Genomförda projekt 2009

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2009

OER i öppna digitala arkiv

Projektledare: Jessica Lindholm, Malmö högskola, Bibliotek och IT
E-post: jessica.lindholm@mah.se
Övriga deltagare: Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Borås och Metamatrix Development and Consulting AB
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-786-2007
Bidrag: 900 550 kr för 2008-2009
Slutrapport: 2009-06-15

 Slutrapport 
 Lägesrapport OER  
 Delrapport. Kartläggning OER. Hanna Jonsson och Jan Hylén (Feb 2009)
Projektets webbplats (blogg) 

Projektet ska kartlägga existerande digitala lärresurser vid de deltagande lärosätena samt användarnas behov och användning av digitala lärresurser. Man ska utveckla modeller för att göra egenproducerade digitala lärresurser tillgängliga inom ramen för existerande öppna digitala arkiv vid lärosätena. Man ska utveckla användargränsnitt för detta baserade på användarstudier. Den tekniska lösningen kommer att implementeras i DSpace men ska bygga på standarder som gör att den konceptuella lösningen kan användas i öppna arkiv baserade på andra programvaror. Samråd kommer att genomföras med avdelningen för Digitala biblioteket inom KB kring formatfrågor med hänsyn till framtida digitala leveranser.

Modell för att hantera komplexa digitala objekt i öppna arkiv – med utgångspunkt i konst och design

Projektledare: Karin Süld, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås
E-post: karin.suld@hb.se
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-779-2007
Bidrag: 125 000 kr för 2008
 Slutrapport 2009-04-24  

Det övergripande målet är att att med Textilhögskolan som exempel utveckla modeller och metoder för att tillgängliggöra konstnärligt material med tillhörande forskningsdata digitalt i öppna arkiv. Bidrag ges för en pilotstudie. En avstämmning kommer att göras gentemot avdelningen för Digitala biblioteket inom KB kring formatfrågor med hänsyn till framtida digitala leveranser.

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA)

Projektledare: Peter Linde, Blekinge Tekniska Högskola, Biblioteket
E-post: peter.linde@bth.se
Övriga deltagare: Göteborgs universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Skövde, Chalmers Tekniska högskola, Stockholms universitet
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-778-2007
Bidrag: 400 000 kr för 2008-2009
 Slutrapport 2009-04-02 
 Lägesrapport PAVA  

Genom att praktiskt genomföra parallellpublicering i nära samarbete med utvalda forskargrupper vid olika universitet och högskolor ska man identifiera möjliga arbetsflöden och hinder för parallellpublicering av vetenskapliga artiklar. Man ska ta fram goda exempel men också identifiera problem, verktyg och tjänster som saknas. Projektet ska utnyttja data från tjänsten SHERPA/Romeo Publisher copyright policies & self-archiving. Man ska också samarbeta med projektet OA-publicerade domänmodeller.

Citeringsmönster i Open Access-tidskrifter

Projektledare: Fredrik Åström, Lunds universitet, Biblioteksdirektionen
E-post: fredrik.astrom@lub.lu.se
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-774-2007
Bidrag: 323 000 kr för 2008
 Slutrapport (2009-02-25)

Projektet ska undersöka huruvida det är samma typ av forskning som publiceras i fritt tillgänglig form respektive i avgiftsbelagda medier inom ett urval av forskningsområden genom att studera citeringsstrukturer i OA- respektive icke-OA-tidskrifter. Detta har i sin tur betydelse för att kunna bedöma värdet av andra studier som visat på att forskning publicerad i fritt tillgängliga kanaler relativt sett får fler citeringar.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Projektledare: Lotte Jörgensen
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan: Jan Hagerlid
Dnr: 63-760-2005
Bidrag: 135 000 kr för 2005.
Bidrag: 160 000 kr för 2006.
Bidrag: 140 000 kr för 2007.
Bidrag: 15 000 EUR för 2008.
Slutrapport: 2009-01-30.

Denna tjänst ger en samlad ingång till fritt tillgängliga, kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter från hela världen (år 2012 cirka 7 000). Tjänsten har väckt stor internationell uppskattning. Den drivs av Lunds universitetsbibliotek. Avdelningen för Nationell samverkan har medfinansierat utvecklingen och är nu en av flera sponsorer för den fortsatta driften.

Senast uppdaterad: 2015-09-10