För universitet, kommuner och museer

De grundläggande reglerna i pliktexemplarslagen gäller för alla pliktleverantörer.

Till några specifika grupper av leverantörer tillkommer det mer detaljerad information. Detta gäller för:

Universitet och högskolor

Det här ska skickas in...

Skrifter som mångfaldigats vid den egna institutionen och är avsedda för extern spridning. Skrifter som högskolan har låtit producera utomlands. Hit hör bland annat:

 • Avhandlingar
 • Bibliografier
 • Forskningsrapporter och andra rapporter avsedda för spridning utanför det egna universitetet/högskolan
 • Informationsskrifter som vänder sig till utomstående
 • Projektkataloger
 • Symposietryck (proceedings och dylikt)
 • Tidskrifter/Tidningar

...men inte det här

 • Artikelsamlingar och avtryck av tidigare utgiven litteratur, framställda för den egna undervisningen
 • Kompendier sammanställda för den egna undervisningen
 • Examensuppsatser och andra elevarbeten som tillhör grundutbildningen

Kommuner

Det här ska skickas in...

 • Affischer
 • Föreningstryck
 • Författningar
 • Hembygdsskrifter
 • Informationsskrifter
 • Matriklar, t.ex. förteckningar över förtroendevalda
 • Planer
 • Program
 • Rapporter
 • Reklambroschyrer
 • Tidskrifter och meddelandeblad
 • Verksamhetsberättelser
 • Års- och kvartalsredovisningar

Kommuner är även ansvariga för att trycksaker som beställts av utomstående kunder levereras till biblioteken. Hit hör t.ex. de medlemsblad med mera som många kommuner trycker åt föreningar.

...men inte det här

Skrifter som endast är avsedda för spridning inom den egna förvaltningen eller inom kretsen av förtroendevalda, exempelvis:

 • Arbetspromemorior
 • Budget
 • Bokslut
 • Protokoll och handlingar

Museer

Det här ska skickas in...

 • Affischer
 • Foldrar
 • Informationsblad
 • Konstkort/Vykort
 • Utställningskataloger

Många svenska tryckeriet/framställare är inte medvetna om att dessa kategorier är leveranspliktiga. Påminn därför gärna framställaren om detta vid eventuell beställning av skrift. När museet själv framställer sina skrifter eller låter trycka dem utomlands ska museet leverera skrifterna.

Myndigheter

Det här ska skickas in...

 • Affischer
 • Författningar
 • Informationsmaterial
 • Kartor
 • Personaltidningar
 • Rapporter
 • Statistik
 • Utredningar
 • Verksamhetsberättelser

Om en skrift ges ut dels i tryckt form, dels som elektroniskt dokument, ska pliktexemplar lämnas av båda utgåvorna.

...men inte det här

 • Material för internt bruk
 • Pressmedelanden
 • Promemorior
 • Protokoll
 • Sammanfattningar av rapporter
 • Sekundär information i form av samlade artiklar
 • Utbildningsmaterial för den egna personalen
Senast uppdaterad: 2010-12-06
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek