Genomförda projekt 2010

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2010

Komplexa digitala objekt i öppna arkiv inom det konstnärliga forskningsområdet

Projektledare: Stefan Andersson, Uppsala universitetsbibliotek
E-post enligt fornamn.efternamn@ub.uu.se
Projektet genomförs i samarbete med Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås.
Projektet startar den 1 september 2009 och avslutas den 31 december 2010.
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Jan Hagerlid
E-post enligt fornamn.efternamn@kb.se
Diarienr: 51-480-2009
Bidrag: 700 000 kr under 2009-2010
Slutrapport (2010-12-14)

De konstnärliga forsknings- och utvecklingsarbeten som produceras vid ett antal svenska lärosäten är svåra att passa in i de publiceringssystem som används för vetenskapliga publikationer och examensarbeten. Detta projekt avser att, i intervju- och enkätform, göra en större kartläggning av vilka typer av publikationer som produceras inom den konstnärliga utbildningen och forskningen som ska ligga till grund för en så heltäckande lösning som möjligt vad gäller metadatabeskrivning och använda filformat.  Det är mycket viktigt att införliva dessa publikationstyper i nationella system som SwePub och Uppsök. En annan aspekt som måste utredas är förhållandet mellan de fysiska objekten (målningar, textilier, installationer etc.) och digitala, sekundära, versioner av dessa och hur förhållandet mellan dessa skall beskrivas. Det finns också särskilda behov för dessa publikationer vad gäller upphovsrättsfrågor   Slutligen avser projektet att ta fram en systemoberoende prototyp för användarvänlig registrering av komplexa objekt samt bra visuell presentation. Prototypen skall också utvärderas och anpassas i samverkan med forskare.

Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering

Projektledare: Stefan Andersson, Uppsala universitetsbibliotek. E-post enligt fornamn.efternamn@ub.uu.se
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid
Dnr: 63-335-2007. 
Bidrag: 1 500 000 kr för 2007 - 2009.
Slutrapport : 2009-11-30.

 Uppdaterad kravspecifikation. Delarna som rör analysverktyg och styrorganisation saknas.
 Kravspecifikation - Utkast för remiss    
 Remissförfrågan 

Minnesanteckningar från styrgruppsmöten

 2010-03-16, bilagor:  Vilka räknas som forskningsinstitutioner? ,  Förvaltningsplan 

 2009-12-02
 2009-06-09 
 2008-06-04
 2007-11-27

Projektets webbplats 
Här finns söktjänsten SwePub 

Nu skapar vi en samlad ingång till hela den svenska vetenskapliga publiceringen! En ny tjänst ska öka tillgängligheten till det som svenska forskare publicerar, inte minst i elektronisk form, och samtidigt ge bättre underlag för redovisning av forskning. KB ger inom ramen för programmet OpenAccess.se stöd med 1,5 mkr till ett stort projekt som ska ledas i samarbete mellan universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg och Avdelningen för Libris vid KB.

Projektet ska utveckla en tjänst som:

 • hämtar samtliga poster för vetenskapliga publikationer från lärosätenas publiceringsdatabaser,
 • gör dessa poster tillgängliga för sökning från slutanvändare och för hämtning till andra tjänster,
 • ger möjlighet och verktyg för att utnyttja metadata som underlag för redovisning och analys av den svenska vetenskapliga publiceringen
 • fungerar som en publikt tillgänglig söktjänst inom ramen för Libris nationella system

Syftet är att:

 • Ge ökad synlighet och tillgänglighet för svensk vetenskaplig publicering
 • Understödja en utveckling där en växande del av den svenska vetenskapliga publiceringen är fritt tillgänglig i fulltext på Internet
 • Ge ett samlat och jämförbart underlag för redovisning av svensk vetenskaplig publicering
 • Ge incitament för att lokala publiceringsdatabaser ska bli heltäckande och följa överenskommna standarder

Projektet ska särskilt:

 • Se över kraven på metadata och utforma en kravspecifikation för tjänsten
 • Kommunicera med alla högskolor angående utformning och deltagande i tjänsten.
 • Utforma informationsmaterial och marknadsföring av tjänsten.
 • Utveckla verktyg för att utnyttja metadata från tjänsten som underlag för redovisning och analys av den svenska vetenskapliga publiceringen.

Utifrån de krav som ställs inom projektet ska avdelningen för Libris utforma tekniska lösningar för att hämta in data och bygga en söktjänst som blir tillgänglig inom Libris nationella system. Projektet leds av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek, Lunds universitets bibliotek och Avdelningen för Libris. Övriga deltagare är Linköpings universitetsbibliotek och Avedas AG.

Open Access till forskningen bakom Nobelprisen – ett pilotprojekt

Projektledare: Jörgen Eriksson, Lunds universitet, Biblioteksdirektionen.
E-post: jorgen.eriksson@lub.lu.se
Övriga deltagare: Nobel Web AB och Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Kungl. Vetenskapsakademien och Karolinska institutet  deltar i arbetet med urvalsfrågor.
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid
Dnr: 63-285-2008
Bidrag: 620 000 kr för 2008-2009
Slutrapport: 2009-12-31
 Lägesrapport 2009-02-24

Projektet ska skapa ett arbetsflöde och en metod för att uppnå ett fritt och öppet tillgängliggörande av nyckelpublikationer från Nobelpristagarna i fysik, kemi och fysiologi eller medicin på Nobelprize.org.

Man kommer att inventera och utreda de problem som allt från upphovsrätt till digitalisering ger upphov till. Målet är vidare att bygga upp en infrastruktur som i ett efterföljande fullskaleprojekt ska kunna inrymma samtliga Nobelpristagare med ett antal (1-20) nyckelpublikationer vardera. I pilotprojektet ingår en fullständig proof-of-concept-analys av ett antal slumpvis utvalda Nobelpristagare, vilka representerar olika tids- och priskategorier.

Under urvalsprocessen kommer Nobel Web att arbeta med de prisutdelande institutionerna KVA och KI och skapa möjligheter till urvalsmekanismer för olika kategorier av pristagare.
Samtliga förlag och privatpersoner som förvärvat upphovsrätt till de utvalda publikationerna kommer att kontaktas och arbetsflöden kring detta arbete provas ut.

Projektet kommer att redovisas genom en projektrapport, där resultatet från varje aktivitet kommer att analyseras och presenteras. Ett förslag till kostnadsmodell och finansieringsmöjligheter för ett fullskaleprojekt kommer också att ingå i rapporten.

Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing

Projektledare: Jörgen Eriksson och Elisabeth Stålesjö, Lunds universitet, Biblioteksdirektionen.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid
Dnr: 63-367-2007.
Bidrag: 948 000 kr för 2007-2009.
Samfinansiering med Nordbib-programmet och Vetenskapsrådet.
Slutrapport : 2009-08-31.
Lägesrapport (oktober 2008) 

Den 25 november 2009 hålls en workshop om publicering av vetenskapliga tidskrifter i Norden. Läs mer.  

Projektets webbplats 

Projektet ska ge stöd både för existerande nordiska tidskrifters övergång till Open Access och för tillkomsten av nya Open Access tidskrifter vid universiteten. Projektet ska både ge underlag och verktyg för de universitetsbaserade organisationer som fungerar som förläggare för dessa OA-tidskrifter, såsom univeritetsbibliotek, universitetsförlag m fl.

Projektet kommer att:

 • genomföra analyser av kritiska frågor som tidskrifter ställs inför vid en övergång till Open Access
 • arbeta med utveckling av den tekniska infrastrukturen för att driva OA-tidskrifter
 • skapa ett nätverk av intressenter i OA-publicering i de nordiska länderna
 • stärka de nordiska universitetsbiblioteken och andra universitetsenheter i deras publiceringsaktiviteter

I ett antal mindre arbetsgrupper kommer att arbeta med frågor som redaktionella programvaror, affärsmodeller, marknadsföring, upphovsrätt, tryckning av små volymer och nationella stödordningar för vetenskapliga tidskrifter.

Deltagare i projektet

 1. Museum Tusculanum Press, Köpenhamn
 2. Handelshögskolan i Köpenhamn
 3. Lunds universitet
 4. Linköpings universitet i samverkan med Kungl Tekniska Högskolan
 5. Oslo universitet
 6. Tromsö universitet
 7. Helsingfors universitet
 8. The Federation of Finnish Learned Societies

Open Access för humanister och rättsvetare. En kartläggning av Open Access-publikationer och attityder i Norden

Projektledare: Gunilla Wiklund, Juridiska fakultetens bibliotek, Lunds universitet
E-post enligt fornamn.efternamn@jur.lu.se
Projektet utförs vid Juridiska fakultetens bibliotek och HT-biblioteken, Lunds universitet.
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid
Dnr: 51-073-2009
Bidrag: 187 000 kr under 2009-05-20
Slutrapport (2010-01-31)

Projektet ska undersöka vilka möjligheter forskare inom områdena humaniora och rättsvetenskap har till OA-publicering. Man ska göra en kunskapsöversikt kring OA-publicering och parallellpublicering inom humaniora och rättsvetenskap i Norden, kartlägga de centrala nordiska förlagens nuvarande policy och attityder, vilka finansieringsmodeller för OA som diskuteras samt initiativ för publicering av böcker och antologier OA. Projektet ska resultera i informationsmaterial kring OA riktat till forskare inom humaniora och rättsvetenskap. Materialet ska tillgängligöras via webbplatsen Open Access Information. Samarbete ska ske med andra närliggande projekt inom OpenAccess.se.

Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam-forskning

Projektledare: Jan Nilsson, Malmö högskola, Bibliotek och IT
E-post enligt fornamn.efternamn@mah.se
Projektet utförs vid Högskolan i Borås, Högskolan  Kristianstad, Lunds universitet och Malmö högskola
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid
Dnr: 51-791-2009
Bidrag: 200 000 kr under 2010
Slutrapport: 2010-10-27

Projektet ska digitalisera samt publicera forskares tryckta publikationer i ett antal ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. Det avser både material som är publicerat före anställning vid lärosätet och inom anställningstiden. Det digitaliserade materialet kommer att via de deltagande lärosätenas öppna arkiv bli tillgängligt i SwePub och Libris. Genom att ge open access till materialet i öppna arkiv, ökar synligheten, både för den enskilde forskaren och för lärosätet, andra forskare uppmuntras att tillgängliggöra sitt material och användbarheten av ursprungspublikationerna, t ex för undervisning, ökar. 

Processen måste vara skalbar för att kunna ta hand om ett mer omfattande material från ett större antal forskare. Man vill hitta en logistiskt enkel och kostnadseffektiv kedja för detta. Varje deltagande lärosäte kommer att välja ut två forskare vars tryckta produktion man vill digitalisera samt samla in rättigheter att publicera materialet digitalt och open access. Lärosätena kommer gemensamt att arbeta med frågor som rör upphovsrätten, i form av kontakter med branschföreträdare och med forskare och högskoleledningar. Lärosätena arbetar gemensamt fram en skriftlig mall att användas i kontakten med förlagen.

Forskarmöten om OA

Projektet leds av Blekinge tekniska högskola och genomförs i samarbete med Lunds universitet, Växjö universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och Högskolan i Skövde.
Projektledare: Peter Linde, Blekinge Tekniska Högskola, Biblioteket
E-post: peter.linde@bth.se
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-777-2007
Bidrag: 654 000 kr för 2008-2009
Lägesrapport (2009-01-25)
 Slutrapport: (2010-02-15)

Projektet har följande mål:

 • Att bidra till ökad Open Access-publicering vid svenska lärosäten genom fortsatt samordnade utbildningsinsatser i form av en seminarieserie för forskare.

Med utgångspunkt från det befintliga utbildningspaketet för Open Access planeras minst sex seminarier vid olika svenska universitet och högskolor. Seminarierna är gratis för deltagarna. Målgrupp är forskare, doktorander och övriga universitetsanställda. Föreläsare kommer dels från projektgruppen och dels från det organiserande lärosätet. Föreläsningsserien avslutas med ett större seminarium med internationellt kända namn.
 

 • Utbildningsmaterialet ”Open Access Information” uppdateras och utökas.

Inom ett tidigare projekt, OA Utbildningspaket för forskare, har ett webbaserat informationsmaterial tagits fram och finns i Stora Sökguiden.

Materialet omfattar de viktigaste aspekterna av Open Access och är tänkt att användas av bibliotekarier och informatörer som stöd för undervisning riktad till forskare och doktorander.
Syftet med utbildningspaketet är att samordna och effektivisera utbildningsinsatser och på så sätt höja kompetensen om Open Access hos såväl undervisande personal som forskare och studenter vid svenska lärosäten. Utbildningsmaterialet ska nu uppdateras och utökas med nya delar.

 • Hitta en permanent ägare till webbplatsen

Om inte nätverket kring Sökguiden räcker till, måste man hitta en ny ägare till webbplatsen. Ett färdigt förslag för hur ansvar för webbplatsen och uppdateringar bör lösas i framtiden, ska finnas vid projektperiodens slut.

 • Utveckla massmediekontakt och multimediaproduktion

Projektet strävar efter att utveckla kontakter med Vetenskapslandet vid Göteborgs universitet/Kunskapskanalen för att skapa några radio- och/eller TV-program om Open Access. Man kommer också att erbjuda verktyg och användarstöd för multimediaproduktion för projektdeltagarna, samt skapa en länkning till nätverket UR Access.

Best Practices Guide to Open Access Journals Publishing

Projektledare: Caroline Sutton, Co-Action Publishing, Stockholm
E-post: caroline.sutton@co-action.net
Övriga deltagare: Lunds universitet, Biblioteksdirektionen, International Journal of Aging and Later Life (IJAL)
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-775-2007
Bidrag: 306 000 kr för 2008-2009
Slutrapport: 2010-02-08
Bilaga: 2010-02-08
Lägesrapport 2008-12-08  

Projektet ska skapa en samlad, elektroniskt tillgänglig handbok för utgivning av OA-tidskrifter. Den ska med stöd av samlade erfarenheter från fältet ge handfast information kring utgivning av OA-tidskrifter för alla berörda intressenter. Den ska förhoppningsvis underlätta för tidskrifter som vill gå över till en Open Access-modell och höja kvaliten och effektiviteten hos existerade OA-tidskrifter. Projektet drivs av personer med lång erfarenhet av kommersiell tidskriftsutgivning och ska ta tillvara erfarenheter från redan avslutade och pågående projekt inom området som fått stöd inom OA-programmet och Nordbib-programmet.

Inventering av fördelar och nackdelar med Open Access för biomedicinska tidskrifter

Projektet leds av Acta Dermato-Venereologica (ADV) och Journal of Rehabilitation Medicine (JRM)
Projektledare: Agneta Andersson, e-post enligt fornamn@medicaljournals.se
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr: 63-547-2006.
Bidrag: 50 000 för 2007-2008.
Slutrapport 

Projektet har som mål att genomföra en inventering av fördelar och nackdelar med Open Access för medicinska tidskrifter. Man kommer att genomföra en litteraturstudie och undersöka vad det skulle innebära för de deltagande tidskrifterna att ansluta sig till existerande tjänster. Bidrag ges i första hand för gemensamma möten för tidskriftsredaktörerna.

Lärobjekt i öppna arkiv – nya krav och spännande kopplingar

Projektledare: Viktoria Hörnlund, HT-biblioteken, Lunds universitet.
E-post: Viktoria.Hornlund@htbibl.lu.se
Övriga deltagare: HT-biblioteken  samt Språk- och Litteraturcentrum vid Lunds universitet
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan: Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-780-2007
Bidrag: 200 000 kr
Lägesrapport (2008-12-13)
Bilaga: preliminära metadataprofiler för lärobjekt och forskningsdata
Lärobjekt - Metadataprofiler
Slutrapport (2010-01-12)

Projektet strävar efter att utvidga de öppna arkiven med nya slag av innehåll. Man ska utifrån ett antal mycket olika publikationstyper, forskningsdata och lärobjekt skapa ett mindre antal nya metadataprofiler. Projektets tyngdpunkt ligger på material inom språk och litteratur där det finns ett utvecklat samarbete mellan biblioteken och ett antal pågående IT-inriktade FoU-projekt . De nya metadataprofilerna ska implementeras i Lund University Repository men är i princip generella. Samråd kommer att genomföras med avdelningen för Digitala biblioteket inom KB kring formatfrågor med hänsyn till framtida digitala leveranser.

Tidskriftsinformation till forskare Journal Info 2.0

Projektledare: Jörgen Eriksson, Lunds universitet, Biblioteksdirektionen
E-post: jorgen.eriksson@lub.lu.se.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan: Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-782-2007
Bidrag: 222 000 kr för 2008
Delrapport (2009-02-25)
Delrapport/Slutrapport  (2010-01-12)

Projektet ska vidareutveckla tjänsten Journal Info som öppnades i juni 2007 och väckt stort internationellt intresse. Tjänsten skapades med stöd av OA-programmet inom projektet Publikationsstöd för forskare rörande Open Access : upprättandet av en tidskriftsinformationstjänst.

I en fas 1 ska det göras möjligt för användarna att lägga till fler tidskrifter i tjänsten. Nya fält, bl a angående referentgranskning kommer att läggas till samt en ny kvalitetsindikator. Förlags- och tidskriftsnamn ska rättas och normaliseras.

I fas 2 ska ett omfattande program med användartester genomföras.

I fas 3 ska resultat från användartester och planerade mer avancerade sökfunktioner implementeras.

Den i projektet genomförda användarstudien ledde fram till slutsatsen att de förändringar som skulle krävas för att få en tillräckligt slagkraftig tjänst var för stora för att det skulle vara meningsfullt. Projektet har därför avbrutits och resterande bidragsmedel återbetalats. Tjänsten Journal Info har stängts.

Delrapporten blir därför också slutrapport för projektet.

Senast uppdaterad: 2015-09-10