Institutioner

Val av föredraget namn, konstruktion av sökingångar och utformning av auktoritetsposter

Definition av en institution

Med institution avses i RDA en sammanslutning eller grupp av personer som har ett namn med vilket den kan identifieras och som uppträder eller kan uppträda självständigt (RDA 8.1.2, RDA 11.0). Exempel på institutioner är föreningar, företag, ideella organisationer, regeringar, statliga myndigheter, kommuner, projekt, musikgrupper, religiösa samfund och konferenser. Tillfälliga händelser (till exempel idrottstävlingar, utställningar, expeditioner, mässor och festivaler) och farkoster (till exempel fartyg och rymdfarkoster) räknas också som institutioner.

För att avgöra om namnet ska auktoriseras som institution eller ämnesord konsulteras Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headings. Här listas olika typer av ingångar med anvisningar om till vilken kategori var och en ska föras - till institutionsnamn eller ämnesord. 

Anvisningar för institutioner - var i RDA?

Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8
Att identifiera institutioner: RDA kapitel 11

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29
Relaterade institutioner: RDA kapitel 32

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix A (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix B
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix E
Tid i den kristna kalendern: RDA appendix H (Appendix H i svensk översättning) [länka]

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.)

Auktoritetspost - när behövs det?

Auktoritetspost upprättas när man har behov av att hänvisa från eller mellan andra namnformer eller har uppgifter som är viktiga att dokumentera.

Gör auktoritetspost när:

 • en institution har varierande namnformer som förs samman till ett föredraget namn. Gör se-hänvisningar från varianterna.
 • en institution byter namn eller slås samman med en eller flera andra institutioner (i regel upprättas ny auktoritetspost). Gör se även-hänvisningar mellan de olika namnformerna.
 • en institution är underordnad eller samhörande med en annan institution (till exempel officiella organ, lokalavdelningar, kommittéer och liknande.). Gör se-hänvisningar från överordnad respektive underordnad namnform.
 • två eller flera institutioner har samma namn eller så lika namn att de kan förväxlas.

Se även  Riktlinjer för det löpande auktoritetsarbetet i Libris.

 

Val av föredraget namn

Föredraget namn är det namn eller den namnform som väljs som grund för den auktoriserade sökingången. (I den auktoriserade sökingången kan sedan det föredragna namnet kombineras med andra sökelement, till exempel ort.)

Som regel väljer man den namnform som institutionen är mest känd under som föredraget namn (RDA 11.2.2).

För att bestämma under vilket namn en institution är mest känd används följande källor (i prioritetsordning):
a) föredragna källor, se RDA 2.2.2, i resurser knutna till institutionen
b) andra formella uppgifter som förekommer i resurser knutna till institutionen
c) andra källor (även referenskällor)

Men observera att:

 • vissa namn har en vedertagen svensk form. Det gäller till exempel internationella organisationer, äldre institutioner och religiösa ordnar och samfund med vedertagen svensk namnform.
 • för utländska institutioner som saknar vedertagen svensk namnform hämtas namnformen oftast från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF)
 • vissa institutioner inordnas under en annan enhet, se Underordnade och relaterade institutioner.
 • institutioner som byter namn vanligen behandlas som nya individer, se Namnbyte.

Följ de generella riktlinjerna för att ange namn (till exempel för namn som innehåller initialer eller förkortningar) i RDA 8.5.

Val mellan olika former av samma namn

När namnet på en institution varierar i resurser knutna till institutionen, välj föredraget namn genom att följa anvisningarna i RDA 11.2.2.5. Tillämpa vid behov även specialinstruktionerna i RDA 11.2.2.5.1-11.2.2.5.4 angående:


Om olika former av namnet förekommer i resurser knutna till institutionen, välj det namn som förekommer i den föredragna källan. Variantformer gäller inte namnändringar, d.v.s. namn som institutionen inte längre använder, se RDA 11.2.2.6.

Om olika namnformer förekommer i de föredragna källorna, välj den form som är formellt presenterad. Om ingen form är formellt presenterad, eller alla former är formellt presenterade, välj den vanligast förekommande formen. Om det inte finns någon vanligast förekommande form, välj en kort form av namnet.

Den korta namnformen kan bestå av initialer eller vara en akronym. Den måste vara så specifik att den inte kan förväxlas med andra institutioners namn:

110 2 #a Sida
410 2 #a Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete


Om det inte finns någon kort form som är tillräckligt specifik, föredra en form som förekommer i referenskällor.

Ange övriga former av namnet som variantnamn.

Stavning

Om olika stavning förekommer i resurser knutna till institutionen, välj den form som förekommer i den först mottagna resursen (RDA 11.2.2.5.1).

Språk

Om ett institutionsnamn förekommer på flera språk, välj som föredraget namn det namn som är på institutionens officiella språk:
 

110 2 #a Library of Congress

 

110 2 #a Kunstakademiet

 
110 2 #a Société mathématique de France

 
110 2 #a Biennale di Venezia


Om institutionen har mer än ett officiellt språk och ett av dem är svenska, välj den svenska namnformen som föredraget namn.

Om institutionen har mer än ett officiellt språk och inget av dem är svenska eller om det officiella språket är okänt, använd formen på det språk som förekommer i resurser utgivna av institutionen (RDA 11.2.2.5.2).

För internationella institutioner, äldre institutioner och religiösa ordnar och samfund med vedertagen svensk namnform, se RDA 11.2.2.5.3-11.2.2.5.4.

Internationella organisationer

Om namnet på en internationell organisation förekommer på svenska i resurser knutna till organisationen, välj den namnformen som föredraget namn (RDA 11.2.2.5.3). Läs mer om Vedertagen svensk namnform och se exempel.
I övriga fall, tillämpa instruktionerna i RDA 11.2.2.5.2 och välj som föredraget namn det namn som är på institutionens officiella språk.

Konventionellt namn

Ett konventionellt namn är ett namn, annat än det riktiga eller officiella namnet, det namn som en institution blivit känd under. Om en institution ofta identifieras med ett konventionellt namn i referenskällor på institutionens språk, välj det konventionella namnet som föredraget namn (RDA 11.2.2.5.4).

110 2 #a Dramaten
410 2 #a Kungliga dramatiska teatern AB

 

I paragrafen om konventionellt namn finns ett antal undantag som gäller äldre institutioner och internationella institutioner, autokefala patriarkat, religiösa ordnar och samfund, administrativa enheter, konferenser etc. och lokala helgedomar, se RDA 11.2.2.5.4.
Läs om Vedertagen svensk namnform för äldre institutioner och internationella institutioner samt religiösa ordnar och samfund.

Vedertagen svensk namnform

Om det för äldre institutioner och internationella institutioner och religiösa ordnar och samfund finns en allmänt vedertagen svensk namnform (till exempel i NE), välj i första hand denna (RDA 11.2.2.5.4). Hänvisa från andra namnformer.

110 2 #a Romersk-katolska kyrkan
410 2 #a Roman Catholic Church

 

110 2 #a Malteserorden
410 2 #a Sovrano Militare Ordine (Gerosolimitano) di Malta
410 2 #a Knights of Malta

 

110 2 #a Nordiska ministerrådet
410 2 #a Nordisk ministerråd
410 2 #a Nordic Council of Ministers

 

110 2 #a Frälsningsarmén
410 2 #a Salvation Army

 

110 2 #a Läkare utan gränser
410 2 #a Médecins sans frontières

 

Undantag: För äldre institutioner som inte är internationella till sin karaktär används namnformen på institutionens officiella språk, även om den har en svensk namnform i NE:

110 2 #a Conservative Party (Storbritannien)
410 2 #a Konservativa partiet (Storbritannien)

 

Europeiska unionen (EU)
Samtliga EU-organ har i princip svenska namnformer. Användbar källa är Sveriges statskalender och EU:s publikationshandbok, se Länkar och litteratur specifikt för institutionsnamn.

Auktorisera på eget namn om sådant finns men gör då alltid hänvisning från det överordnade ledet Europeiska unionen. Om över- och underordning av institutionsnamn, se Underordnade och relaterade institutioner.

110 2 #a Europeiska unionen
410 2 #a EU

 

110 2 #a Europeiska unionen. #b Regionkommittén

 

110 2 #a Europaparlamentet
410 2 #a Europeiska unionen. #b Europaparlamentet

 

110 2 #a Europeiska kommissionen
410 2 #a Europeiska unionen. #b Kommissionen

 

Administrativa enheter

Det konventionella namnet på en administrativ enhet är namnet på det område över vilket den administrativa enheten utövar jurisdiktion. Det kan vara ett land, en provins, stat, län, kommun, etc. Se RDA kapitel 16 för instruktioner om hur man väljer och anger namn på orter.
Om det officiella namnet är i allmänt bruk, välj det som föredraget namn (RDA 11.2.2.5.4).

Läs mer om administrativa enheter under Officiella organ.

Namnbyte

När en institution byter namn och namnbytet kan betraktas som väsentligt upprättas i regel en ny auktoritetspost på det nya namnet. Det förklaras av att när en institution uppträder under ett förändrat namn kan man misstänka att det bakom namnändringen också förekommit förändringar i institutionens organisation och/eller verksamhet. Om en institution har genomgått en omfattande omorganisation, gått samman med andra, upplöst sig i flera, eller om verksamheten har ändrat inriktning väsentligt, bör man betrakta institutionen som en ny individ.

Har man en ny individ/institution att behandla ska i regel en ny auktoritetspost upprättas för denna. Det kan vara svårt att alltid avgöra vad som ligger bakom ett namnbyte och hur betydande förändringarna är. Därför blir det i praktiken enklast, i de flesta fall, att göra en ny auktoritetspost för den nya namnformen. I varje post registreras en se-även-hänvisning (510/511) från det tidigare respektive senare namnet, formaterat #w a för tidigare namn och #w b för senare namn.

En kortfattad historik i fält 678 som förklarar hänvisningarna är mycket värdefullt, se exempel c) nedan. Om en tid är förknippad med institutionen anges den i klartext i fält 678 och i kodad form i fält 046. Läs mer om Biografiska, administrativa och historiska uppgifter i fält 678tid i fält 046 och Se även-hänvisningar i fält 5XX.

Det kan finnas fall då det är lämpligt att samla ihop olika namnformer under ett föredraget namn, se Namnbyte - en auktoritetspost.

a)  1 namnbyte blir 2 poster

Auktoritetspost på det nya namnet, med se även-hänvisning till det tidigare namnet:

046 #q 1973 #r 1992
110 2 #a Svenska tryckeriföreningen
510 2 #w a #a Svenska boktryckareföreningen
678 1 #a Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

 

Auktoritetspost på det gamla namnet, med se även-hänvisning till det senare namnet:

046 #q 1911 #r 1972
110 2 #a Svenska boktryckareföreningen
510 2 #w b #a Svenska tryckeriföreningen 
678 1 #a Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

 

b)  2 namnbyten blir 3 poster

Auktoritetspost på det nya namnet, med se även-hänvisning till det tidigare namnet:

046 #q 1994
110 2 #a Finansförbundet
510 2 #w a #a Svenska bankmannaförbundet

 

Auktoritetspost på det mellanliggande namnet, med se även-hänvisningar till det både det tidigare och det senare namnet:

046 #q 1943 #r 1993
110 2 #a Svenska bankmannaförbundet
510 2 #w a #a Svenska bankmannaföreningen
510 2 #w b #a Finansförbundet

 

Auktoritetspost på det äldsta namnet, med se även-hänvisning till det senare namnet: 

046 #q 1887 #r 1942
110 2 #a Svenska bankmannaföreningen
510 2 #w b #a Svenska bankmannaförbundet

 

c)  Två institutioner går samman

Auktoritetspost på den nya institutionen, med se även-hänvisning till de tidigare institutionerna:

046 #q 1972
110 2 #a Skandinaviska enskilda banken
510 2 #w a #a Skandinaviska banken
510 2 #w a #a Stockholms enskilda bank
678 1 #a Stockholms Enskilda Bank grundas 1856. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken, grundad 1864. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

 

Auktoritetspost på den ena tidigare institutionen, med se även-hänvisning till den senare institutionen:

046 #q 1856 #r 1971
110 2 #a Stockholms enskilda bank
510 2 #w b #a Skandinaviska enskilda banken
678 1 #a Stockholms Enskilda Bank grundas 1856. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken, grundad 1864. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

 

Auktoritetspost på den andra tidigare institutionen, med se även-hänvisning till den senare institutionen:

046 #q 1939 #r 1971
110 2 #a Skandinaviska banken
510 2 #w b #a Skandinaviska enskilda banken
678 1 #a Skandinaviska Banken, svensk affärsbank verksam 1864-1971, 1864-1938 under namnet Skandinaviska Kreditaktiebolaget. 1972 gick Stockholms enskilda bank samman med Skandinaviska banken. Det nya namnet blir Skandinaviska enskilda banken (S-E-banken). 1997 bytte S-E banken namn till varumärket SEB. Firmanamnet förblir dock Skandinaviska enskilda banken AB.

 

Namnbyte - en auktoritetspost

Det finns fall då det kan vara mer lämpligt att samla olika namnformer i en auktoritetspost, se exempel nedan. Vid tveksamhet gör man dock alltid en ny auktoritetspost för en ny namnform.

a)  Små skillnader mellan namnformerna

Olika namn förekommer med små förändringar i stavning:

110 2 #a Westinsons
410 2 #a Firma O. Westinsonb) Institutionen växlar mellan olika namnformer

Institutionen kanske också växlar mellan olika namnformer eller har bytt namn för en kortare period och sedan tillbaka till det gamla igen, etc. I sådana fall är det bra med en anmärkning som förklarar sambandet mellan namnformerna:

110 2 #a Etnografiska museet
410 2 #a Etnografiska museet (Stockholm)
410 2 #a Folkens museum – etnografiska
410 2 #a Statens etnografiska museum
678 1 #a Bildades 1935 med namnet Etnografiska museet (Statens etnografiska museum). Ingick dessförinnan i Naturhistoriska riksmuseet. Namnet ändrades 1988 till Folkens museum - etnografiska. 2001 ändrades namnet tillbaka till Etnografiska museet.

 

c)  Retrospektiv auktoritetskontroll

Ibland kan det finnas behov av att i en retrospektiv översyn samla ihop alla olika namnformer. Ett typiskt exempel på detta är en äldre institution som funnits en längre tid under lite olika namnformer men som är mest känd under ett namn.

110 2 #a Brio
410 2 #a BRIO AB
410 2 #a Bröderna Ivarsson
410 2 #a Brio-bolagen
410 2 #a Bröderna Ivarsson i Osby
678 1 #a Grundades 1884 och är idag moderbolag i en internationell koncern som tillverkar och säljer leksaker, spel och barnvagnar. Namnet är en förkortning för Bröderna Ivarsson, Osby.

 

Namn som består av eller innehåller initialer

Om namnet på en institution består av eller innehåller initialer, uteslut eller ta med punkter och övrig interpunktion i enlighet med det förhärskande bruket inom institutionen. I tveksamma fall, uteslut punkter etc. (RDA 11.2.2.7). Lämna inte mellanrum mellan en punkt etc. och en därpå följande initial. Lämna inte mellanrum mellan bokstäverna i en initialförkortning (RDA 8.5.6).

110 2 #a DIK

 
110 2 #a S.J. Berwin & Co.

 

110 2 #a A. Bensons orgelfabrik

 

110 2 #a SIS – Swedish Standards Institute

 

Inledande bestämd och obestämd artikel

Uteslut inledande bestämda och obestämda artiklar, om inte namnet ska vara sökbart under artikel, till exempel ett institutionsnamn som börjar med en artikel som är en del av namnet på en person eller ort (RDA 11.2.2.8, alternativet). Gör auktoritetspost med alternativ sökingång från den andra formen.

110 2 #a Nordiska kristna buddhistmissionen
410 2 #a Den nordiska kristna buddhistmissionen

 

För utländska institutioner (som inte har vedertagen svensk namnform) följer man respektive lands nationalbibliografi eller VIAF: 

110 2 #a Beatles
410 2 #a The Beatles

 

Termer som anger juridisk status samt vissa andra termer

Uteslut termer eller förkortningar som anger juridisk status eller ägandeförhållande (till exempel Inc., Ltd., AB) om de inte utgör en integrerad del av namnet eller behövs för att det klart ska framgå att det rör sig om namnet på en institution (RDA 11.2.2.10).

110 2 #a Orrefors glasbruk
410 2 #a AB Orrefors glasbruk

 

110 2 #a Harry Sjögren AB

 

110 2 #a Lunds kommuns fastighets AB

 
Librispraxis (avvikelse från RDA 11.2.2.10): Om en term som anger juridisk status etc. behövs för att det klart ska framgå att det rör sig om namnet på en institution och termen förekommer i början av namnet, behåll termen före namnet:

110 2 #a Aktiebolaget Elektrometall
410 2 #a Elektrometall, Aktiebolaget
 

Underordnade och relaterade institutioner

Följ instruktionerna i RDA 11.2.2.13-11.2.2.29.
Uppdelningen mellan officiella organ och övriga institutioner som fanns i instruktionerna i KRS finns inte kvar i RDA.

Eget, självständigt namn

Underordnade och relaterade institutioner som inte hör till någon av typerna som listas under Underordnade och relaterade institutioner som ska anges som en underavdelning auktoriseras på sina egna namn om namnen är självständiga. Välj föredraget namn enligt instruktionerna i RDA 11.2.2. Hänvisa vid behov från det överordnade namnet i hierarkin (RDA 11.2.2.13).

110 2 #a Högalids församling
410 2 #a Svenska kyrkan. #b Högalids församling

 

110 2

#a Stockholms universitetsbibliotek

410 2 #a Stockholms universitet. #b Biblioteket

 

Samma sak gäller för officiella organ. De auktoriseras på eget namn om de inte tillhör någon av typerna som listas under Underordnade och relaterade institutioner som ska anges som en underavdelning. Officiella organ som inordnas på sina egna namn ska ha en hänvisning från underordnad form av namnet. När en administrativ enhet anges i delfält #a används förstaindikator 1.
Läs mer om Officiella organ och se exempel på svenska officiella organ på olika nivåer.

110 2 #a Statens väg- och transportforskningsinstitut
410 1 #a Sverige. #b Statens väg- och transportforskningsinstitut

 

110 2 #a Smittskyddsinstitutet
410 1 #a Sverige. #b Smittskyddsinstitutet

 

110 2 #a Riksarkivet
410 1 #a Sverige. #b Riksarkivet

 

Underordnade och relaterade institutioner som ska anges som en underavdelning


I RDA 11.2.2.14 och nedan uppräknas ett antal olika typer av institutionsnamn och institutioner som ska inordnas som underavdelningar till en överordnad eller relaterad institution. Kännetecknande för de förstnämnda är att de är osjälvständiga, det vill säga det överordnade begreppet behövs för att man med säkerhet ska kunna identifiera institutionen. Formatera i delfält #a och #b.

Hänvisa i tillämpliga fall från det underordnade namnet.

Om institutionens namn hör till en eller flera av typerna som listas i RDA 11.2.2.14.1-11.2.2.14.6, dvs:

eller om det är en typ av institution som listas i RDA 11.2.2.14.7-11.2.2.14.18, dvs:

ange namnet på den underordnade eller relaterade institution som en underavdelning till den överordnade eller relaterade institutionen. Gör en direkt eller indirekt underordning enligt instruktionerna i RDA 11.2.2.15. Läs mer om Direkt och indirekt underordning.

Se RDA kapitel 16 för instruktioner om hur man väljer och anger namn på orter. Se även Geografiska namn och institutioner.

Institution med namn som innefattar ord som anger att institutionen är en del av en annan

Underordna en institution med namn som innefattar en term som anger att institutionen är en del av en annan, till exempel avdelning, byrå, enhet, filial, sektion eller motsvarigheterna till dessa termer på andra språk (RDA 11.2.2.14.1).

110 2 #a Svenska metallindustriarbetareförbundet. #b Avdelning 119

 

110 1 #a Förenta staterna. #b National Bureau of Standards
410 1 #a United States. #b National Bureau of Standards
410 2 #a National Bureau of Standards (U.S.)
410 2 #a National Bureau of Standards (Förenta staterna)

 

Institution med namn som innefattar ord som anger administrativ underordning

Underordna en institution med namn som innefattar ett ord som vanligen anger administrativ underordning, till exempel arbetsgrupp, kommission, kommitté, nämnd samt motsvarigheterna till dessa termer på andra språk. Tillämpa endast om den överordnade institutionen behövs för att identifiera den underordnade institutionen (RDA 11.2.2.14.2).
För utländska institutioner av denna typ följer man bibliotekskatalogen i respektive land för att avgöra om institutionen ska underordnas eller ej.

För officiella organ med namn som innefattar administrativ underordning finns en utökad lista över svenska ord som anger administrativ underordning. Listan (som avsåg KRS 24.18A, Kategori 2) togs fram genom beslut av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2007-12-12 och omfattar dessa ord: 

 • arbetsgrupp
 • beredning
 • delegation
 • förvaltning
 • inspektion
 • kansli
 • kommission
 • kommitté
 • kontor
 • myndighet
 • nämnd
 • ombud
 • ombudsman
 • sekretariat
 • styrelse
 • utredning
 • utskott
 • verk   
110 2 #a Sveriges mekanförbund. #b Energibesparingskommittén
410 2 #a Energibesparingskommittén, Sveriges mekanförbund

 

110 1 #a Förenta staterna. #b Environmental Protection Agency
410 1 #a United States. #b Environmental Protection Agency
410 2 #a Environmental Protection Agency (U.S.)
410 2 #a Environmental Protection Agency (Förenta staterna)

 

110 1 #a Sverige. #b Lagrådsutredningen
410 2 #a Lagrådsutredningen (Sverige)
410 2 #a 2000 års lagrådsutredning

 

110 1 #a Nässjö kommun (Sverige). #b Kultur- och fritidsnämnden
410 2 #a Kultur- och fritidsnämnden, Nässjö kommun 

 

Institution med namn av generell art eller som enbart anger en geografisk, en kronologisk eller en med nummer- eller bokstavsbeteckning försedd underavdelning till en moderinstitution

Underordna en institution med namn av generell art (dvs som varken innehåller pregnanta egennamn, adjektiv, eller ämnesord) eller som enbart anger en geografisk, en kronologisk eller en med nummer- eller bokstavsbeteckning försedd underavdelning till en moderinstitution (RDA 11.2.2.14.3):

110 1 #a Förenta staterna. #b General Services Administration. #b Region 5
410 1 #a United States. #b General Services Administration. #b Region 5

Institution med namn som inte ser ut som ett institutionsnamn och som inte innehåller namnet på en överordnad enhet

Underordna en institution med namn som inte ser ut som ett institutionsnamn och som inte innehåller namnet på en överordnad enhet (RDA 11.2.2.14.4):

110 1 #a Förenta staterna. #b Naval Oceanography and Meteorology
410 1 #a United States. #b Naval Oceanography and Meteorology
410 2 #a Naval Oceanography and Meteorology

 

110 2 #a British Library. #b Science, Technology, and Business
410 2 #a Science, Technology, and Business, British Library

 

Universitetsfakultet, institution, laboratorium etc. med namn som endast anger studieområde

Underordna en universitetsfakultet, institution, laboratorium etc. med namn som endast anger studieområde (RDA 11.2.2.14.5): 

110 2 #a Chalmers tekniska högskola. #b Vatten Miljö Transport
410 2 #a Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola

 

110 2 #a Stockholms universitet. #b Arkeologiska forskningslaboratoriet
410 2 #a Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

 

110 2 #a Uppsala universitet. #b Limnologiska institutionen
410 2 #a Limnologiska institutionen, Uppsala universitet

 

Observera även att blandade språkformer är tillåtna:

110 2 #a Stockholms universitet. #b Addiction Research Group
410 2 #a Stockholms universitet. #b Institutionen för socialt arbete. #b Addiction Research Group

 

Icke officiellt organ med namn som innefattar hela namnet på den överordnade eller relaterade institutionen

Underordna en institution (som inte är ett officiellt organ) med namn som innefattar hela namnet på den överordnade eller relaterade institutionen.
Skilj på fallen där den underordnade institutionen innefattar namnet på den överordnade från fallen där namnet på den överordnade institutionen endast förknippas med den underordnade institutionens namn (RDA 11.2.2.14.6):

110 2 #a Handelshögskolan i Stockholm. #b Biblioteket
410 2 #a Biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm


men: 

110 2 #a Moderna museets vänner

 

Departement eller administrativt organ på motsvarande nivå

Underordna ett officiellt organ som är ett departement eller administrativt organ på motsvarande nivå (dvs ett som inte har någon annan myndighet över sig) enligt uppgift i officiella publikationer utgivna av ifrågavarande administrativa enhet (RDA 11.2.2.14.7).
Läs mer om Officiella organ och Administrativa enheter.

110 1 #a Frankrike. #b Ministère de l’éducation nationale
410 1 #a France. #b Ministère de l'éducation nationale
410 2 #a Ministère de l’éducation nationale

 

110 1 #a Sverige. #b Jordbruksdepartementet
410 2 #a Jordbruksdepartementet               

 

Regeringstjänstemän och religiösa ämbetsmän

Motsvarigheten till RDA 11.2.2.14.8 tillämpades inte i KRS (men däremot i AACR2). Enligt RDA (och AACR2) skiljer man på om en regeringstjänsteman eller en religiös ämbetsman publicerar sig som enskild person eller som innehavare av ett ämbete. Om det rör sig om det senare fallet, då hen företräder institutionen officiellt, så tillämpas RDA 11.2.2.18 respektive RDA 11.2.2.26.

Regeringstjänstemän

Tillämpa instruktionerna för statsöverhuvuden, regeringschefer etc., chefer för internationella mellanstatliga organ och vissa andra tjänstemän (RDA 11.2.2.18).

Ange titeln för en regent, president, annat statsöverhuvud, regeringschef etc. (se RDA 6.31.1) som en underavdelning till jurisdiktionen. Ange titeln som en underavdelning till den auktoriserade sökingången för jurisdiktionen. Ange titeln på svenska, om det finns en svensk term.

110 1 #a Thailand. #b Premiärminister


Om regeringstjänstemannen innehar ämbetet under en viss tid, ange inom parentes:
a) regeringstid eller ämbetstid
b) namnet på personen i kortform på samma språk som personens föredragna namn är på

Separera tidsperioden från namnet med mellanslag, kolon, mellanslag.

Om titeln varierar med kön, använd en generell term.

Om det rör sig om två eller flera regeringsperioder för samma ämbete och person, ange varje period som ett separat föredraget namn.

Enligt Librispraxis innebär det att det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att göra en se även-hänvisning i auktoritetsposten.

110 1 #a Sverige. #b Statsminister (2006-2014 : Reinfeldt)
500 2 #a Reinfeldt, Fredrik, #d 1965-För utländska stats- och regeringschefer följer man konstruktionen i respektive lands nationalbibliografi, men anger jurisdiktionen och titeln på svenska.

110 1 #a Förenta staterna. #b President
410 1 #a United states. #b President
410 2 #a President of the United States

 

Läs om Religiösa ämbetsmän (till exempel påvar).

Lagstiftande församlingar

Inordna en folkrepresentation (till exempel riksdagen och motsvarande i andra länder) under namnet på den administrativa enhet vars lagstiftning det gäller (RDA 11.2.2.14.9 och RDA 11.2.2.19).

110 1 #a Danmark. #b Folketinget
410 1 #a Danmark. #b Folketing
410 2 #a Folketinget

 

110 1 #a Sverige. #b Riksdagen
410 2 #a Riksdagen
410 2 #a Sveriges riksdag


Inordna utskott och andra underordnade enheter som underavdelningar till folkrepresentationen eller i förekommande fall till en särskild kammare (RDA 11.2.2.19.2):

110 1 #a Sverige. #b Riksdagen. #b Konstitutionsutskottet
410 2 #a Konstitutionsutskottet


Om folkrepresentationens sammankomster är numrerade i följd, tillägg, inom parentes, nummer (i grundtalsform) och årtal till den auktoriserade sökingången för folkrepresentationen eller en av dess kammare (RDA 11.2.2.19.3).

110 1 #a Förenta staterna. #b Congress #n (64 : #d 1915-1916)

 

Konstituerande församlingar

Inordna en konstituerande församling direkt under den auktoriserade sökingången den administrativa enhet som sammankallat den, följt av namnet på den konstituerande församlingen. Tillägg det eller de år församlingen hölls, inom parentes (RDA 11.2.2.14.10 och RDA 11.2.2.20).

110 1 #a Portugal. #b Assembleia Constituinte #d (1975)

Domstolar och militärdomstolar

Ange namnet på en internationell domstol genom att tillämpa de generella instruktionerna i RDA 11.2.2.4.

Inordna en domstol under den auktoriserade sökingången för den administrativa enhet vars domsrätt domstolen utövar (RDA 11.2.2.14.11 och RDA 11.2.2.21.1): 

110 1 #a Förenta staterna. #b Supreme Court
410 1 #a United States. #b Supreme Court
410 2 #a Supreme Court (U.S.)
410 2 #a Supreme Court (Förenta staterna)

 

110 1 #a Sverige. #b Högsta domstolen
410 2 #a Högsta domstolen                              


Försvarsgrenar inom en stats väpnade styrkor

Väpnade styrkor på nationell nivå

Inordna en försvarsgren inom en stats väpnade styrkor under den auktoriserade sökingången för staten, följt av namnet på försvarsgrenen. Uteslut namnet eller en förkortning av namnet på staten i nominativ, såvida inte en sådan uteslutning skulle göra namnet obegripligt (RDA 11.2.2.14.12 och RDA 11.2.2.22.1

110 1 #a Sverige. #b Försvarsmakten
410 2 #a Försvarsmakten (Sverige)                                      

 

110 1 #a Sverige. #b Armén
410 2 #a Armén (Sverige)                                       

 

110 1 #a Förenta staterna. #b Navy
410 1 #a United States. #b Navy
410 2 #a Navy (U.S.)
410 2 #a Navy (Förenta staterna)

 

110 1 #a Australien. #b Royal Australian Air Force
410 1 #a Australia. #b Royal Australian Air Force                            
410 2 #a Royal Australian Air Force


Inordna en militärregion, ett militärförband eller en militär enhet, stor eller liten, som en underavdelning till den försvarsgren som enheten tillhör.

110 1 #a Förenta staterna. #b Army. #b Signal Corps
410 1 #a United States. #b Army. #b Signal Corps
410 2 #a Signal Corps (U.S.)
410 2 #a Signal Corps (Förenta staterna)

 

110 1 #a Sverige. #b Armén. #b Dalregementet
410 2 #a Dalregementet                                      


Om det militära förbandet etc. är numrerat, följ det sätt att numrera som finns i namnet (utskrivet med bokstäver, romerska eller arabiska siffror). Om numret finns i början av namnet på förbandet etc., placera numreringen efter namnet, föregånget av kommatecken.

110 1 #a Storbritannien. #b Air Force. #b Medical Wing, 79th
410 1 #a Great Britain. #b Air Force. #b Medical Wing, 79th                              
410 2 #a 79th Medical Wing (Great Britain)
410 2 #a 79th Medical Wing (Storbritannien)


Om namnet på ett militärförband etc. börjar med eller antyder namnet på försvarsgrenen, inordna det som en underavdelning direkt under staten.

110 1 #a Sverige. #b Marinstaben
410 2 #a Marinstaben                                      
 

Om namnet på ett militärförband etc. innefattar men inte börjar med namnet eller en antydning om namnet på vapenslaget, inordna det som en underavdelning direkt under vapenslaget. Uteslut namnet eller antydningen om namnet, såvida inte en sådan uteslutning skulle göra namnet obegripligt.  

110 1 #a Sydafrika. #b Army. #b Service Corps
410 1 #a South Africa. #b Army. #b Service Corps                              
410 2 #a South African Army Service Corps

Väpnade styrkor under nationell nivå

Följ anvisningarna i RDA 11.2.2.22.2.

Ambassader, konsulat etc.

Inordna en ambassad, ett konsulat, en legation eller annan stadigvarande institution som representerar ett land i ett annat land som en underavdelning till det representerade landet.
Ange namnet i form av en underavdelning till den auktoriserade sökingången för det representerade landet, på det representerade landets språk (se RDA 11.2.2.5.2). Uteslut namnet på det representerade landet från namnet på ambassaden etc. (RDA 11.2.2.14.13, RDA 11.2.2.23).

För en ambassad eller legation, tillägg namnet på landet för ackrediteringen, inom parentes.

110 1 #a Italien. #b Ambasciata (Sverige)
410 2 #a Italienska ambassaden i Sverige

 

110 1 #a Sverige. #b Ambassaden (Spanien)
410 2 #a Sveriges ambassad (Madrid)
410 2 #a Svenska ambassaden (Madrid)


För ett konsulat eller annan lokal institution, tillägg namnet på den stad där konsulatet är beläget före namnet på landet för ackrediteringen. Separera namnet på staden från namnet på landet med ett kommatecken. Ange namnet på landet och staden enligt instruktionerna i RDA kapitel 16

110 1 #a Sverige. #b Generalkonsulatet (New York, N.Y.)
410 2 #a Sveriges generalkonsulat i New York
410 2 #a Sveriges generalkonsulat, New York
410 2 #a Generalkonsulatet, New York
410 2 #a Generalkonsulatet (New York)
410 1 #a Sweden. #b Generalkonsul (New York, N.Y.)

 

Delegationer vid internationella och mellanstatliga organisationer

Inordna en delegation, en kommission etc. som representerar ett land i en internationell eller mellanstatlig organisation, konferens, symposium etc. som en underavdelning till det representerade landet. Ange namnet i form av en underavdelning till den auktoriserade sökingången för det representerade landet, på det representerade landets språk (se RDA 11.2.2.5.2).

110 1 #a Norge. #b Delegasjonen til de Forente nasjoner
410 2 #a Delegasjonen til de Forente nasjoner


Om namnet på delegationen etc. är osäkert, ange Delegation (Beskickning etc.) eller jämförbara termer på det representerade landets språk (RDA 11.2.2.24, RDA 11.2.2.14.14).

110 1 #a Indien. #b Delegation (International Labour Conference)
410 2 #a India. #b Delegation (International Labour Conference)
410 2 #a Indian Delegation (International Labour Conference)

 

Läs mer i RDA 11.2.2.24.

Enskilda religiösa samfunds möten

Inordna möten etc. med ett enskilt religiöst samfunds prästerskap och/eller medlemmar som en underavdelning till det religiösa samfundet. Ange namnet i form av en underavdelning till den auktoriserade sökingången för det religiösa samfundet, oavsett om mötet etc. avser internationell, nationell, regional, delstatlig eller lokal nivå (RDA 11.2.2.25, RDA 11.2.2.14.15)

110 2 #a Svenska kyrkan. #b Biskopsmötet
410 2 #a Biskopsmötet


Läs mer i RDA 11.2.2.25.

Religiösa ämbetsmän

Tillämpa instruktionerna för biskopar, rabbiner, mullor, patriarker etc. och påvar (RDA 11.2.2.26). Instruktionerna avser religiösa ämbetsmän som publicerar sig som innehavare av ett ämbete (inte när de publicerar sig som enskilda personer). Läs mer om Regeringstjänstemän och religiösa ämbetsmän, se även RDA 11.2.2.14.8.

Ange titeln för en religiös ämbetsman (dvs biskop, rabbin, mulla, patriark etc.) som företräder institutionen (se RDA 6.31.1) som en underavdelning till den religiösa jurisdiktionen (RDA 11.2.2.26.1).

Ange titeln för en påve som företräder institutionen (se RDA 6.31.1) som en underavdelning till romersk-katolska kyrkan. Ange titeln på svenska, om det finns en term på svenska (RDA 11.2.2.26.2).

110 2 #a Romersk-katolska kyrkan. #b Påve
410 2 #a Catholic Church. #b Pope


Om den religiösa ämbetsmannen eller påven innehar ämbetet under en viss tid, ange inom parentes:
a) ämbetstid
b) namnet på personen i kortform på samma språk som personens föredragna namn är på

Separera tidsperioden från namnet med mellanslag, kolon, mellanslag.

Ange att det finns en relation mellan institutionen och personen genom att tillämpa instruktionerna i RDA kapitel 30 (relaterade personer) och i RDA kapitel 32 (relaterade institutioner). Enligt Librispraxis innebär det att det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att göra en se även-hänvisning i auktoritetsposten.

110 2 #a Romersk-katolska kyrkan. #b Påve (2013- : Franciskus)
500 0 #a Franciskus, #c påve, #d 1936-
 

Läs även om Påvar som personer.

Religiösa provinser, stift, synoder etc.

Ange namnet på en provins, ett stift, en synod eller annan underavdelning till ett religiöst samfund som har jurisdiktion över ett geografiskt område som en underavdelning till det religiösa samfundet (RDA 11.2.2.14.16, RDA 11.2.2.27).

110 2 #a Svenska kyrkan. #b Uppsala stift
410 2 #a Uppsala stift


Undantag: Ange namnet på ett patriarkat, ett stift, en kyrkoprovins etc. som tillhör den romersk-katolska kyrkan som en underavdelning till romersk-katolska kyrkan. Ange namnet på svenska.

110 2 #a Romersk-katolska kyrkan. #b Stockholms stift
410 2 #a Catholic Church. #b Diocese of Stockholm


Läs mer i RDA 11.2.2.27.

Centrala administrativa organ inom den romersk-katolska kyrkan (kurian)

Inordna kongregationer, tribunaler och andra centrala administrativa organ (som är en del av kurian) inom den romersk-katolska kyrkan under den auktoriserade sökingången för romersk-katolska kyrkan. Använd den latinska namnformen för kongregationen etc. Uteslut alla former av ordet "sacer" när det är första ordet i namnet (RDA 11.2.2.14.17, RDA 11.2.2.28).

110 2 #a Romersk-katolska kyrkan. #b Congregatio de Propaganda Fide
410 2 #a Romersk-katolska kyrkan. #b Sacra Congregatio de Propaganda Fide
410 2 #a Catholic Church. #b Congregatio de Propaganda Fide

 

Påvliga diplomatiska beskickningar etc.

Ange namnet på en påvlig beskickning som en underavdelning till den auktoriserade sökingången för romersk-katolska kyrkan. Använd termen Apostoliska nuntiaturen eller Apostoliska internuntiaturen, om tillämpligt. Tillägg namnet på den administrativa enhet till vilket beskickningen är ackrediterad, inom parentes (RDA 11.2.2.14.18, RDA 11.2.2.29).

110 2 #a Romersk-katolska kyrkan. #b Apostoliska nuntiaturen (Etiopien)
410 2 #a Catholic Church. #b Apostolic Nunciature (Etiopien)


Läs mer i RDA 11.2.2.29.

Direkt eller indirekt underordning

Följ instruktionerna i RDA 11.2.2.15 för hur underordnade institutioner ska anges.

Ingår tre eller eventuellt flera led i hierarkin utesluts, när så är möjligt, mellanliggande led. Den lägsta enheten inordnas direkt under den högsta.
Gör två alternativa sökingångar i auktoritetsposten, en från den lägsta enheten och en från den högsta som också innefattar mellanliggande led:

110 2 #a Göteborgs universitet. #b Antikens kultur och samhällsliv
410 2 #a Antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet
410 2 #a Göteborgs universitet. #b Klassiska institutionen. #b Antikens kultur och samhällsliv

 

110 2 #a Uppsala universitet. #b Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska
410 2 #a Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska, Uppsala universitet
410 2 #a Uppsala universitet. #b Institutionen för Nordiska språk. #b Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska

 

Om däremot det underordnade namnet är av sådant slag att det sannolikt kan användas av en annan enhet inom samma organisation bör det mellanliggande ledet tas med i den auktoriserade sökingången.
Formatera de underordnade enheterna i varsitt delfält #b. Typexempel är enheter med administrativ funktion:

110 1 #a Stockholms stad (Sverige). #b Stadskansliet. #b Planeringsavdelningen

 

110 1 #a Stockholms stad (Sverige). #b Socialtjänstförvaltningen. #b Forsknings- och utvecklingsenheten

 

Gemensamma kommittéer, samarbetsorgan etc.

Ange namnet på en institution som består av representanter för två eller flera institutioner, det vill säga gemensamma kommittéer, samarbetsorgan och liknande, enligt instruktionerna i RDA 11.2.2.4. I regel inordnas institutionen under eget namn (RDA 11.2.2.16).
För lagstiftande kommittéer se RDA 11.2.2.19.2.

Gör se även-hänvisningar till de överordnade namnformerna, de så kallade moderinstitutionerna, i auktoritetsposten.

110 2 #a SAF/PTK-nämnden för jämställdhet i arbetslivet
510 2 #a Privattjänstemannakartellen
510 2 #a Svenska arbetsgivareföreningen

 

Uteslut namnen på moderinstitutionerna när dessa förekommer inuti eller i slutet av namnet, om den gemensamma enhetens namn är distinkt utan namnet på moderinstitutionerna.

Om moderinstitutionerna är inordnade som underavdelningar till en och samma överordnade institution, inordna den gemensamma enheten som en underavdelning till den gemensamma överordnade institutionen. Följ instruktionerna i RDA 11.2.2.13.
Exempel finns i RDA 11.2.2.16.

Gruppnamn

Flera personer kan samverka under ett gemensamt gruppnamn. För att ett gruppnamn ska behandlas som ett institutionsnamn krävs att gruppen själv använder sig av namnet vid publicering eller motsvarande.
Se även Gemensam pseudonym i riktlinjerna för personer.

Gör vid behov se även-hänvisning i fält 500 i auktoritetsposten till de enskilda medlemmarna om de även publicerar sig under eget namn och auktoritetspost finns. Om inte är det möjligt att göra alternativa sökingångar på medlemmarna i fält 400.

110 2 #a Five Pieces (reportagegrupp)
500 1 #a Ekegren, Staffan, #d 1947-
500 1 #a Lundberg, Sten, #d 1957-
500 1 #a Persson, Lasse, #d 1957-
500 1 #a Thor, Clas, #d 1951-
500 1 #a Westerborn, Magnus, #d 1953-
678 1 #a Reportrarna och fotograferna Staffan Ekegren, Sten Lundberg, Lasse Persson, Clas Thor och Magnus Westerborn skriver under gruppnamnet Five Pieces.


Gruppnamn som tillkommit efteråt och inte använts av medlemmarna själva i samband med publicering etc. behandlas som ämnesord: 

650 7 #a Halmstadgruppen #2 sao                                 

 

Officiella organ

Uppdelningen mellan officiella organ och övriga institutioner som fanns i instruktionerna i KRS finns inte kvar i RDA. Officiella organ följer samma regler som andra institutioner, och vissa typer av institutionsnamn och institutioner ska alltid anges underordnade. Läs om Underordnade och relaterade institutioner. Där finns också exempel.

Här följer en definition av begreppet officiella organ och en sammanfattning av hur svenska officiella organ anges i auktoriserade sökingångar. 

Vad är ett officiellt organ?

Som officiella organ räknas institutioner som är organ för de lagstiftande, verkställande eller dömande myndigheterna i stater och andra administrativa enheter som län, kommuner, delstater, regioner och andra geografiska områden. Ett officiellt organ har som uppgift att bevaka och verkställa de direktiv som ges av den offentliga administrativa enhet man hör till.

Till officiella organ räknas inte sådana institutioner som enbart bedriver undervisning eller sjukvård, utövar kulturell, vetenskaplig eller religiös verksamhet eller är affärsdrivande verk såsom skolor, universitet, sjukhus, bibliotek, arkiv, museer, teatrar, banker. Om däremot institutionen även har de uppgifter som kännetecknar ett officiellt organ enligt definitionen här ovan ska det också behandlas som ett sådant.

Som allmän regel gäller att ett officiellt organ auktoriseras på eget namn om det inte tillhör någon av typerna av institutionsnamn och institutioner som listas i Underordnade och relaterade institutioner som ska anges som en underavdelning.
Vissa kategorier av officiella organ underordnas alltid namnet på den administrativa enheten. Om namnet på den administrativa enheten utgörs av ett geografiskt namn ska man välja svensk namnform när sådan finns. Läs mer i RDA kapitel 16 om hur man väljer och anger namn på orter och se även Geografiska namn och institutioner och Administrativa enheter
När en administrativ enhet registreras i delfält #a används första indikator 1. Ange även namnet på den plats där enheten är belägen om platsen utgör en jurisdiktion. Tillägget anges inom parentes efter det föredragna namnet enligt RDA 16.2.2.12. Det underordnade namnet läggs i delfält #b. Hänvisningar i auktoritetsposten behöver inte vara underordnade. 

Exempel på alla typer finns under Underordnade och relaterade institutioner.

Svenska officiella organ

För allmänna anvisningar och fler exempel se Underordnade och relaterade institutioner.
Här sammanfattas vad som gäller för svenska officiella organ, både kodning i auktoritetsposter och val av föredraget namn. 

Nivå för officiellt organ (myndighet)

Auktoritetsposter för svenska officiella organ kodas i fält 008. Välj mellan följande alternativ i Typ och nivå för officiellt organ:

 • f = Nationell (statlig)
 • i = Övernationell (t. ex. EU)
 • l = Lokal (regional/kommunal)
 • | : Inget försök att koda (okänd nivå) 

Svenska statliga centrala organ: departement, myndigheter, kommittéer

För att en svensk institution på statlig central nivå ska räknas som officiellt organ ska den ha en instruktion från regeringen - en SFS. Vilka institutioner som har SFS framgår av institutionernas webbplatser eller av Svensk statskalender. För utredningar gäller att de ska ha ett kommittédirektiv.

Som källa används i första hand institutionernas publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE. 

Svenska statliga centrala organ auktoriseras på sitt eget namn eller underordnas en administrativ enhet, se Underordnade och relaterade institutioner som ska anges som en underavdelning.

Svenska statliga regionala organ

Auktorisera statliga myndigheter på regional nivå (län, landsting och regioner) på det namn de själva använder (eget namn).

Som källa används i första hand institutionernas publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE.

I auktoritetsposten görs alltid hänvisning från formen Namn på länet, landskapet eller regionen. Namn på institutionen i underordnad form samt alternativa sökingångar på andra förekommande variantnamn.

Länsstyrelse:

110 2 #a Länsstyrelsen Uppsala län
410 1 #a Uppsala län (Sverige). #b Länsstyrelsen
410 2 #a Länsstyrelsen i Uppsala län

 
Landsting:

110 2 #a Stockholms läns landsting
410 1 #a Stockholms län (Sverige). #b Landstinget
410 2 #a SLL

 
Vissa landsting benämner sig som region:

110 2 #a Region Skåne
410 2 #a Skånes läns landsting
410 1 #a Skåne län (Sverige). #b Landstinget
 

Svenska lokala organ

Auktorisera lokala organ (kommuner) på de namn de själva använder (eget namn). Som källa används i första hand institutionernas publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE.

110 1 #a Luleå kommun (Sverige)


Vissa kommuner benämner sig som stad:

110 1 #a Stockholms stad (Sverige)
410 1 #a Stockholms kommun (Sverige)

 

Kommunala institutioner som underordnas en administrativ enhet

Institutioner som hör under en kommun och som inte har namn som kan fungera självständigt (eller om det är svårt att avgöra namnformen) underordnas sina respektive administrativa enheter.

110 1 #a Stockholms stad (Sverige). #b Idrottsförvaltningen
410 2 #a Idrottsförvaltningen, Stockholms stad
410 2 #a Stockholms idrottsförvaltning

 

110 1 #a Uppsala kommun (Sverige). #b Plan- och byggnadsnämnden
410 2 #a Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun
410 2 #a Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun

  

Kommunala institutioner med eget namn

Institutioner som hör till en kommun och som har namn som kan fungera självständigt auktoriseras under den namnformen:

110 2 #a Storstockholms brandförsvar

 


Kommunala bolag räknas inte som officiella organ:

110 2 #a Stockholm vatten

 

Lokalavdelningar, filialer och dylikt

Här sammanfattas vad som gäller för lokalavdelningar, filialer och liknande. 
För namn på lokalavdelningar, filialer och liknande som företräder en överordnad institutions verksamhet på en viss ort gäller instruktionerna i RDA 11.2.2.13-11.2.2.29, se även Underordnade och relaterade institutioner. För en institution som har ett eget, självständigt namn som den brukar uppträda under (och inte hör till någon av typerna som listas under Underordnade och relaterade institutioner som ska anges som en underavdelning), välj det egna namnet som föredraget namn (RDA 11.2.2.14). Se dock även Föreningens officiella namn med särskiljande tillägg inom parentes.

Lokalavdelning med eget, självständigt namn

För en lokalavdelning som konsekvent använder egen namnform, välj det egna namnet som föredraget namn. Hänvisa i en alternativ sökingång i auktoritetsposten från den formaliserade namnformen:

110 2 #a Göteborgs fotbollförbund
410 2 #a Svenska fotbollförbundet (Göteborg)


För Svenska kyrkans församlingar, välj församlingens namn som föredraget namn:

110 2 #a Sollentuna församling
410 2 #a Svenska kyrkan. #b Sollentuna församling

 

Lokalavdelning som underordnad institution

Om lokalavdelningen har ett namn som antyder underordnad enhet och inte kan behandlas som självständigt namn, behandla namnet enligt Underordnade och relaterade institutioner som ska anges som en underavdelning.

110 2 #a Evangeliska fosterlandsstiftelsen. #b 4. distriktet

 

110 1 #a Sverige. #b Yrkesinspektionen. #b Härnösands distrikt

Föreningens officiella namn med särskiljande tillägg inom parentes

Politiska partier, fackliga och andra föreningar har ofta bestämda namn på central nivå medan namnbruket på regional och lokal nivå kan variera. Det kan i vissa fall variera väldigt mycket från ort till ort och från en tid till annan, och framförallt från publikation till publikation. För att underlätta sökning är det lämpligt att man i sådana fall auktoriserar en formaliserad form av namnet.

Lägg till namnet på kommunen, länet, landskapet, regionen eller området inom parentes efter den auktoriserade namnformen på den centrala institutionen. Gör alternativa sökingångar på variantnamnen (nutida och äldre former). Läs mer i Ort förknippad med institution.

110 2 #a Centerpartiet (Blekinge)
410 2 #a Blekinge Centerparti
410 2 #a Centern i Blekinge

 

110 2 #a Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Värmland)
410 2 #a Värmlands socialdemokratiska partidistrikt
410 2 #a Socialdemokraterna i Värmland

 

110 2 #a Svenska missionsförbundet (Södra Götaland)
410 2 #a Svenska missionsförbundet. #b Södra Götalands distrikt
410 2 #a Södra Götalands distrikt av Svenska missionsförbundet

 

 

Att konstruera sökingångar för institutioner

När man konstruerar den auktoriserade sökingången för institutionen använder man det föredragna namnet som grund. Gör tillägg till namnet enligt instruktionerna i RDA 11.13.1.2.-11.13.1.8.

Vid behov upprättar man en auktoritetspost (eller ändrar i/kompletterar en befintlig auktoritetspost). Läs om när auktoritetspost behövs.

Institutioner vars namn inte ger intryck av att vara institutionsnamn

Institutioner vars namn inte ger intryck av att vara institutionsnamn ska alltid ha ett förklarande tillägg (RDA 11.13.1.1). Tillägg efter namnet antingen typ av institution (se RDA 11.13.1.2) eller övrig beteckning (se RDA 11.13.1.7). Läs mer om typ av institution och övrig beteckning.

Tillägget skrivs normalt på svenska inom parentes direkt efter det föredragna namnet.

Typ av institution har lagts till:

110 2 #a Fritt fram (projekt)                                  

 
 

Att särskilja sökingångar för institutioner

Auktoriserade sökingångar ska vara unika. Om två eller flera institutioner har samma namn eller så lika namn att de kan förväxlas måste de särskiljas.
Lägg till ett eller flera av följande tillägg för att särskilja sökingångar för institutioner:

Typ av institution
Ort förknippad med institution
Samhörande institution
Tid förknippad med institution
Administrativ enhets art
Övrig beteckning förknippad med institution

Typ av institution

Lägg till en term för att beskriva typ av institution om det behövs för att särskilja en auktoriserad sökingång från en annan (se RDA 11.13.1.2 och RDA 11.7.1.4).
Typ av institution är också ett av de förklarande tillägg som kan användas för institutioner vars namn inte ger intryck av att vara institutionsnamn.

Ange i första hand typ av institution på svenska.

Typ av institution anges i den auktoriserade sökingången inom parentes i delfält #a (eller delfält #b om det är en underordnad institution).

Typ av institution kan även anges i auktoritetspostens delfält 368 #a. Det är inte obligatoriskt.

Hämta gärna termen för typ från en kontrollerad vokabulär, till exempel Svenska ämnesord. Ange ordet i singular i sökingången.

110 2 #a Atlantis (rymdfärja)
368 #a Rymdfärjor #2 sao110 2 #a Atlantis (fartyg)
368 #a Fartyg #2 sao

 

Namn på slott, gods, säterier och herrgårdar sammanfaller ofta med ortnamn. Lägg till typ av institution inom parentes:

110 2 #a Osbyholm (herrgård)
368 #a Herrgårdar #2 sao

 

Ort förknippad med institution

För konferenser etc. är ort ett kärnelement, se RDA 11.3.2 och RDA 11.13.1.8. Läs om Konferenser etc.

Texten i detta avsnitt avser institutioner som inte är konferenser etc.

Lägg till namnet på en ort som förknippas med institutionen om det behövs för att särskilja en auktoriserad sökingång från en annan (se RDA 11.13.1.3 och RDA 11.3.3).
Om en institution är av nationell, regional etc. karaktär, lägg till namnet på landet, regionen etc. Ange ort enligt anvisningarna i RDA kapitel 16.

För institution av nationell karaktär lägger man till namnet på landet som särskiljande tillägg:

110 2 #a National Gallery (Storbritannien)

Om en svensk och en utländsk institution har samma namn läggs det särskiljande tillägget på den institution som behöver särskiljas i Libris:

110 2 #a Riksarkivet (Finland)


Motsvarande institution i Sverige, som sedan tidigare finns i Libris, har inte något tillägg:

110 2 #a Riksarkivet


Institutioners regionala avdelningar kan behöva särskiljas. När en region läggs till, lägg även till namnet på den större geografiska enheten, till exempel ett land, se RDA 16.2.2.4.

110 2 #a IOGT-NTO (Norrbotten, Sverige)

och

110 2 #a IOGT-NTO (Dalarna, Sverige)


För lokala institutioner, ange namnet på den ort som vanligtvis förknippas med institutionen:

110 2 #a Grand hotel (Stockholm, Sverige)

och

110 2 #a Grand hotel (Brighton, England)


Librispraxis: Katalogisatören avgör om ort förknippad med institution ska läggas till när tillägget hjälper till att identifiera institutionen (valfritt tillägg i RDA 11.13.1.3).


Om det föredragna namnet för en lokal kyrka, ett tempel, en moské etc., inte klart indikerar orten där den är belägen, lägg till namnet på orten eller den lokala kyrkojurisdiktionen, t.ex. församling.

110 2 #a Mariakyrkan (Sigtuna, Sverige)


och

110 2 #a Mariakyrkan (Båstad, Sverige)


Om det föredragna namnet för en radio eller tv-station enbart eller huvudsakligen består av en anropssignal/signalbokstäver, s.k. call letters, lägg till namn på orten där stationen är placerad. Kommentar: I Sverige används för det mesta stationsnamn (det man registrerar hos MPRT, Myndigheten för press, radio och tv) samt stationsbeteckning (det man lanserar). Om det föredragna namnet för en radio eller tv-station inte inkluderar namnet på den lokala orten som en integrerad del av sitt namn, lägg till namnet på den lokala orten. Om det föredragna namnet inkluderar namnet på den lokala orten, lägg inte till ortens namn.

Om namnet på orten förknippad med institutionen ändras under institutionens verksamhetstid, ange det senaste namnet som användes, se RDA 11.3.3.4.

Ibland är det bättre att välja tillägget samhörande institution istället för ort förknippad med institution. Läs om samhörande institution i RDA 11.13.1.4. Se även Samhörande institution nedan.

Ort förknippad med institution anges i den auktoriserade sökingången inom parentes i delfält #a (eller delfält #b om det är en underordnad institution).


Om det finns två institutioner med samma namn och typtillägg inom parentes måste de särskiljas. Det kan ske med tillägg av ort eller år föregånget av kolon i tillägget.

Typ, ort och land:

110 2 #a Boken (bostadsrättsförening : Alingsås, Sverige)

 

110 2 #a Boken (bostadsrättsförening : Olofström, Sverige)


 Jurisdiktion och år:

110 1 #a Solna stad (Sverige)

 

110 1 #a Solna stad (Sverige : 1991-)

  

Ange ort i 370

Det är möjligt (men inte obligatoriskt ) att även ange ort i auktoritetspostens fält 370. Använd delfält #c för associerat land, #e för verksamhets-/bostadsort och #f för övrig associerad ort:

Associerat land:

110 2 #a Borås stad (Sverige)
370 #c Sverige

Verksamhetsort:

110 2 #a Boken (bostadsrättsförening : Olofström, Sverige)
370 #e Olofström (Sverige)

Läs även om Nationalitet, som alltid ska kodas i fält 043 i auktoritetsposten.

Samhörande institution

Lägg till namnet på en samhörande institution om det behövs för att särskilja en auktoriserad sökingång från en annan (se RDA 11.13.1.4 och RDA 11.5).
Tillägget används när den samhörande institutionens namn bättre identifierar institutionen än institutionens ort/orter eller om orten/orterna är okänd/okända eller inte omedelbart kan bestämmas. Läs om samhörande institution och konferenser etc. under Enskild konferens etc.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om samhörande institution ska läggas till när tillägget hjälper till att identifiera institutionen (valfritt tillägg RDA 11.13.1.4).

Ange namnet på en samhörande institution genom att använda det föredragna namnet för institutionen.

Samhörande institution anges i den auktoriserade sökingången inom parentes i delfält #a (eller delfält #b om det är en underordnad institution).

Det är möjligt (men inte obligatoriskt) att även ange samhörande institution i auktoritetspostens delfält 373 #a.

110 2 #a Östgöta nation (Uppsala universitet)


och

110 2 #a Östgöta nation (Lunds universitet)

 

Tid förknippad med institution

Lägg till tid förknippad med institutionen om det behövs för att särskilja en auktoriserad sökingång från en annan och följande element inte är tillgängliga:
• ort förknippad med institutionen 
• samhörande institution
Se RDA 11.13.1.5 och RDA 11.4.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om tid förknippad med institutionen ska läggas till när tillägget hjälper till att identifiera institutionen (valfritt alternativ i RDA 11.13.1.5).

För konferenser etc. är tid förknippad med institutionen ett kärnelement, se RDA 11.4.2. Läs även nedan om Konferenser etc.

Ange tid enligt den kalender som föredras av den katalogiserande instansen. För detaljer om hur man anger tid enligt den kristna kalendern, se RDA appendix H i svensk översättning.
Ange tid förknippad med institution genom att ange ett årtal eller en period.

För institutioner som inte är konferenser etc. anges tid förknippad med institution i den auktoriserade sökingången inom parentes sist i samma delfält som institutionen. Läs om Konferenser etc.

Det är alltid önskvärt att ange tid förknippad med institution i auktoritetspostens fält 046, formaterat i olika delfält (alltså även när det inte behövs för särskiljning):
Tid för grundande av institution kan anges i delfält 046 #q och tid för upphörande anges i delfält 046 #r. Verksamhetstid för institution anges i delfält 046 #s (starttid) och delfält #t (sluttid). För mer ingående instruktioner om hur man anger tid, se RDA 9.3. (Tidigare har fält 045 använts för institutioners "levnadstid" i Libris.)


En institution som har förändrats så pass mycket att den måste behandlas som en ny individ, även om namnet är detsamma som förut, måste särskiljas. Det gäller till exempel Luftfartsstyrelsen som upphörde 1967 och återuppstod under 2005-2008, men bara till namnet:

046 #q 1945 #r 1967
110 1 #a Sverige. #b Luftfartsstyrelsen (1945-1967)


och

046 #q 2005 #r 2008
110 1 #a Sverige. #b Luftfartsstyrelsen (2005-2008)

 

Sammanblandning mellan en auktoriserad sökingång (110/111) och alternativ sökingång (410/411) för en annan institution måste också undvikas. Lägg till ett särskiljande tillägg (till exempel tid) i den alternativa sökingången.

Den alternativa sökingången från Bibliotekshögskolan har kompletterats med tid som särskiljande tillägg:

110 2 #a Högskolan i Borås. #b Institutionen Bibliotekshögskolan
410 2 #a Bibliotekshögskolan (1977-1998)


Detta för att inte sammanblandas med institutionen som auktoriserats under namnet Bibliotekshögskolan:

110 2 #a Bibliotekshögskolan
510 2 #w b #a Högskolan i Borås. #b Institutionen Bibliotekshögskolan

 
Tillägg behöver alltså inte göras för sammanblandade namnformer som endast är registrerade som alternativa sökingångar (410/411).
 

Administrativ enhets art

Lägg till den administrativa enhetens art (om det inte gäller en stad eller en kommun), om det behövs för att skilja en sökingång från en annan, till exempel när två eller flera institutioner har samma namn eller har namn som är så lika att de kan sammanblandas (RDA 11.13.1.6). Gör tillägget på svenska. Om det inte finns någon med den inhemska jämbördig svensk term, använd den inhemska. I tveksamma fall, använd den inhemska termen. Läs mer i RDA 11.7.1.5.

Administrativ enhets art anges i den auktoriserade sökingången inom parentes i delfält #a.

Det är möjligt (men inte obligatoriskt) att även ange administrativ enhets art i auktoritetspostens delfält 368 #b.

De inhemska termerna på de administrativa enheterna har använts för att skilja de två Darmstadt från varandra:

110 1 #a Darmstadt (Tyskland : Landkreis)
368 #b Landkreis

och

110 1 #a Darmstadt (Tyskland : Regierungsbezirk)
368 #b Regierungsbezirk


Övrig beteckning förknippad med institution

Ange en lämplig övrig beteckning för att skilja mellan två institutioner med samma namn. Gör detta tillägg när inget av följande attribut är tillräckliga eller passar: ort förknippad med institutionen, tid förknippad med institutionen, samhörande institution, typ av institution eller administrativ enhets art (RDA 11.13.1.7 och RDA 11.7.1.6).

Ange beteckningen på svenska, när det är tillämpligt.

För en institution som har ett namn som inte ger intryck av att vara en institution är övrig beteckning eller typ av institution ett kärnelement. Läs mer om Institutioner vars namn inte ger intryck av att vara institutionsnamn.

Librispraxis: Lägg till övrig beteckning förknippad med institutionen om tillägget hjälper till att identifiera institutionen (valfritt alternativ i RDA 11.13.1.7).

Övrig beteckning förknippad med institution anges i den auktoriserade sökingången inom parentes i delfält #a (eller delfält #b om det är en underordnad institution).

Det är möjligt (men inte obligatoriskt) att även ange övrig beteckning i delfält 368 #c.

Om en beteckning behövs för att åtskilja sökingångar för två eller flera institutioner med samma namn och förknippade med samma ort, lägg till beteckningen efter ortens namn.

110 2 #a All Hallows (kyrka : London, England : Bread Street)
368 #c Bread Street

 

110 2 #a All Hallows (kyrka : London, England : London Wall)
368 #c London Wall


Om två eller flera administrativa enheter gör anspråk på jurisdiktionen över samma område (till exempel i samband med ockupation eller inbördeskrig), tillägg en passande beteckning efter den ena eller båda de administrativa enheterna, åtföljd av den tid som den/de existerade, se RDA 11.13.1.5.  

Konferenser  etc.

Konferenser, kongresser, möten, utställningar, mässor, festivaler, idrottsevenemang och liknande händelser benämns här med samlingsbegreppet ”konferenser etc.”

Välj som föredraget namn det namn som konferensen etc. är mest känd under (RDA 11.2.2).
Om olika former av namnet på en konferens förekommer i den föredragna källan, välj en namnform som innehåller namnet (eller en förkortning av namnet) på den samhörande institutionen. Läs mer i RDA 11.2.2.5.4.

Uteslut från namnet på en konferens etc. ord som anger nummer eller år (RDA 11.2.2.11). Ord som anger frekvens utesluts dock inte enligt RDA.

En enskild konferens får alltid vissa tillägg i den auktoriserade sökingången (RDA 11.13.1.8). Läs om enskild konferens etc. och en serie numrerade konferenser etc.

Enskild konferens etc.

En enskild konferens etc. kan vara en engångföreteelse eller ingå i en serie konferenser etc.
 
Lägg alltid till följande element till namnet på konferensen etc. i den auktoriserade sökingången (om de är tillämpliga och lätt åtkomliga):
a) nummer på konferensen etc., se RDA 11.6.
Om en konferens etc. är avsedd att vara en i en serie återkommande konferenser etc. med samma namn, ange ordningsnumret för konferensen. Librispraxis är att ange numret i grundtalsform och ersätta romerska siffror med arabiska.

b) tiden för konferensen, se RDA 11.4.2.
Ange tid för en konferens etc., genom att tillämpa instruktionerna i RDA 11.4.1. Ange en period på två eller flera år i formen [år]-[år].
Ange specifika datum om det behövs för att skilja mellan två eller flera konferenser etc., med samma namn som ägt rum samma år.

c) orten för konferensen, se RDA 11.3.2.
Om en konferens etc. hölls på mer än en ort är Librispraxis att katalogisatören avgör om alternativen i RDA 11.3.2.3  och RDA 11.13.1.8.1 ska tillämpas. Ort anges i svensk form när sådan finns, se RDA kapitel 16.

Undantag: Lägg till namnet på samhörande institution istället för orten om namnet på en samhörande institution, se RDA 11.5, ger en bättre identifikation än orten eller om orten inte är känd eller inte omedelbart kan bestämmas.

I den auktoriserade sökingången anges ordningsnummer i delfält #n, tid i delfält #d och ort i delfält #c. Allt anges inom samma parentes.

111 2 #a Nationella cykelhjälmskonferensen #n (1 : #d 1995 : #c Götene, Sverige)


Konferensen hölls i Torshälla. Samhörande institution identifierar konferensen bättre än orten:

111 2 #a Barnkulturkonferensen #n (1 : #d 2014 : #c Mälardalens högskola)
373 #a Mälardalens högskola


Om konferensen etc. omnämns under flera olika namn välj föredraget namn enligt instruktionerna i RDA 11.2.2.5. Hänvisa från variantnamnen i alternativa sökingångar i auktoritetsposten:

111 2 #a Olympiska spelen #n (5 : #d 1912 : #c Stockholm, Sverige)
411 2 #a Stockholmsolympiaden

 

111 2 #a International Canine Valvular Disease Symposium #n (1 : #d 2004 : #c Paris, Frankrike)
411 2 #a ICVS 04


Konferenser etc. med namn som innefattar hela namnet på den överordnade eller relaterade institutionen ska underordnas institutionen (se RDA 11.2.2.14.6).

110 2 #a European Network for Improving Research and Development in Education Leadership and Management. #b Meeting #n (16 : #d 2007 : #c Uppsala)
410 2 #a ENIRDELM. #b Meeting #n (16 : #d 2007 : #c Uppsala)
670 #a Education with a moral purpose, 2008 #b t.p. (16th meeting of European Network for Improving Research and Development in Education Leadership and Management)


Lägg till typ av institution som tillägg för namn på konferenser etc. som inte ger intryck av att vara konferenser etc.

111 2 #a CICA (konferens) #d  (2011 :‏ ‎#c Hangzhou, Kina)‏
411 2 #a Conference on Computer, Informatics, Cybernetics and Applications, International‏ ‎#d  (2011 :‏ ‎#c Hangzhou, Kina)

 

Om konferensen etc., hölls online, ange ”Online” som ort.

En serie numrerade konferenser etc.

Om den auktoriserade sökingången avser en serie av konferenser etc., ange inte numrering, tid eller ort för konferensen etc. (RDA 11.13.1.8.2). Ange variantnamn, till exempel akronymer och variantnamn på andra språk, som alternativa sökingångar i auktoritetsposten.

111 2 #a Olympiska spelen
411 2 #a Olympic Games
411 2 #a OS

 

111 2 #a International Congress of Comparative Law
411 2 #a Internationaler Kongress für Rechtsvergleichung
411 2 #a Congrès international de droit comparé

 

111 2 #a Nordische Filmtage Lübeck
411 2 #a Nordic Film Days Lübeck

 

Om tillägg behövs för att skilja två eller flera serier av konferenser etc., med samma namn eller med väldigt lika namn, följ tillämpliga instruktioner i RDA 11.13.1.2-11.13.1.7.

Konferenser etc. med namn som innefattar hela namnet på den överordnade eller relaterade institutionen ska underordnas institutionen (se RDA 11.2.2.14.6).

111 2 #a International Whaling Commission. #b Annual Meeting
411 2 #a Annual Meeting of the International Whaling Commission

 

Geografiska namn och institutioner

Geografiska namn, namn på orter (länder, städer och andra geografiska platser) används för institutioner huvudsakligen som tillägg till namn och som namn på administrativa enheter. Följ anvisningarna i RDA kapitel 16 för att välja och ange namn på orter. Föredra alltid en svensk namnform om det finns en sådan, till exempel Japan (inte Nippon) och Helsingfors (inte Helsinki). I övriga fall används namnformen på landets officiella språk, till exempel Buenos Aires och Jersey (RDA 16.2.2.3).

För orter som inte är länder eller delstater, lägg till namnet på den större geografiska enheten enligt anvisningar i RDA 16.2.2.9-16.2.2.11. Läs mer i RDA 16.2.2.4.

Geografiska namn som tillägg till namn

Geografiska namn som tillägg till namn används till exempel för att särskilja institutioner med samma namn och som tillägg till konferenser etc.
Namnet på orten skrivs för institutioner i en parentes direkt efter namnet. För konferenser skrivs det inom samma parentes som ordningsnumret och tiden för konferensen etc.

Se även Ort förknippad med institution, Konferenser etc. samt Lokalavdelningar, filialer och dylikt.

110 2 #a Riksarkivet (Finland)

 

110 2 #a Godtemplarorden (Gotland, Sverige)

111 2 #a International Congress of Byzantine Studies #n (21 : #d 2006 : #c London, England)

 

Geografiska namn som namn på administrativa enheter

Administrativa enheter anges i delfält #a med förstaindikator 1.

Se även Officiella organ, Administrativa enheter och Underordnade och relaterade institutioner.

110 1 #a Storbritannien. #b Foreign Office

 

110 1 #a Frankrike. #b Ambassade (Sverige)

 

 

Övriga uppgifter i auktoritetsposten

Auktoritetsposter kan innehålla många uppgifter. Här beskrivs de element som aldrig ingår i auktoriserade sökingångar, utan endast anges i auktoritetsposter.

Några kodfält vid MARC 21-katalogisering

008 Auktoritetsinformation i kodform

Några uppgifter behöver i regel ändras i fält 008. Ändra till följande:
Regler för deskriptiv katalogisering: z Annan
Ämnesordssystem / Thesaurus:  | Inget försök att koda
Typ och nivå för officiellt organ: | Inget försök att koda [Men officiella organ kodas med nivå, se Svenska officiella organ ovan]

040 Katalogiserande instans

Ange bibliotekssigel, katalogiseringsspråk och katalogiseringsregler enligt anvisningarna för auktoritetsformatet i Libris formathandbok (040).

040 #a S #b swe #e rda


RDA-poster kännetecknas av att de innehåller koden rda i delfält 040 #e.

Variantnamn och alternativa sökingångar för institutionen (se-hänvisningar) (4XX)

När man konstruerar en alternativ sökingång för institutionen (RDA 11.13.2) använder man variantnamn som grund (RDA 11.2.3). Gör tillägg till namnet i sökingången enligt instruktionerna i RDA 11.13.1.2-11.13.1.8, om tillämpligt.
Alternativa sökingångar anges i fält 410 eller 411 i auktoritetsposten.

I Libris är det obligatoriskt att ange alla variantnamn som man kan tänkas söka på. Det kan till exempel röra sig om förkortningar, andra språkformer, mindre vanliga former och underordnad led.

Hänvisa från LC:s form i VIAF (respektive aktuell utländsk nationalbibliografis form) för namn som har en vedertagen svensk form eller om LC:s form i VIAF avviker från den föredragna formen i Libris.
Tilläggen till namnet skrivs i första hand på samma sätt som i den auktoriserade sökingången, till exempel konferens, f.Kr. (inte Conference, B.C). Vid behov kan dock även alternativa sökingångar med utländska tillägg anges i auktoritetsposten. 

110 2 #a Europeiska unionen
410 2 #a EU
410 2 #a European Union


Hänvisa från fullständigare namnformer:

110 2 #a Dramaten
410 2 #a Kungliga dramatiska teatern AB
410 2 #a Dramatiska teatern

Hänvisa från mindre fullständiga namnformer, till exempel akronymer:

110 2 #a Föreningen Auktoriserade revisorer
410 2 #a Auktoriserade revisorer
410 2 #a FAR

 

110 2 #a Stiftelsen ALA
410 2 #a ALA


Hänvisa från underordnat till överordnat led i ett namn. Se även avsnitt Underordnade och relaterade institutioner.

110 2 #a Stockholms universitet. #b Institutionen för nordiska språk
410 2 #a Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet


Hänvisning från överordnat led behövs i vissa fall göras, till exempel från namn på officiellt organ som inordnats under eget namn, se även Officiella organ.

110 2 #a Statens kulturråd
410 1 #a Sverige. #b Statens kulturråd

 

Se-även-hänvisningar (5XX)

Se även-hänvisning till tidigare och senare namn

Librispraxis: Det är obligatoriskt att ange relaterade institutioner, direkt sammanhängande med föregående eller efterföljande institution (RDA 32.1).

Koda relationer mellan institutioner i fält 510 och 511. Använd tills vidare inte relationsbeteckningarna från RDA Appendix K för att beskriva relationen.
Den vanligaste formen av relaterade hänvisningar är den som görs mellan tidigare respektive senare namn vid namnbyte. Vanligt är också att flera institutioner går samman till en, eller en institution splittras upp på flera. En ny auktoritetspost för den nybildade konstellationen hänvisar till föregående namnform(er). I den gamla posten registreras motsvarande hänvisning till efterföljande namnform(er).

Tidigare och senare namn registreras med delfält #w och koden a (tidigare) respektive koden b (senare):

110 2 #a Göteborgs och Bohus läns turisttrafikförbund
510 2 #w b #a Västkustens turisttrafikförbund

 

110 2 #a Västkustens turisttrafikförbund
510 2 #w a #a Göteborgs och Bohus läns turisttrafikförbund


I båda posterna bör en kortfattad, förklarande historik läggas till i fält 678. Se även avsnitten Namnbyte och Institutionens historia.

Se även-hänvisning mellan samhörande institutioner

Gör vid behov hänvisningar mellan namn för självständiga men samhörande institutioner.

110 2 #a SAF/PTK-nämnden för jämställdhet i arbetslivet
510 2 #a Privattjänstemannakartellen
510 2 #a Svenska arbetsgivareföreningen

 

Se även-hänvisning till personer

Gör vid behov se även-hänvisningar till de enskilda medlemmarna i en grupp som samverkar under ett gruppnamn. Läs mer under Gruppnamn.

110 2 #a Five Pieces (reportagegrupp)
500 1 #a Ekegren, Staffan, #d 1947-
500 1 #a Lundberg, Sten, #d 1957-
500 1 #a Persson, Lasse, #d 1957-
500 1 #a Thor, Clas, #d 1951-
500 1 #a Westerborn, Magnus, #d 1953-
678 0 #a Reportrarna och fotograferna Staffan Ekegren, Sten Lundberg, Lasse Persson, Clas Thor och Magnus Westerborn skriver under gruppnamnet Five Pieces.

 

Biografiska, administrativa och historiska uppgifter

Till de biografiska, administrativa och historiska uppgifterna hör:

nationalitet och adress
tid
verksamhetsområde
språk
historia

Nationalitet samt institutionens ort och adress (043, 370, 371)

Det är obligatoriskt att ange institutionens nationalitet om uppgiften finns tillgänglig. Om institutionen har sin hemvist i fler än ett land anges samtliga länder. Om det är okänt vilket land eller om institutionen är internationell bör även detta anges.

Koden för nationalitet/verksamhetsland anges i fält 043 enligt MARC Code List for Geographical Areas (GAC). Koden ska alltid vara 7 tecken inklusive bindestrecken, t.ex. Sverige e-sw---. Se även den förkortade listan Koder för nationalitet/verksamhetsland (urval).
Om nationalitet/verksamhetsland  är okänt ange koden xx. Om flera nationaliteter behöver anges upprepa delfält a.

043 #a e-sw---                                                   


Det är inte obligatoriskt att ange varken ort eller adress (postadress, e-postadress eller webbadress) i en auktoritetspost när en sådan upprättas.

Om ort anges, använd fält 370. Lär mer om Ange ort i  370.

Om adress anges, använd fält 371. Lär mer under RDA 11.9.

Tid förknippad med institution (046)

Det är alltid önskvärt att ange tid förknippad med institution i auktoritetspostens fält 046. Med tid förknippad med institution avses tid för grundande, upphörande och start- och sluttid (dvs verksamhetstid). För institutioner som inte är konferenser etc. anges normalt tid för grundande i delfält 046 #q och tid för upphörande i delfält 046 #r. 
För konferenser etc. anges normalt starttid i delfält #s och sluttid i delfält #t.

Observera att tidigare användes i Libris fält 045 för att koda institutionens levnadstid.

046 #q 1937
110 2 #a Stockholmshem
410 2 #a Stockholmshem AB
678 1 #a Grundades 1937. Allmännyttigt bostadsföretag ägt av Stockholms kommun och ingående i kommunens koncernföretag Stockholms Stadshus AB


Läs även om Tid förknippad med institution i auktoriserade sökingångar.

Institutionens verksamhetsområde (372)

Med verksamhetsområde avses det område inom vilket en institution har sin verksamhet och/eller kompetens, ansvar, jurisdiktion etc. (RDA 11.10).

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att ange verksamhetsområde i auktoritetsposten när sådan upprättas. Om uppgiften anges, hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som t.ex. Svenska ämnesord. Om den eftersökta termen saknas i Svenska ämnesord, föreslå en ny term. Använd fält 372.

Institutionens språk (377)

Institutionens språk är det/de språk som institutionen använder i sin kommunikation (RDA 11.8).

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att institutionens språk anges i auktoritetsposten när sådan upprättas. Ange kod enligt Library of Congress MARC Code List for Languages. För mer information, se Språkkoder i Katalogisatörens verktygslåda. Om uppgiften anges, använd delfält 377 #a.

Institutionens historia (678)

Det är obligatoriskt att ange historisk information om institutionen om auktoritetspost upprättas (RDA 11.11).

Anmärkningen bör ge en sammanfattande, beskrivande bild. Den kan innehålla uppgifter om vilken typ av verksamhet som bedrivs vid institutionen, verksamhetstid med mera. Ta med uppgifter om namnbyten, tidigare och senare namn, sammanslagningar med mera. Om man har gjort flera auktoritetsposter över en institution som bytt namn och gjort se även-hänvisningar mellan posterna ska man i anmärkningen ge en så sammanhängande beskrivning av historiken som möjligt.
Skriv kortfattat men tydligt.

Institutionens historia anges i fält 678. Använd första indikator 1 för anmärkningar om institutioner och konferenser etc.

Ange källor för uppgifterna (RDA 8.12.1.3). Läs mer om Källor.


Etnografiska museet och Statens museer för världskultur:

046 #q 1935
110 2 #a Etnografiska museet
410 2 #a Etnografiska museet (Stockholm)
410 2 #a Folkens museum - etnografiska
410 2 #a Statens etnografiska museum
510 2 #a Statens museer för världskultur
678 1 #a Bildades 1935 med namnet Etnografiska museet (Statens etnografiska museum). Ingick dessförinnan i Naturhistoriska riksmuseet. Namnet ändrades 1988 till Folkens museum – etnografiska och 2001 ändrades det tillbaka till Etnografiska museet. Ingår fr.o.m. 1999 i myndigheten Statens museer för världskultur

 

046 #q 1999
110 2 #a Statens museer för världskultur
510 2 #a Etnografiska museet
510 2 #a Östasiatiska museet
510 2 #a Medelhavsmuseet
510 2 #a Världskulturmuseet
678 1 #a Statlig myndighet som bildades 1 januari 1999. I och med bildandet sammanfördes Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Etnografiska museet i Göteborg. Det senare uppgick sedan i Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också placerade i Göteborg.

 

Källor (670 och 675)

En konsulterad källa är en resurs som använts för att bestämma namn, titel eller andra identifierande attribut för en familj/släkt eller annan entitet (RDA 8.12).
I Libris är det obligatoriskt att ange konsulterad källa för föredraget namn och för relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner. I Libris används fält 670 för källor vid belagda uppgifter och fält 675 för källor vid ej belagda uppgifter.
Ange de källor som använts för att bestämma ett föredraget namn följt av kort information om uppgiften. Precisera var i källan uppgiften är hämtad när ett uppslagsverk eller liknande används som källa.
Det är önskvärt, men inte obligatoriskt att även ange källa för övriga element som är en del av den auktoriserade sökingången samt för variantnamn. Om relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner anges, är det i Libris obligatoriskt att ange de källor som använts för att bestämma en relation följt av en kort redovisning av informationen (RDA 29.6.1.3). 

Om man vid auktoriseringstillfället utgår från en resurs som behandlar institutionen eller som institutionen medverkat i anger man den publikationens titel och utgivningsår som källa. När en ny auktoritetspost skapas utifrån en bibliografisk post automatgenereras denna källreferens.
Utöver denna kan man ange andra källor ur vilka man hämtat uppgifter till auktoritetsposten. Det kan till exempel röra sig om uppslagsverk, matriklar, databaser eller webbplatser. Man bör undvika att förkorta källorna. Läs mer om förkortningar.

I Libris används fält 670 för alla typer av källor och upprepas om flera källor behöver anges.

Automatgenererad källa:

670 #a Judiska sportmagazinet, 2003-: #b t.p. (Svenska Makkabiförbundet)


Uppslagsverk som källa:

670 #a Sveriges statskalender. 2003 #b (Högsta domstolen)


Personlig kontakt som källa (datum för kontakten anges inom parantes):

670 #a E-post från Xxx (2002-10-02) #b (Namnbytet från Institutionen för Yyy till Organisationen för Zzz skedde 2012-01-01)


För webbresurser anges sökdatum (inom parentes efter källan).

670 #a LC i VIAF (2010-05-25) #b (American Academy for Jewish Research)


URL för webbresurser, till exempel för institutioners webbplatser, anges sparsamt. För Wikipedia anges från vilket språks Wikipedia informationen hämtats följt av datum för besöket. Inom parentes i delfält #b läggs faktauppgiften, till exempel föredraget namn:

670 0 #a Wikipedia (Svenska) (2014-11-20) #b (Mölndals stadsmuseum)

 

670 #a Högskoleverkets webbplats (2010-05-25) #u http://www.hsv.se #b (Högskoleverket)


Läs även om VIAF som källa och Källa vid ej belagd uppgift (675).

 

Allmän offentlig anmärkning (680) 

Allmänna anmärkningar om det auktoriserade namnet görs vid behov i fält 680, till exempel när man vill upplysa om att det finns likalydande namn som kan förväxlas med varandra:

110 2 #a Svenska frälsningsarmén
678 1 #a Svensk frikyrka uppkommen genom en utbrytning från den internationella Frälsningsarméns svenska gren 1905
680 #i Ej att förväxla med: #a Frälsningsarmén


samt i den andra posten:

110 2 #a Frälsningsarmén
680 #i Ej att förväxla med: #a Svenska frälsningsarmén


I Voyager blir rubriktexten "Scope note".  

Katalogisatörens arbetsnoteringar (667)

Interna anmärkningar, det vill säga information som bara är tänkt för kollegor, registreras för sig i fält 667 så att informationen kan hållas dold för allmän publik. Ange datum, sigel och signatur.

Uppgifter som rör ändring av den auktoriserade namnformen:

667 #a Ändrat auktoriserad namnform från Xxx till Yyy /2010-01-03/S/UL/marjan        

 

667 #a Uppdaterad 2010-12-15/S/NB/berhel      

 

Identifikator

Identifikator är ett kärnelement i RDA (RDA 11.12). ID-numret för auktoritetsposten automatgenereras i Libris.

Det finns även utvecklade system med unika ID-nummer för personer, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier). Att ange sådana ID-nummer i auktoritetsposten är valfritt men önskvärt om tillgängligt. Ange i fält 024 med kod specificerad i #2.

Lathund Institutioner

Här finns exempel på auktoritetsposter för institutioner.

Auktoritetspost utan hänvisningar:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan" och Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda" och Typ och nivå för officiellt organ
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw---
046 #s 1894 #t 2006
110 2 #a Köpingebro sockerbruk
372 #a Sockerindustri #2 sao
667 #a 2017-01-17/S/NB/carbac
670 #a Sockerkungen, 2016: #b t.p. (Bengt Lachmann)
670 #a Wikipedia (Svenska) (2017-01-17) #b (Köpingebro sockerbruk)
678 1 #a Sockerbruk i Köpingsbro utanför Ystad. 1894-2006.


Auktoritetspost med hänvisningar:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan" och Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda"
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw---
046 #s 20130101
110 2 #a Business Sweden
372 #a Företag #a Export #a Investeringar #2 sao
510 2 #w a #a Sveriges exportråd
510 2 #w a #a Invest in Sweden Agency
667 #a 2017-01-04 S/NB/annbjo
670 #a Därför tillverkar vi i Sverige, 2015: #b t.p. (Business Sweden)
670 #a Business Swedens hemsida (2017-01-04) #u http://www.business-sweden.se/Om-oss/Om-Business-Sweden/
678 1 #a Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

 
Auktoritetspost för officiellt organ med självständigt namn:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan", Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda" och Typ och nivå för officiellt organ ändras till "Lokal"
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw---
110 1 #a Borås stad (Sverige)
370 #c Sverige
410 1 #a Borås kommun (Sverige)
667 #a 2016-11-29 S/NB/annbjo
670 #a Borås stads hemsida (2016-11-29) ‡u http://www.boras.se
670 #a Borås friluftsguide, 2015: ‡b t.p. (Borås Stad)
670 #a Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun, 2000: #b t.p. (Borås kommun)
678 1 #a Grundades 1621. Hette Borås kommun under åren 1974-2002. Heter Borås stad fr.o.m. 2003.

 
Auktoritetspost för institution med självständigt namn:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan", Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda" och Typ och nivå för officiellt organ ändras till "Inget försök att koda"
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw---
046 #q 1893
110 2 #a Göteborgs byggmästareförening
372 #a Arbetsgivarorganisation #2 sao
410 2 #a GBF
667 #a 2017-05-29/S/Vtr/henbyl
670 #a Göteborgs byggmästareförening - samling av trycksaker, 1898: ‡b t.p. (Göteborgs byggmästareförening)
670 #a Föreningens webbplats (2017-05-29) ‡u http://www.gbgbf.se/
678 1 #a GBF bildades 1893 med uppgift att samordna lönefrågor och att motverka illojal konkurrens om arbetskraften. Föreningen har ca 200 medlemmar.

 
Auktoritetspost för underordnad institution:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan", Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda" och Typ och nivå för officiellt organ ändras till "Nationell"
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw---
046 #q 2015
110 2 #a Stockholms universitet. #b Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
410 2 #a Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet
510 2 #w a #a Stockholms universitet. #b Slaviska institutionen
510 2 #w a #a Stockholms universitet. #b Institutionen för baltiska språk, finska och tyska
667 #a 2017-06-26 S/NB/annbjo
670 #a Da veselitsa Novʹgradʹ, 2016: ‡b t.p. (Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet)
670 #a Institutionens hemsida (2017-06-26) ‡b (Institutionen för Slaviska språk och Institutionen för baltiska, finska och tyska) ‡u http://www.su.se/slabafinety/om-oss
678 1 #a Institutionen bildades genom ett samgående vid årsskiftet 2014/2015 av Institutionen för Slaviska språk och Institutionen för baltiska, finska och tyska (inkl nederländska).


Auktoritetspost för officiellt organ som underordnas administrativ enhet:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan", Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda" och Typ och nivå för officiellt organ ändras till "Nationell"
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw---
046 #s 20160101
110 1 #a Sverige. #b Myndigheten för press, radio och tv
410 2 #a Myndigheten för press, radio och tv
410 2 #a MPRT
410 2 #a The Swedish Press and Broadcasting Authority
410 2 #a Swedish Press and Broadcasting Authority
510 1 #w a #a Sverige. #b Myndigheten för radio och TV
667 #a 2017-02-15 S/NB/annbjo
670 #a Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling, 2016-: #b t.p. (Myndigheten för press, radio och tv)
670 #a Pressmeddelande från Myndigheten för press, radio och tv 2016-01-11 ‡u http://www.radioochtv.se/sv/nyhetsrum/nyheter/2016/myndigheten-byter-namn/
678 1 #a Heter fr.o.m. den 1 januari 2016 Myndigheten för press, radio och tv. Hette fr.o.m. 1 augusti 2010 Myndigheten för radio och TV, som ersatte Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-05
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

LIBRIS formathandbok - auktoritetsformatet

VIAF