Lagar och förordningar som rör pliktleverans

Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Ändrad: t.o.m. SFS 2012:491

Leveransplikt för elektroniskt material - Prop. 2011/12:121

I pliktexemplarslagstiftningen finns föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av dokument (pliktexemplar) till Kungl. biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Stockholm och Umeå.
Mottagarna har skyldighet att bevara och tillhandahålla pliktexemplaren för forskning och studier enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen utser har meddelat.

I samband med utredningen om möjligheten att leverera pliktexemplar av elektroniskt material gjordes också en översyn av pliktexemplar av så kallat omtryck.

Översynen resulterade i att pliktexemplar av s.k. omtryck av annan skrift än dagstidningar, av dokument för elektronisk återgivning, av skrift i mikrofilm och av s.k. kombinerat material inte längre ska lämnas till Kungl. biblioteket utan bara till Lunds universitetsbibliotek.

Enligt SFS 2012:491 omfattas 7,11,17, 24 §§ nuvarande pliktexemplarslagstiftning.

Förordning (2008:1420) om pliktexemplar av dokument

Av förordningen om pliktexemplar framgår det att Kungl. biblioteket och universitetsbiblioteket i Lund ska bevara sina exemplar för all framtid.
De övriga mottagande institutionerna har rätt att själva bestämma på vilket sätt och i vilken utsträckning de ska lämna ut pliktexemplaren.
Kungl. biblioteket har möjlighet att utverka dispenser från skyldigheten att lämna pliktleveranser.
Kungl. biblioteket har också rätt att utfärda vitesförelägganden till pliktleverantörer som underlåter att följa lagstiftningen.

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

De två ovanstående lagarna reglerar rättigheter och skyldigheter som medborgarna har vad gäller tryck- och yttrandefrihet. I dessa lagar kan man också hitta vissa kopplingar till pliktleveranslagstiftningen.

Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till Kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket

Denna förordning reglerar statliga myndigheters skyldighet att skicka skrifter, som de själva producerar och sprider, till Kungl. biblioteket och till Riksdagsbiblioteket. De mottagande biblioteken har rätt att använda dessa skrifter till internationellt utbyte av officiellt tryck.

Det är viktigt att man inte sammanblandar den här förordningen med Lagen om pliktexemplar av dokument. Lagarna vänder sig till olika aktörer och har helt olika syften.

Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

Sedan 1 juli 2012 finns också en lag om pliktleverans av elektroniskt material. Lagen är ett tillägg till nuvarande pliktexemplarslagstiftning.

Förordning om pliktexemplar av elektroniskt material 2012:866

Den 6 december 2012 utfärdade riksdagen Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material och en revidering av 2 § i Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket (SFS 2012:867).  Av förordningen (2012:866) framgår att det är Kungl. biblioteket (KB) som i enskilda fall får besluta om:
- dispens från leverans
- att myndigheter och andra pliktleverantörer får leverera pliktexemplaren via nätverk i stället för på fysisk bärare.

KB får föreskriva om hur pliktexemplaren ska levereras och vilken information som ska följa med leveransen. Dessutom får KB vitesförelägga alla pliktleverantörer utom myndigheterna. 

Förordning med instruktion för KB 2012:867

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. Biblioteket. Ändrad t.o.m. SFS 2012:867.  Genom en revidering av 2 §

 

 

 


 

Senast uppdaterad: 2016-10-28
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek