8.10 Status för identifieringen

Obligatoriskt.

RDA 8.10.1.3 Ange status för identifieringen

Ange ”a : Kontrollerad/godkänd” i fält 008 i auktoritetsposten under ”Auktoritetskontrollnivå”.

RDA 8.11 Indikator för odifferentierat namn

Tillämpa inte. Auktoritetsposter upprättas inte för odifferentierade namn.

RDA 8.12 Konsulterad källa

Obligatoriskt att ange källa för föredraget namn när auktoritetspost upprättas. Obligatoriskt att även ange källa för namn vid namnbyte. Önskvärt att även ange källa för övriga element som är en del av den auktoriserade sökingången samt för variantnamn. Precisera var i källan uppgiften är hämtad för uppslagsverk och liknande resurser.

RDA 8.12.1.3 Ange konsulterad källa

Anges fält 675 (källa vid ej belagd namnform), ange inte ”Ingen information funnen”.

RDA 8.13 Katalogisatörens anmärkning

Ej obligatoriskt men bör användas vid behov.

 

RDA Kapitel 9. Att identifiera personer

RDA 9.2 Personnamn

Se under respektive underelement.

RDA 9.2.2.5.2 Språk


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet.

Etablerad namnform på ett språk som föredras av den katalogiserande instansen: För att bestämma vilket namn en person är mest känd under följer man primärkällorna för verk på personens språk. För personer som inte är författare (till exempel konstnärer) följer man referenskällorna på personens språk eller i dennes hemland.
För personer som har en vedertagen svensk namnform, välj denna. Hänvisa från LC:s form i VIAF (respektive aktuell utländsk nationalbibliografis form). Det gäller till exempel helgon, kungligheter, påvar, biskopar etc., klassiska grekiska, romerska och bysantinska personer samt personer verksamma före år 1400.
För utländska personer verksamma efter år 1400 (som inte har vedertagen svensk namnform) hämtas namnformen oftast från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF) eller konstrueras med hjälp av ”Names of persons”.

RDA 9.2.2.5.3 Namn i en icke föredragen skriftart

Använd Library of Congress transkriberingsscheman, ”ALA-LC Romanization Tables” vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart. Ofta kan namnformen därför hämtas från LC (sök i VIAF). Det gäller till exempel för namn skrivna med arabisk och kinesisk skrift, men inte för klassisk grekisk, nygrekisk och kyrillisk skrift, se Librispraxis under Alternativ nedan.

Alternativ: Alternativet tillämpas eftersom det finns beslut om att transkriberad form gäller för slaviska namn om de återfinns i svensk referenskälla (NE). För övriga slaviska namn gäller translittererad form. Grekisk skrift följer två olika principer. För mer information, se Verktygslådan: http://www.kb.se/katalogisering/Katalogisering/Romanisering/

RDA 9.2.2.9.2 Del av namnet behandlat som ett släktnamn

Följ grundregeln, men i de fall det är känt att personen betraktar sitt namn som en enhet, se undantaget under RDA 9.2.2.4, eller personen förekommer i referenskällor med namnet som en enhet, auktorisera namnet i rak följd.

RDA 9.2.2.25 Karaktäriserande ord eller fras


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet.

RDA 9.2.2.26 Fras som innehåller ett annat verk av personen


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet.

RDA 9.2.3 Alternativt namn för personen

Obligatoriskt att ange alla alternativa namnformer som man kan tänkas söka på. Dessa anges endast i auktoritetsposter.

RDA 9.3 Tid förknippad med personen

Se under respektive underelement.

RDA 9.3.1.3 Ange tid förknippad med personen

Använd EDTF (Extended Date/Time Format) för osäkra och ungefärliga datum.

Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget för svenska namn i fält 046 om uppgiften är lätt att få fram.
I en auktoriserad sökingång tillämpas det valfria tillägget vid behov för att särskilja namnet från ett annat, om man inte redan har skilt namnen åt genom andra identifierande attribut. Ange enligt mönstret yyyy-mm (år och månad), yyyy-mm-dd (år, månad och dag).
Om man enbart har födelsetid läggs bindestrecket efter år, månad, dag, har man enbart dödstid läggs bindestrecket före år, månad, dag. Detta följer LC:s praxis och skiljer sig till viss del från tidigare praxis då man i vissa fall lade ”f.” respektive ”d”.

RDA 9.4.1.4 Kungliga titlar 

Ange personens titel och namnet på staten eller folket på svenska.

RDA 9.4.1.4.2 Maka/make till kungliga personer

Tillämpa ej. Ange inte maka/make till kungliga personer i auktoriserade sökingångar.

RDA 9.4.1.4.3 Barn och barnbarn till kungliga personer

Ange titeln på svenska.

RDA 9.4.1.5 Adelstitlar

Ange aldrig adelstitlar för svenska personer. Behåll adelstitel om namnet hämtats från nationell källa i VIAF.

RDA 9.4.1.6 Påvar

Ange "påve" som titel på en påve.
Ange "motpåve" som titel på en motpåve.

RDA 9.4.1.7 Biskopar etc.

Ange titeln på svenska.
Ange "ärkebiskop" för alla ärkebiskopar utom kardinaler.
Ange "biskop" för alla biskopar utom kardinaler.
Ange "korbiskop" för personer med den beteckningen.
Ange "kardinal" för kardinaler oavsett rang.
Ange stiftet på svenska (om det finns en svensk form).

RDA 9.4.1.8 Andra personer med religiös verksamhet

Använd stavningar för titulaturen som återfinns i svenskspråkiga referenskällor.

RDA 9.6.1.4 Helgon

Ange "helgon" för kristna helgon.

RDA 9.6.1.5 Andar

Ange "ande" för andar.

RDA 9.6.1.7 Fiktiva och legendariska personer

Ange "fiktiv gestalt", "legendarisk gestalt" eller annan passande term.

RDA 9.7 Kön

Tills vidare anges inte kön.

RDA 9.13 Organisatorisk tillhörighet

Ej obligatoriskt. Används med omdöme.

RDA 9.14 Personens språk

Ej obligatoriskt men önskvärt att uppgiften anges i auktoritetsposten när en sådan upprättas. Ange språk med kod enligt Library of Congress MARC Code List for Languages. För mer information, se Verktygslådan: http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Sprakkoder/

RDA 9.15 Personens verksamhetsområde

Ej obligatoriskt men önskvärt att uppgiften anges i auktoritetsposten när en sådan upprättas. Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord.

RDA 9.16 Yrke eller sysselsättning

Hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord.

RDA 9.17 Biografisk information

Kortfattad biografisk information anges i en anmärkning i auktoritetsposten. Omfattande biografisk information anges endast i de fall personen inte finns i referensverk utan den enda källa man har är den resurs man har i handen.

RDA 9.18 Identifikator för personen

ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för personen om de är kända, t.ex. ORCID och International Standard Name Identifier (ISNI).

RDA 9.19.1.1 Generella riktlinjer för att konstruera auktoriserade sökingångar för personer


Valfritt tillägg:
Tillämpa det valfria tillägget under RDA 9.19.1.2.1 och RDA 9.19.1.2.3-6. För 9.19.1.2.2 tillämpas det valfria tillägget i de fall personen har tillägget i sitt lands nationalbibliografi.

I de fall då inget passande tillägg finns, använd samma sökingång för alla personer med samma namn. Upprätta inte någon auktoritetspost.

RDA 9.19.1.2.2 Adelstitel 

Ange aldrig adelstitlar för svenska personer.

RDA 9.19.1.2.3 Religiös titel

Påvar. Ange titeln "påve" eller "motpåve" efter det föredragna namnet.

RDA 9.19.1.2.4 Helgon

Ange termen "helgon" efter det föredragna namnet om inte ingången representerar en påve eller en kejsare, kejsarinna, kung eller drottning.

RDA 9.19.1.2.5 Ande

Ange termen "ande" efter den auktoriserade sökingången för personen.

RDA 9.19.1.2.6 Övrig beteckning förknippad med personen

b) Ange termen "fiktiv gestalt", "legendarisk gestalt" eller en annan passande beteckning.

Valfritt tillägg:
Tillämpa det valfria tillägget.

RDA 9.19.1.3 Födelsetid och/eller dödstid

Valfritt tillägg: Tillämpa det valfria tillägget. För moderna utländska personer följs respektive nationalbibliografis (många finns i VIAF) bruk av födelsetid och/eller dödstid.

RDA 9.19.1.4 Fullständig namnform


Valfritt tillägg:
Tillämpa inte det valfria tillägget.

RDA 9.19.1.5 Verksamhetstid för personen


Valfritt tillägg:
Tillämpa inte det valfria tillägget.

RDA 9.19.1.6 Yrke eller sysselsättning


Valfritt tillägg:
Tillämpa inte det valfria tillägget.

RDA 9.19.1.7 Övriga termer för grad, titulatur


Valfritt tillägg:
Tillämpa inte det valfria tillägget.

RDA 9.19.1.8 Övrig beteckning


Valfritt tillägg:
Tillämpa inte det valfria tillägget.

 

RDA Kapitel 10. Att identifiera familjer/släkter

RDA 10.2 Familjens/släktens namn

Se under respektive underelement.

RDA 10.2.3 Variantnamn för familjen/släkten

Obligatoriskt att ange alla variantnamn som man kan tänkas söka på.

RDA 10.3.1.3 Ange typ av familj/släkt

Använd i första hand den term för typ av familj/släkt som förekommer i NE. Om ingen mer specifik term återfinns, använd termen ”släkt”.

RDA 10.8 Familjens/släktens språk

Ej obligatoriskt. Om språk anges, ange en kod enligt Library of Congress MARC Code List for Languages. För mer information, se Verktygslådan: http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Sprakkoder/

RDA 10.9 Familjens/släktens historia

Kortfattad biografisk information anges i en anmärkning i auktoritetsposten. Omfattande biografisk information anges endast i de fall familjen/släkten inte finns i referensverk utan den enda källa man har är den resurs man har i handen.

RDA 10.11.1.4 Ort förknippad med familjen/släkten


Valfritt tillägg:
Tillämpa det valfria tillägget.

RDA 10.11.1.5 Välkänd medlem av familjen/släkten


Valfritt tillägg:
Tillämpa det valfria tillägget. 

 

RDA Kapitel 11. Att identifiera institutioner

RDA 11.2 Institutionsnamn

Se under respektive underelement.

RDA 11.2.2.5.2 Språk


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet. För internationella institutioner, äldre institutioner och religiösa ordnar och samfund med vedertagen svensk namnform, se RDA 11.2.2.5.3-4.

Om institutionen har mer än ett officiellt språk och ett av dem är svenska, välj den svenska namnformen som föredraget namn.

RDA 11.2.2.5.3 Internationella organisationer

Om namnet på en internationell organisation förekommer på svenska i resurser knutna till organisationen, välj den namnformen som föredraget namn.

RDA 11.2.2.5.4 Konventionellt namn

Äldre institutioner och internationella organisationer:
Om det för en äldre institution eller en internationell organisation finns en allmänt vedertagen namnform på svenska, välj den namnformen som föredraget namn.

Religiösa ordnar och samfund:
Välj en vedertagen namnform på svenska, om möjligt.

RDA 11.2.2.8 Inledande artiklar


Alternativ:
Tillämpa alternativet.

RDA 11.2.2.10 Termer som anger juridisk status samt vissa andra termer 

Avvik från RDA och behåll termer som förekommer i början namnet och som behövs för att det klart ska framgå att det rör sig om namnet på en institution.
Exempel: Aktiebolaget Aerotransport

RDA 11.2.2.12 Namn i en icke föredragen skriftart


Alternativ:
Tillämpa inte alternativet.

RDA 11.2.2.24 Delegationer vid internationella och mellanstatliga organisationer

Om namnet på delegationen etc. är osäkert, ange "Delegation" ("Beskickning" etc.) eller jämförbara termer på det representerade landets språk

RDA 11.2.2.29 Påvliga diplomatiska bestickningar etc.

Använd termen "Apostoliska nuntiaturen" eller "Apostoliska internuntiaturen".

RDA 11.2.3 Variantnamn för institutionen

Obligatoriskt att ange alla namnformer som man kan tänkas söka på. Dessa anges endast i auktoritetsposter.

RDA 11.3.2.3 Ange konferensort 


Alternativ 1:
Katalogisatören avgör.

Alternativ 2: Katalogisatören avgör.

RDA 11.3.3.4 Förändring av namn på jurisdiktion eller geografisk ort


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör.

RDA 11.6.1.3 Att ange ordningsnummer för konferens, etc.

Ange ordningstal i grundtalsform. Ersätt romerska siffror med arabiska.

RDA 11.8 Institutionens språk

Ej obligatoriskt. Om språk anges, ange en kod kod enligt Library of Congress MARC Code List for Languages. För mer information, se Verktygslådan: http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Sprakkoder/

RDA 11.11 Institutionens historia

Obligatoriskt om auktoritetpost upprättas.

RDA 11.12 Identifikator för institutionen

ID-nummer för auktoritetsposten automatgenereras i Libris. Ange ytterligare identifikatorer för institutionen om de är kända, t.ex. International Standard Name Identifier (ISNI).

RDA 11.13.1.3 Ort förknippad med institutionen


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör.

RDA 11.13.1.4 Samhörande institution


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör.

RDA 11.13.1.5 Tid förknippad med institutionen


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör.

RDA 11.13.1.7 Övrig beteckning förknippad med institutionen


Valfritt tillägg:
Katalogisatören avgör.

RDA 11.13.1.8.1 Sökingång för en enskild konferens


Alternativ 1:
Katalogisatören avgör.

Alternativ 2: Katalogisatören avgör. 

 

RDA Kapitel 16. Att identifiera orter

RDA 16.2.2.3 Välja föredraget namn för orten

Namn på länder och vissa stadsdelar återfinns i Svenska ämnesord. För andra geografiska namn konsulteras i första hand Nationalencyklopedin, Svenska Wikipedia, Getty thesaurus of geographic names och GeoNames. Vid tveksamhet kontaktas redaktionen för Svenska ämnesord för hjälp med translitterering och fastställande av namnform för utländska orter. Föredra alltid en svensk namnform om det finns en sådan. Om det inte finns en svensk form används den lokala namnformen.

RDA 16.2.2.4 Ange föredraget namn


Alternativ:
Tillämpa alternativet.

RDA 16.2.2.5 Namn i en icke föredragen skriftart


Alternativ:
Tillämpa alternativet.

RDA 16.2.2.12 Orter inom övriga administrativa enheter

Förkorta inte namn på länder. Skriv t.ex. Nya Zeeland, inte N.Z.
Exempel: Queenstown-Lakes District (Nya Zeeland)

Alternativ: Tillämpa inte alternativet.

 

RDA Kapitel 17. Generella riktlinjer för att ange primära relationer

Tillämpa inte.
För att visa relationen mellan en manifestation och det verk eller uttryck som den gestaltar och mellan ett verk och dess uttryck används auktoriserade sökingångar i den bibliografiska posten i MARC.
 


RDA Kapitel 18. Generella riktlinjer för att ange relationer mellan en resurs och personer, familjer/släkter och institutioner knutna till resursen

RDA 18.5 Relationsbeteckning

Obligatoriskt. Anges även i fält 1XX då upphovsman är lika med textförfattare ("aut").

RDA 18.5.1.3 Ange relationsbeteckningar

Använd tills vidare de treställiga bokstavskoderna i ”MARC code list for relators” för att ange relationer mellan en resurs och en person, familj/släkt eller institution. Relationerna anges i den bibliografiska posten. För vidare instruktioner, se Verktygslådan http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Funktionskoder/

RDA 18.6 Anmärkning om personer, familjer/släkter och institutioner knutna till en resurs

Görs i de fall relationen mellan resursen och personen etc. behöver förtydligas ytterligare.RDA Kapitel 19. Personer, familjer/släkter och institutioner knutna till ett verk

RDA 19.2 Skapare

Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som får auktoriserad sökingång. Dessa anges tills vidare i auktoriserade sökingångar i den bibliografiska posten.

RDA 19.3 Övrig person, familj/släkt eller institution knuten till ett verk

Katalogisatören avgör vilka övriga personer etc., utöver de obligatoriska, som får auktoriserad sökingång. Dessa anges tills vidare i auktoriserade sökingångar i den bibliografiska posten.


 

RDA Kapitel 20. Personer, familjer/släkter och institutioner knutna till ett uttryck

Anges tills vidare i auktoriserade sökingångar i den bibliografiska posten.

20.2 Bidragsgivare

Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation.

 

RDA Kapitel 21. Personer, familjer/släkter och institutioner knutna till en manifestation

RDA 21.3 Utgivare

Gör auktoriserad sökingång för utgivande institutioner, utom för kommersiella bokförlag. Gör inte auktoriserad sökingång för institutioner som är distributörer.


RDA Kapitel 22. Personer, familjer/släkter och institutioner knutna till ett exemplar

Vi lägger denna information i beståndsposten.

RDA Kapitel 23. Generella riktlinjer för att ange relationer mellan verk och ämnen

RDA 23.4 Ämnesrelation

Minst en relation mellan ett verk och dess ämne är kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Det är upp till den katalogiserande instansen att avgöra om ämnesrelationer ska anges eller inte.

23.5 Relationsbeteckning

I Libris används huvudsakligen auktoriserade sökingångar i bibliografiska poster för att uttrycka ämnesrelationer. Relationsbeteckningarna i Appendix M används tills vidare inte. Sökingången kan vara ett kontrollerat ämnesord, en klassifikationskod eller en auktoriserad sökingång för en person, familj/släkt, institution, verk eller uttryck.


RDA Kapitel 24. Generella riktlinjer för att ange relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exemplar

RDA 24.4.1 Identifikator för den/det relaterade verket, uttrycket, manifestationen eller exemplaret

Ange aldrig enbart identifikator.

RDA 24.5 Relationsbeteckning

Använd tillsvidare inte relationsbeteckningarna i Appendix J. Praxis måste utvecklas. Ange relationer i bibliografiska poster med hjälp av auktoriserade sökingångar, länkfält och anmärkningsfraser.

RDA 24.6 Numrering av del

Eftersom vi i dagsläget inte gör auktoritetsposter för serier i Libris kan vi inte heller auktorisera numreringen.

RDA 24.6.1.3 Ange numrering av delar

I en auktoriserad sökingång (fält 8X0) återges numreringen av delen som den förekommer i källan. Tillämpa de generella riktlinjerna för tal angivna med siffror eller med bokstäver i RDA 1.8. Förkorta termer som är en del av numreringen enligt instruktionerna i RDA B.5.5.

RDA 24.7 Konsulterad källa

Ej obligatoriskt. Katalogisatören avgör.

RDA 24.8 Katalogisatörens anmärkning

Katalogisatörens omdöme.

 

RDA kapitel 25. Relaterade verk

RDA 25.1 Relaterat verk

Samlingsverk: redovisa alltid särskilt framhävda verk i fält 505. Som särskilt framhävda verk räknas:
- verk som tidigare har publicerats separat, eller
- verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
- pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.
De verk som räknas som särskilt framhävda får också analytiska auktoriserade sökingångar i delfält 700 #a + #t. För verk som saknar skapare används i stället fält 730.

Relaterat verk är också obligatoriskt för relationer mellan seriella resurser, t.ex. ”Fortsättes av” och ”Fortsätter”. Ange dessa generellt som ömsesidiga relationer.

RDA 25.1.1.3 Ange relationer till relaterade verk

Ange aldrig enbart identifikator.

 

RDA Kapitel 26. Relaterade uttryck

RDA 26.1 Relaterat uttryck

Redovisa alltid särskilt framhävda uttryck i fält 505. Som särskilt framhävda uttryck räknas:
- uttryck som tidigare har publicerats separat, eller
- uttryck med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
- pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.
De uttryck som räknas som särskilt framhävda får också analytiska auktoriserade sökingångar i delfält 700 #a + #t. För uttryck som saknar skapare används i stället fält 730.

RDA 26.1.1.3 Ange relationer till relaterade uttryck

Ange aldrig enbart identifikator.

 

RDA Kapitel 27. Relaterade manifestationer

RDA 27.1 Relaterad manifestation

Obligatoriskt för tidskrifter med ISSN och för digitaliseringar.

RDA 27.1.1.3 Ange relationer till relaterade manifestationer

Ange aldrig enbart identifikator.

 

RDA Kapitel 28. Relaterade exemplar

RDA 28.1.1.3 Ange relationer till relaterade exemplar

Ej tillämpbart. Finns inte exemplarposter i Libris, endast möjligt med ostrukturerade beskrivningar i beståndsposten.

 

RDA Kapitel 29. Generella riktlinjer för att ange relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner

RDA 29.4 Ange relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner

Ange aldrig enbart en identifikator.

RDA 29.5 Relationsbeteckning

Använd tillsvidare inte relationsbeteckningarna i Appendix K.

RDA 29.6 Konsulterad källa

Obligatoriskt för personer med flera identiteter och för institutioner vid namnbyte, sammanslagning eller uppdelning.

 

RDA Kapitel 30. Relaterade personer

RDA 30.1.1.3  Ange relaterade personers relation

Obligatoriskt element för relaterade personer med olika identiteter. Använd tills vidare inte relationsbeteckningarna från Appendix K.


 

RDA Kapitel 31. Relaterade familjer/släkter

Ej obligatoriskt. Använd tills vidare inte relationsbeteckningarna från Appendix K.
 

RDA Kapitel 32. Relaterade institutioner

RDA 32.1  Relaterad institution

Relaterad institution är ett obligatoriskt element för relaterade institutioner, direkt sammanhängande med föregående eller efterföljande institution. Använd tills vidare inte relationsbeteckningarna från Appendix K för att beskriva relationen.

 

 

Appendix

Appendix A: Stora och små bokstäver

Stora och små bokstäver på svenska: följ senaste upplagan av Svenska skrivregler.
Stora och små bokstäver på andra språk: följ RDA Appendix A, med undantag för RDA A.32.

A.32 Stora och små bokstäver i translittererade namn och titlar

Om språket inte har något system med stora och små bokstäver, får första ordet i en titel eller mening och första ordet i ett institutionsnamn eller på en underavdelning av ett institutionsnamn stor begynnelsebokstav. Vid egennamn följs svensk praxis.

 

Appendix B: Förkortningar och symboler

B.7 Förkortningar i det latinska alfabetet

Lista över svenska förkortningar (tillägg till RDA B.7).

B.11 Namn på vissa länder, stater, provinser, territorier etc.

Förkorta inte namn på länder. Skriv till exempel Nya Zeeland, inte N.Z.

 

Appendix H: Tid i den kristna kalendern

Appendix H finns i svensk översättning.

 

Appendix I: Relationsbeteckningar: relationer mellan en resurs och personer, familjer/släkter och institutioner knutna till resursen

Tillämpas ej. Ange relationer i bibliografiska poster med hjälp av funktionskoderna i MARC21.

 

Appendix J: Relationsbeteckningar: relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exemplar

Tillämpas ej. Ange relationer i bibliografiska poster med hjälp av anmärkningar, auktoriserade sökingångar utan relationsbeteckningar eller länkfält.

 

Appendix K: Relationsbeteckningar: relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner

Tillämpas ej. Ange vid behov relationer i auktoritetsposten, men använd tills vidare inte relationsbeteckningarna från RDA Appendix K för att beskriva relationen.

 

Appendix M: Relationsbeteckningar: ämnesrelationer

Tillämpas ej.

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se