Familjer/släkter

Val av föredraget namn, konstruktion av sökingångar och utformning av auktoritetsposter

Definition av familj/släkt

Med familj/släkt avses två eller flera personer som är relaterade till varandra genom födelse, giftermål, adoption, partnerskap eller liknade rättslig status, eller som på annat sätt presenterar sig som en familj/släkt (RDA 8.1.2).

Anvisningar för familjer/släkter - var i RDA?

Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 8
Att identifiera familjer/släkter: RDA kapitel 10

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 29
Relaterade familjer/släkter: RDA kapitel 31

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix A (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix B
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix E
Tid i den kristna kalendern: RDA Appendix H i svensk översättning

(Relationsbeteckningar: RDA appendix K, används inte tills vidare.) 

Auktoritetspost - när behövs det?

Auktoritetspost upprättas när man har behov av att hänvisa från alternativa sökingångar eller när man har biografiska uppgifter om en familj/släkt som är viktiga att dokumentera.
När en auktoritetspost upprättas anges den auktoriserade sökingången i fält 100.

Gör alltid auktoritetspost, för både svenska och utländska familjer/släkter, när:

  • en familj/släkt har varierande namnformer som förs samman till ett föredraget namn. Gör alternativa sökingångar från variantnamnen.
  • en familj/släkt har ett sammansatt släktnamn eller släktnamn med prefix. Gör alternativa sökingångar från alla led.
  • en släkt har bytt namn och flera auktoritetsposter har upprättats. Gör se även-hänvisning mellan namnformerna.
  • man har tillgång till biografiska uppgifter om en familj/släkt .

Det är också önskvärt att man upprättar auktoritetsposter för mer kända familjer/släkter.

Val av föredraget namn

Det namn under vilket familjen/släkten är mest känd väljs som föredraget namn (RDA 10.2).

För att bestämma vilket namn en familj/släkt är mest känd under används följande källor (i prioritetsordning):
a) de föredragna källorna, se RDA 2.2.2, i resurser kopplade till familjen/släkten
b) andra formella uppgifter som förekommer i resurser kopplade till familjen/släkten
c) övriga källor (till exempel referenskällor)

Men observera att:

  • vissa namn har en vedertagen svensk namnform. Det gäller till exempel äldre familjer/släkter.
  • för utländska familjer/släkter som saknar vedertagen svensk namnform hämtas namnformen oftast från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF).
  • familjer/släkter som byter namn vanligen behandlas som nya individer, se Namnbyte.
  • för familjer/släkter som är kända under mer än ett namn väljs det mest kända namnet som föredraget namn enligt instruktionerna under RDA 10.2.2.6.

Föredraget namn är ett kärnelement. Det används som grund för den auktoriserade sökingången.

Följ de generella riktlinjerna för att ange namn (till exempel för namn som innehåller initialer eller förkortningar) i RDA 8.5.

Val mellan olika former av samma namn

Om en familj/släkt är känd under mer än en form av samma namn, välj föredraget namn genom att tillämpa samma anvisningar som för personer, se RDA 9.2.2.5. Det kan gälla skillnader i fullständighet, språk, namn skrivna i icke-latinsk skriftart och stavning. Se även anvisningar för Personer - Val mellan olika former av samma namn.

Namnbyte

Om en familjs/släkts namn har ändrats (det gäller även ändring från ett språk till ett annat), välj det tidigare namnet som föredraget namn för resurser som är knutna till det tidigare namnet. Välj det senare namnet som föredraget namn för resurser som är knutna till det senare namnet (RDA 10.2.2.7).

Ordningselement (hur namnet sorteras)

För släktnamn tillämpas samma anvisningar för sortering av namnet som för personer, se RDA 9.2.2.9-9.2.2.12. Se även anvisningar för Personer - Namn som innehåller släktnamn.

Typ av familj/släkt

Typ av familj/släkt är ett kärnelement i RDA (RDA 10.3).

Ange typ av familj/släkt med en lämplig term, t.ex. ”familj”, ”släkt”, ”klan”, ”kungahus”, ”dynasti”. Använd i första hand den term för typ av familj/släkt som förekommer i NE. Om ingen mer specifik term återfinns, använd termen "släkt".
I Libris är det obligatoriskt att ange typ av familj/släkt i den auktoriserade sökingången. Termen anges i delfält #a, inom parentes efter familjens/släktens namn (RDA 10.11.1.2).
 
Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange typ av familj som ett separat element i auktoritetspostens delfält 376 #a.

100 3 #a Bernadotte (kungahus : #d 1818-)
376 #a Kungahus

  

Tid förknippad med familjen/släkten

Tid förknippad med familjen/släkten är ett kärnelement i RDA (RDA 10.4).

I Libris är det obligatoriskt att ange tid förknippad med familjen/släkten i den auktoriserade sökingången. Tidsperioden anges i delfält #d, inom samma parentes som typ av familj (RDA 10.11.1.3).
Följ instruktionerna för tid förknippad med en person, se RDA 9.3. Ange år eller århundrade.

Det är möjligt att även ange tid förknippad med familjen/släkten som ett separat element i auktoritetspostens fält 046.

046 #s 1917
100 3 #a Windsor (kungahus : #d 1917-)

Att särskilja sökingångar för familjer/släkter

Auktoriserade sökingångar ska vara unika. Lägg till ort förknippad med familjen/släkten eller välkänd medlem av familjen/släkten för att skilja en familj/släkt från en annan.

Ort förknippad med familjen/släkten

Det är obligatoriskt att ange ort förknippad med familjen/släkten i den auktoriserade sökingången endast när det behövs för att skilja en familj/släkt från en annan (RDA 10.11.1.4). 

Ort anges i delfält #c, inom samma parentes som typ av familj.
Ange ort eller orter i vilken familjen/släkten bor eller har bott eller har koppling till (RDA 10.5). Ange orten enligt instruktionerna i RDA kapitel 16.
Librispraxis: Katalogisatören avgör om ort förknippad med familjen/släkten ska läggas till när det underlättar identifiering av familjen/släkten (valfritt alternativ RDA 10.11.1.4).

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange ort förknippad med familjen/släkten i fält 370. Om uppgiften anges, läs mer under Ange ort i 370.

100 3 #a Nilsson (släkt : #d 1700-talet- : #c Krylbo, Sverige)
370 #e Krylbo (Sverige)

 

Läs även om Nationalitet.

Välkänd medlem av familjen/släkten

Det är obligatoriskt att ange välkänd medlem av familjen/släkten i den auktoriserade sökingången endast när det behövs för att skilja en familj/släkt från en annan och ingen ort förknippad med familjen/släkten kan användas för särskiljning (RDA 10.6 och RDA 10.11.1.5).

Librispraxis: Katalogisatören avgör om välkänd medlem av familjen/släkten ska läggas till när det underlättar identifiering av familjen/släkten (valfritt alternativ RDA 10.11.1.5).

Ange den namnform som används i den auktoriserade sökingången för personen.

Välkänd medlem av familjen/släkten anges i delfält #g, inom samma parentes som typ av familj.

Det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att även ange välkänd medlem av familjen/släkten som ett separat element i auktoritetsposten. Välkänd medlem anges i fält 376 i auktoritetsposten, delfält #b.

100 3 #a Gogh (släkt : #g Gogh, Vincent van, 1853-1890)
376 #a Släkt #b Gogh, Vincent van, 1853-1890

 

Övriga uppgifter i auktoritetsposten

Auktoritetsposter kan innehålla många uppgifter. Här beskrivs de element som aldrig ingår i auktoriserade sökingångar, utan endast anges som separata element i auktoritetsposter.

Några kodfält vid MARC 21-katalogisering

008 Auktoritetsinformation i kodform

Några uppgifter behöver i regel ändras i fält 008. Ändra till följande:
Regler för deskriptiv katalogisering: z Annan
Ämnesordssystem / Thesaurus:  | Inget försök att koda
Typ och nivå för officiellt organ: | Inget försök att koda

040 Katalogiserande instans

Ange bibliotekssigel, katalogiseringsspråk och katalogiseringsregler enligt anvisningarna för auktoritetsformatet i Libris formathandbok (040).

040 #a S #b swe #e rda


RDA-poster kännetecknas av att de innehåller koden rda i delfält 040 #e.

Variantnamn och alternativa sökingångar för familjen/släkten (400)

När man konstruerar en alternativ sökingång för familjen/släkten (RDA 10.11.2) använder man variantnamn som grund (RDA 10.2.3). Variantnamn kan till exempel vara andra stavningar av namnet eller andra språkformer. Gör tillägg till namnet i sökingången enligt instruktionerna i RDA 10.11.1.3-10.11.1.5, om tillämpligt.
Alternativa sökingångar anges i fält 400 i auktoritetsposten.

I Libris är det obligatoriskt att ange alla variantnamn som man kan tänkas söka på. Variantnamn kan till exempel finnas i referenskällor eller i de bibliografiska posternas fält 245 eller 500.

Hänvisa från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF) eller från LC:s form i VIAF för namn som har en vedertagen svensk form eller om LC:s form avviker från den föredragna formen i Libris.

Se även-hänvisningar (5XX)

Det är inte obligatoriskt att ange relationer eller relationsbeteckningar för familjer/släkter.
Om relationer anges, ange dem i auktoritetspostens fält 5XX. Använd tills vidare inte relationsbeteckningarna i Appendix K. 

En familj/släkt byter namn (det är inte obligatoriskt med se även-hänvisningen):

100 3 #a Anckarström (släkt : #d -1792)
500 3 #a Löwenström (släkt : #d 1792-)
670 #a NE (2016-08-24) #b (Anckarström, i artikeln Jacob Johan Anckarström)
678 0 #a Ätten Anckarström tog sig namnet Löwenström samma år som Jacob Johan Anckarström avrättades för mordet på Gustav III, 1792

 

Biografiska och historiska uppgifter

Till de biografiska och historiska uppgifterna hör:
nationalitet
ärvd titel
språk
historia

Nationalitet

Det är obligatoriskt att ange familjens/släktens nationalitet i fält 043 om uppgiften finns tillgänglig.
Koden för nationalitet/verksamhetsland anges i fält 043 enligt MARC Code List for Geographical Areas (GAC). Koden ska alltid vara 7 tecken inklusive bindestrecken, t.ex. Sverige e-sw---.  Se även den förkortade listan Koder för nationalitet/verksamhetsland (urval).
Om nationalitet/verksamhetsland är okänt ange koden xx. Om flera nationaliteter behöver anges upprepa delfält #a.

043 #a e-sw---                                                            

Läs även om Ort förknippad med familjen/släkten.

Ärvd titel

Ärvd titel kan enbart anges som separat element och/eller variantnamn i auktoritetsposten. Det är inte obligatoriskt. Ärvd titel anges aldrig som en del av en auktoriserad sökingång (RDA 10.7 och RDA 10.2.3.5).

Om ärvd titel anges, ange den i rak ordföljd i plural i delfält 376 #c  i auktoritetsposten. Som variantnamn i fält 400 anges namnet i titeln, följt av kommatecken och den ärvda titeln i plural.

100 3 #a Bowes-Lyon (släkt : #c Storbritannien)
376 #a Släkt #c Earls of Strathmore and Kinghorne
400 3 #a Strathmore and Kinghorne, #c Earls of (släkt : #c Storbritannien)

Familjens/släktens språk

Familjens/släktens språk kan enbart anges som separat element i auktoritetsposten. Det är inte obligatoriskt. Det anges aldrig som en del av en auktoriserad sökingång (RDA 10.8).

Om språk anges, ange det språk som familjen/släkten använder i sin kommunikation. Använd koder enligt Library of Congress MARC Code List for Languages. För mer information, se Språkkoder i Libris formathandbok.

Språkkod anges i auktoritetspostens delfält 377 #a.

100 3 #a Wallenberg (släkt : #d 1700-talet-)
377 #a swe

Familjens/släktens historia

Familjens/släktens historia kan enbart anges som separat element i auktoritetsposten (RDA 10.9).

Librispraxis: Kortfattad biografisk information läggs i fält 678. Omfattande biografisk information anges endast i de fall familjen/släkten inte finns i referensverk utan den enda källa man har är den resurs man har i handen. 

100 3 #a Frenckell, von (släkt : #d 1868-)
678 0 #a Adliga ätten nr 243 von Frenckell. Talmannen i borgarståndet, boktryckaren och grosshandlaren, kommerserådet Frans Wilhelm Frenckell adlades 1868 och introducerades 1869. Ätten härstammar från Thörey (Sachsen) i mitten av 1600-talet och kom till Åbo 1743. Valspråk: Ad rem (till saken)

 

Källor (670 och 675)

En konsulterad källa är en resurs som använts för att bestämma namn, titel eller andra identifierande attribut för en familj/släkt eller annan entitet (RDA 8.12).
I Libris är det obligatoriskt att ange konsulterad källa för föredraget namn och för relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner. I Libris används fält 670 för källor vid belagda uppgifter och fält 675 för källor vid ej belagda uppgifter.

Ange de källor som använts för att bestämma ett föredraget namn följt av kort information om uppgiften. Precisera var i källan uppgiften är hämtad när ett uppslagsverk eller liknande används som källa.
Det är önskvärt, men inte obligatoriskt att även ange källa för övriga element som är en del av den auktoriserade sökingången samt för variantnamn. Om relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner anges, är det i Libris obligatoriskt att ange de källor som använts för att bestämma en relation följt av en kort redovisning av informationen (RDA 29.6.1.3).

Läs mer om källor och se exempel i Personer - Källor.

Allmän offentlig anmärkning (680)

Allmänna anmärkningar om det auktoriserade namnet görs vid behov i fält 680, till exempel när man vill upplysa om att det finns likalydande namn som kan förväxlas med varandra.

Katalogisatörens arbetsnoteringar (667)

Interna anmärkningar, det vill säga information som bara är tänkt för kollegor, registreras för sig så att informationen kan hållas dold för allmän publik. Ange datum, sigel, enhet och signatur.

Läs mer om katalogisatörens arbetsnoteringar och se exempel i Personer - Katalogisatörens arbetsnoteringar.

Identifikator 

Identifikator är ett kärnelement i RDA (RDA 10.10). ID-numret för auktoritetsposten automatgenereras i Libris.

Lathund Familjer/släkter

Här finns exempel på auktoritetsposter för familjer/släkter.

Auktoritetspost utan hänvisningar:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan" och Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda" 
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-sw--- #a e-fi---
100 3 #a Oinoinen (släkt : #d 1600-talet-)
376 #a Släkt
667 #a 2017-01-10 S/NB/carbac
670 #a Juhoila, 2016: ‡b (Oinoinen)
678 0 #a Släkten Oinoinen kommer ursprungligen från Finland. Släkten förekommer i finnskogsområdena i Sverige från 1600-talet.


Auktoritetspost med hänvisningar:

008 Regler för deskriptiv katalogisering ändras till "Annan" och Ämnesordssystem / Thesarus ändras till "Inget försök att koda" 
040 #a S #b swe #e rda
043 #a e-uk---
046 #s 1917
100 3 #a Windsor (kungahus : #d 1917-)
376 #a Kungahus
400 3 #a Windsors (kungahus : #d 1917-)
400 3 #a The Windsors (kungahus : #d 1917-)
400 3 #a Windsor (Royal house : #d 1917- : #c Great Britain)
500 3 #w a #a Sachsen-Coburg-Gotha (dynasti : 1826-1918)
667 #a Uppdaterad 2017-02-28 S/NB/annbjo. 2016-11-29 S/NB/annbjo
670 #a The Windsors, 2000: #b t.p. (Windsors)
670 #a NE (2016-11-29) #b (Sachsen-Coburg-Gotha)
670 #a LC i VIAF (2016-11-29) #b (Windsor (Royal house : 1917- : Great Britain))
678 0 #a Windsor, sedan 1917 officiellt namn på det brittiska kungahuset. Tidigare namn, det tyska Sachsen-Coburg-Gotha.
 
Senast uppdaterad: 2017-09-20
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se