Det här ska skickas in ...

Här följer ett urval av de kategorier omfattas av lagen

 • affischer
 • almanackor
 • annonsblad
 • anslagsframställningar
 • avtal
 • biblar
 • bibliografier
 • biografier
 • broschyrer
 • bruksanvisningar
 • cirkulär
 • dagstidningar
 • datorspel
 • dragningslistor
 • elevtidningar
 • elektroniska dokument
 • fackligt tryck
 • festskrifter
 • författningssamlingar
 • förlagsutgivna skrifter
 • församlingsblad
 • handböcker
 • hembygdsföreningars tidskrifter
 • inbjudningar
 • informationsmaterial
 • instruktioner
 • invandrartidskrifter
 • jubileumsskrifter
 • julkalendrar
 • kalendrar
 • kartor
 • kataloger, till exempel auktions-, förlags-, frimärks-, utställnings- och postorderkataloger
 • kombinerat material
 • konferenstryck
 • kongresshandlingar
 • konstböcker
 • konstkort
 • korrespondenskurser
 • korsordsböcker
 • kundtidningar
 • kurskataloger
 • libretton
 • läromedel
 • löpsedlar
 • lösbladspublikationer
 • manualer
 • matriklar
 • motioner
 • musiktryck
 • mässtidskrifter
 • normer
 • nyförvärvslistor
 • nyhetsbrev
 • nöjestidningar
 • offentligt tryck
 • personaltidskrifter
 • planer
 • platslistor
 • posters
 • prislistor
 • projektkataloger
 • propositioner
 • prospekt
 • protokoll
 • psalmböcker
 • skrifter producerade i punktskrift
 • rapporter
 • reklam
 • råd och anvisningar
 • skolkataloger
 • skönlitteratur
 • spelregler
 • stadgar
 • statistik
 • studiekataloger
 • studieplaner
 • särtryck
 • taxor
 • taxeringskalendrar
 • teater-, konsert- och filmprogram
 • telefonkataloger (för spridning i Sverige)
 • test
 • tidskrifter
 • tidskrifter utgivna av släktforskarföreningar
 • tidtabeller
 • tryckningar av skrifter
 • turistbroschyrer
 • tävlingsregler
 • utställningskataloger
 • valpropaganda
 • verksamhetsberättelser
 • vykort
 • årsberättelser, årsredovisningar

... men inte det här

Följande är inte leveranspliktigt 

 • Adresskort för paket
 • Arbetsmaterial, som protokoll och promemorior från myndigheter
 • Blanketter
 • Brevkort och brevpapper
 • Emballagetryck
 • Etiketter
 • Interaktiva läromedel: nätpublikationer eller länkar tillsammans med tryckta instruktioner eller lärarhandledningar
 • All litteratur som är utgiven på främmande språk och saknar vetenskaplig karaktär. Detta gäller även verk tryckta i Sverige, men utan svenskt förlag eller svensk författare
 • Publikationer avsedda för spridning utomlands, men tryckta i Sverige. Ofta står det ”produced by”  ett svenskt förlag i publikationen
 • Ritningar
 • Visitkort

KB arkiverar inte

 • Artikelsamlingar
 • Avdrag (så kallade piratkopior av utgivna böcker avsedda för undervisning inom den egna högskolan)
 • Doktoranduppsatser
 • Elev- och examensarbeten inklusive ”master thesis” (förutsatt att materialet inte har spridits externt eller är förlagsutgivet). Det finns dock undantag. Arbeten och reserapporter som är del i en serie ska arkiveras, såvida inte hela serien består av skolarbeten eller kompendier.
 • Kommissionsartiklar - när ett förlag köper rätten att distribuera utländska publikationer i Sverige och markerar det genom artikelnummer
 • Kompendier framställda vid – och avsedda för - högskolan
 • Adressändringskort och liknande som givits ut av myndigheter och företag
 • Kort till högtidsdagar i form av privattryck
 • Kursmaterial sammanställt i pärm. Enskilda publikationer som ingår i materialet är dock leveranspliktigt för sig.
 • Personalblad med intern information som huvudinriktning
 • Pressmeddelanden
 • Protokoll och handlingar från kommuner (gäller fr.o.m. 1988)
 • Protokoll och handlingar från landsting (gäller fr.o.m. 1992)
 • Rapporter utgivna vid universitets/högskoleinstitutioner, och som producerats i samband med studier under en tematermin
 • Regleringsbrev 
 • Reklam med vidhängande beställningskupong
 • Reklamblad där endast butiksnamnet skiljer utgåvorna åt
 • Sammandrag av rapporter/utredningar, pressklipp och annat sekundärmaterial avsett för spridning inom till exempel myndigheter eller organisationer
 • Serier som helt består av examensarbeten eller interna kompendier från universitet och högskolor
 • Skyltar
 • Svarskort
 • Särtryck utan eget omslag, egen titel eller utan eget ISBN (förutsatt att trycket inte ingår i en numrerad serie eller utgör en bibliografi). Eget omslag är individuellt utformat och går inte att jämställa med de omslag som särtryck ur en viss tidskrift/monografi har och där texten bara innehåller författarnamn, titel och orden Särtryck ur ...
 • Tjänsteutlåtanden
 • Värdekuponger
Senast uppdaterad: 2010-12-06
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek