Pliktleverans av tryckt material

Enligt lagen om pliktexemplar har Kungl. biblioteket (KB) och de sex universiteten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Stockholm och Umeå rätt att utan kostnad få ett exemplar vardera av varje skrift som är mångfaldigad för allmän spridning, huvudsakligen inom Sverige.

Observera att för dagstidningar gäller särskilda regler.

Vad ska skickas in?

Tryckta eller på annat sätt mångfaldigade skrifter som på något sätt sprids till allmänheten i Sverige. Dokumenten kan också innehålla en kombination av text, ljud och bild.

Observera att framställningstekniken saknar betydelse för leveransplikten. Även skrifter som mångfaldigats med hjälp av kopiatorer/skrivare eller är framställda genom digitaltryckteknik är alltså leveranspliktiga, om de är avsedda för allmän spridning.

Ett dokument kan alltså vara allt från dagstidningar, operalibretton och skolkataloger till rapporter, skolböcker med dvd och affischer.

Här följer ett större urval av de kategorier som omfattas av lagen och de kategorier som inte ska levereras.

För skrifter som produceras i små upplagor on-demand gäller särskilda lösningar.

Vem ska skicka in?

Det finns tre stora grupper som är ansvariga för att skicka leveranser enligt pliktexemplarslagen. För alla tre gäller att dessa ska ha svensk verksamhetsadress.

Tryckerier/kopieringsföretag - som trycker publikationer avsedda för spridning till allmänheten eller en större sluten krets i Sverige. Det företag som har fått uppdraget ansvarar för leveransen även om materialet färdigställs hos annat företag (till exempel ett bokbinderi).

Utgivare/förlag - som låter trycka en publikation utomlands, som trycker/kopierar själva, som ger ut elektroniska dokument som textbaserade cd-rom som saknar ljud eller rörliga bilder, eller så kallat kombinerat material (en tryckt skrift tillsammans med en dvd, ett videogram eller liknande).

Distributörer - som sprider en utlandsproducerad publikation med svensk anknytning i Sverige. Publikationen ska inte endast vara införd i enstaka exemplar, den kan vara skriven på svenska språket, ha svensk upphovsman eller annars vara avsedd för svensk spridning.

För universitet, högskolor, kommuner och museer finns mer detaljerad information.

När ska ni skicka in

Kvartalsvisa leveranser gäller för svensktryckta skrifter, utlandstryckta skrifter och för kombinerat material. Elektroniska dokument ska levereras inom en månad efter utgivningen.

Antal exemplar

Tryckta skrifter, kombinerat material och elektroniska dokument med text och icke rörlig bild ska levereras i sju exemplar. Tryckningar ska levereras i ett exemplar. Exemplaret  skickas till Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet. Med tryckning menas här att man utgår från en oförändrad sättning eller en sättning där endast mindre förändringar som exempelvis nytt tryckår, nytt pris och rättade stavfel har gjorts.

När det gäller skrifter som ska lämnas i sju exemplar ska följande bibliotek ha ett vardera: Kungl. biblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Linköpings universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.

Dagstidningar lämnas i tre exemplar, två exemplar till KB och ett till Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet.

Skrifter som ska lämnas i ett exemplar lämnas till Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet.

Så här ska ni skicka in

När KB har konstaterat att du är pliktleverantör har du rätt att få tillgång till särskilda pliktleveransadresser.

Du använder antingen förtryckta adresskort eller skickar paketet som frisvar. Du kan också använda Postens dörr-till-dörr-service.

För att undvika dubbel administration är vi måna om att leveranserna i första hand kommer från pliktleverantörerna. KB och övriga pliktleveransbibliotek betalar portot för pliktleveranserna. Därför är adresserna inte tillgängliga för alla.

En förteckning över innehållet i försändelsen ska bifogas i två exemplar. Den ena återsänds som kvitto.

 Leveransförteckningar

Att tänka på

Tillfällighetstryck

Med bild- eller tillfällighetstryck menas: vykort, bildalbum, visitkort, notifikationer, adresskort, etiketter, blanketter, reklam- och affärstryck.

Av ovanstående kategorier är endast vykort och reklam- och affärstryck leveranspliktiga.

Reklamtryck som endast återger firma, produktnamn och eventuell slogan behöver inget tryckfrihetsskydd. Därför behövs inte heller någon tryckbeteckning, trots att skriften mångfaldigats.

När reklamtrycket räknas som opinionsbildande kan det bli nödvändigt att sätta ut tryckbeteckning. Då inträder också tryckfrihetsrättsligt skydd.

Tryckbeteckning

Tryckeriets namn, tryckort och tryckår ska finnas med i alla publikationer, undantaget är tillfällighetstryck. Dessa uppgifter kallas ibland för impressum.

Tryckansvar

Enligt 8 kap. 3 och 8 §§ tryckfrihetsförordningen (TF) ska den som tryckt skriften i vissa fall ansvara för innehållet. Det tryckeri som anges i skriften betraktas som ansvarigt – även om företaget överlåtit tryckningen till någon annan. Om det inte framgår vem som tryckt publikationen ska beställaren lämna ut uppgiften. Ett tryckeri kan inte undgå sitt ansvar genom att låta bli att sätta ut tryckbeteckningen. Om beställaren vägrar lämna ut uppgift om tryckeriet övergår ansvaret för skriftens innehåll till beställaren, se 8 kap. 4 § TF.

Senast uppdaterad: 2013-03-28
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

Vill du veta om du är pliktleverantör eller ha mer information om pliktleveransrutiner? Kontakta Kungliga biblioteket.

Telefontid tisdag och torsdag 9.30-12
Tel: 010-709 30 95
E-post: plikt@kb.se

Sveriges nationalbibliotek