Definitioner

Nedan följer de definitioner som beskriver vilket material som är leveranspliktigt enligt Lagen om pliktexemplar av elektroniskt material, SFS (2012:492).

Elektroniskt material

Med elektroniskt material menas enligt denna lag ”en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning. Det elektroniska materialet ska vara av avslutad och permanent karaktär.”

Avgränsad enhet

Med en avgränsad enhet avses i detta fall en elektronisk fil, oavsett omfång.

Avslutad och permanent karaktär

När den som publicerar materialet inte längre fortlöpande för in eller ändrar informationen, eller om kommentarsfunktionen stängs, kan det vara ett tecken på att materialet är att betrakta som avslutat. Det kan gälla för t.ex. artiklar med kommentarsfält.

Filer som förs fortlöpande får inte sammanblandas med filer som publiceras i olika upplagor eller versioner. De senare är leveranspliktiga, eftersom varje upplaga eller version har ett på förhand bestämt innehåll.

Tillgängligt för allmänheten

Elektroniskt material kan anses vara avsett för allmänheten om det: 

  • är åtkomligt för i princip vem som helst via internet eller något annat nätverk
  • kan tillhandahållas gratis eller mot en avgift
  • är skyddat av lösenord eller motsvarande och i princip vem som helst kan få tillgång till ett sådant lösenord

Även om ett visst material bara är tillgängligt ett visst antal gånger hindrar det inte att det kan anses vara tillgängligt för allmänheten.

Rör svenska förhållanden

Materialet anses röra svenska förhållanden om materialet:

  • huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige
    och/eller
  • innehåller svenska i en inte obetydlig omfattning
    och/eller
  • har en svensk upphovsman eller är ett framförande av en svensk konstnär, t.ex. musiker eller sångare

Parallellpublicering

Det finns ett antal undantag från skyldigheten att leverera elektroniskt material i 6-9 §§ i Lagen om pliktexemplar av elektroniskt material, SFS (2012:492).

Ett av undantagen betecknas parallellpublicering och innebär att om en skrift redan är levererad i analog form enligt Lagen om pliktexemplar av dokument, SFS (1993:1392) behöver inte den elektroniska motsvarigheten levereras.

Detta får inte sammanblandas med universitetens definition av parallellpublicering. I detta fall betyder parallellpublicering att forskare publicerar en kopia av en tidigare publicerad vetenskaplig artikel (eller annan publikation), vanligtvis i ett öppet arkiv. Syftet är att göra forskningsresultaten fritt tillgängliga och öka spridningen.

Webbunikt

Med "webbunikt" avses här elektroniskt material som endast är publicerat över nätverk, dvs. inte är publicerat i både analog och elektronisk form.

Senast uppdaterad: 2017-02-27
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek