Genomförda projekt 2011

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2011

Upphovsrätt i en ny publiceringsmiljö


Projektledare: Ingegerd Rabow, ingegerd.rabow@lub.lu.se
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid
Dnr 63-546-2006.
Bidrag: 600 000 kr för 2007.
Slutrapport senast 2009-12-01.
Delrapport (oktober 2008)
Guide om upphovsrätt och licenser - licensbok - Mattias Klang  
Open Access barriers: an action research. Mattias Klang
Open Access mandat med bil
 Slutrapport (2011-11-23)

De upphovsrättsliga frågorna i samband med vetenskaplig publicering har identifierats som ett nyckelområde i samband med nya OA-publiceringsmodeller.
Projektet syftar till att en okomplicerad, praktisk och aktuell upphovsrättsinformation rörande alla former av vetenskaplig publicering ska finnas samlad, lättillgänglig och sökbar för lärosäten och forskare att ta del av.

I projektets uppgifter ingår att kartlägga praxis och tolkningar vid svenska lärosäten samt redovisa goda exempel på praxis från utländska lärosäten, belysa förhållandet mellan författare och institution, forskare och förlag och mellan lag och avtal. Information ska föras ut genom en ny webbplats, en handledning med fokus på praktiska situationer, med utbildningar och seminarier m.m. 

OER - en resurs för lärande


Projektledare: Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
E-post enligt fornamn.efternamn@lnu.se
Projektet utförs inom Nätverket för IT inom Högre Utbildning
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid

Dnr:  51-797-2009
Bidrag: 330 000 kr under 2010-2011
 Slutrapport (2011-06-14) 

Projektet ska främja användningen av OER (Open Educational Resources) bland lärare inom högskolan. Man ska ordna 6 regionala seminarier vid utvalda lärosäten för att informera lärare om OER, Creative Commons mm och för att få igång diskussion och debatt på lärosätena. Dessutom planerar man en workshop om OER vid konferensen NU2010 i oktober. Man ska belysa OER med avseende på rättsliga aspekter, lärosätespolicy, avtalsfrågor och incitament för den enskilde läraren. Exempel på skapande, lagring och sökbarhetsmöjligheter och användning kommer att belysas.

Projektet ska också marknadsföra öppna lärresurser i sociala medier och utveckla samarbetet mellan lärosäten om information, lagring och länkning av OER. Projektet genomförs av Nätverket för IT i Högre utbildning (ITHU) som har kontaktpersoner vid de flesta lärosäten. Det samordnas av en arbetsgrupp för OER-frågor inom ITHU. Man kommer att samverka med projektet  Modell för ökad användning av öppna digitala lärresurser.

Läs mer om projektet

Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper – open access?


Projektledare: Urban Andersson, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post enligt fornamn.efternamn@ub.gu.se
Projektet genomförs i samarbete mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola och Svensk Nationell Datatjänst (SND). Projektet startar 1 november 2009 och avslutas 31 oktober 2010.
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid
Diarienr: 51-079-2009
Bidrag: 500 000 kr under 2009-2010
Slutrapport: (2011-04-01)

Projektet syftar till att öka tillgängligheten av forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper. Efter en inledande kartläggning av vilka forskningsdata som finns vid våra respektive lärosäten kommer vi att försöka besvara nedanstående frågeställningar:

  • Var och hur ska forskningsdata lagras?
  • Vilka delar kan publiceras som open access?
  • Hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk Nationell datatjänst?
  • Hur bör koppling ske mellan publikation och tillhörande forskningsdata?

Modell för ökad användning av öppna digitala lärresurser 

Projektledare: Anita Eklöf, Högskolan i Borås, Centrum för lärande och undervisning
E-post enligt fornamn.efternamn@hb.se
Projektet utförs vid Högskolan i Borås
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Jan Hagerlid
Dnr: 51-796-2009
Bidrag 250 000 kr under 2010
Slutrapport (2011-02-20)

Detta projekt syftar till att skapa en modell för spridning av öppna digitala lärresurser på högskolan, för information och utbildning på alla nivåer samt en teknisk undersökning av förutsättningarna för kopplingar mellan lärplattform och institutionellt arkiv. Man ska

• Samla information och skapa underlag för högskolans ledning att användas vid policybeslut för riktlinjer angående OER.
• Skapa material för och arrangera utbildningstillfällen för högskolans lärare gällande olika aspekter av OER.
• Testa samt skapa struktur för kopplingar mellan högskolans lärplattform PING PONG och högskolans öppna arkiv BADA.

Vid Högskolan i Borås deltar Bibliotek & läranderesurser, Centrum för lärande och undervisning samt högskolans juridiska enhet. Initiativtagare till projektet är Centrum för lärande och undervisning. Man kommer att samarbeta med projektet OER – resurs för lärande, särskilt i fråga om dess seminarieserie.

De öppna arkivens betydelse i den vetenskapliga kommunikationen

Projektledare: Urban Ericsson, SLU-biblioteken, Sveriges lantbruksuniversitet
E-post enligt fornamn.efternamn@bib.slu.se
Projektet utförs vid SLU-biblioteken, Sveriges lantbruksuniversitet.
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid
Dnr:  51-074-2009
Bidrag: 150 000 kr under 2010
Slutrapport (2010-01-17)

Projektet ska användas för att introducera forskningen om användardata från öppna arkiv . Projektet ska under hösten 2010 anordna en workshop där användardata och dess betydelse diskuteras.

Det pågår idag omfattande forskning om hur nedladdnings- och användardata ska kunna användas för att man ska kunna förstå hur den vetenskapliga kommunikationen fungerar.

Delar av den här forskningen undersöker nedladdningsdata från öppna arkiv. Den huvudfråga som man i dessa ansatser försöker lösa handlar om att utveckla tillförlitliga statistiska tjänster kring användandet av de objekt som deponeras i de öppna arkiven.

Idag, när allt större insatser görs för att utvärdera forskningen, är det viktigt att dessa möjligheter undersöks.

I projektet kommer vi att bjuda in representanter för aktuella forskningsprojekt inom området till en workshop, tillsammans med intressenter på nationell nivå. Syftet är att undersöka hur användardata kan ge oss ny kunskap om hur forskning kommuniceras genom öppna arkiv och om det finns en potential att i framtiden bli en del i universitetens utvärderingsarbete.

Senast uppdaterad: 2015-09-10