Genomförda projekt 2008

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2008

Open Access och informationsförsörjningen i privata företag

Projektledare: Helena Stjernberg, Lunds universitets bibliotek, helena.stjernberg@lub.lu.se
Övriga deltagare: AstraZeneca R&D Mölndal
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70
Dnr: 63-790-2007
Bidrag: 252 000 kr för 2008
Slutrapport  

Projektet ska undersöka vilken roll  Open Access kan spela för ett antal svenska företag och hur företagen skulle kunna bidra till publiceringskostnaden i en OA-modell för vetenskaplig publicering. Man vill få svar på frågor såsom: Hur stor tillgång till vetenskapliga publikationer finns idag i de privata företag som har egen forskning och utveckling? I vilken omfattning används Open Access publikationer? Hur kan företag bidra till publiceringskostnader i en Open Access-baserad modell för vetenskaplig publicering? Man ska arbeta med en kombinationer av enkäter och företagsbesök till tolv olika företagsanläggningar.

Långtidsbevarande - från prototyp till fullfärdiga verktyg

Projektet leds av Uppsala universitetsbibliotek och genomförs i samarbete med KB och ett antal internationella aktörer.
Dnr 63-141-2005.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Bidrag: 801.000 under 2005-2006.
Lägesrapport 2006-05-31.
Slutrapport 2007-03-01. 

 Slutrapport. Stefan Andersson.

 Utvärderingsrapport, Herbert Van de Sompel, 2007-04-30.

Detta projekt är en vidareutveckling av den infrastruktur för långtidsbevarande som har tagits fram och testats inom SVEP-projektet, DP2. Följande prototyper kommer att utvecklas vidare till fullfärdiga verktyg, som publiceras under en öppen källkod licens:

  1. Format och Datamiljö register
  2. Verktyg för paketering och överföring av objekt som skall bevaras på KB och som är baserade på standarder för komplexa objektformat (METS, DIDL)
  3. Verktyg för kontroll och mottagning av objekt i det lokala/nationella arkivet

Projektet kommer att genomföras vid Enheten för digital publicering, i samarbete med KB men också i samverkan med ett antal internationella aktörer som är knutna till både institutionella arkiv och nationalbiblioteken.

Development of Linköping University Electronic Press Publication Service

Projektet drivs av Linköping University Electronic Press vid Linköpings universitet.
Projektledare: David Lawrence, davla@ep.liu.se
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr: 63-540-2006.
Bidrag: 260 000 för 2007.
Slutrapport: 2008-06-15. 

 Progress report  
 Slutrapport

Linköping University Electronic Press developed a journal article reviewing support system (JARSS) four years ago and has been using it to run an Elesevier Journal: Artifical Intelligence Journal (AIJ). Over these four years, we have built up a wealth of experience with providing support to electronic journals and now propose to test the possibility of expanding this service by providing a Journal Publication Service for Universities in Sweden. Within this year-long trial period we would actively contact Swedish universities to encourage the start up of new journals or to transfer existing ones to the JARSS system. Because JARSS is web-based, the computer systems and software would be located in Linköping, while a journal's editorial staff would be located at the relevant university. We would provide technical support. This would allow other universities to run journals that highlight their research strengths without them having to be concerned with the technology required to make it happen. In fact, with JARSS, journal operation is relatively easy since many article tracking and handling functions are
built in.

The final report gives an overview of the activities and experiences of the project. It ends with some general conclusions about the challenges of running open access university-based journals:  “a significant focus of any newly starting journal must be on increasing impact as rapidly as possible”… “It is very important that journals have a realistic business model and editorial model thought through very early in the planning stage.”

“Similarly the editorial model needs to be such so as to not overload any one particular individual. The use of an on-line, editorial support system is essential. In short, journals based from universities have a role in the scientific community, but it is important to remember that they must be equally professionally and seriously run as a journal hosted by the commercial publishers.” 

OA Utbildningspaket för forskare

Projektet leds av Blekinge tekniska högskola och genomförs i samarbete med Lunds universitet, SLU, Växjö universitet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde.
Projektledare: Peter Linde, e-post enligt fornamn.efternamn@bth.se.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr: 63-548-2006. 
Bidrag: 269 000 för 2006-2008.
 Slutrapport
Studiepaket OA

Syftet är att samordna och effektivisera utbildningsinsatser genom att producera en samling med presentations- och informationsmaterial som görs tillgänglig på en webbplats. Ett lättillgängligt utbildningspaket riktat till forskare och administrerat av bibliotek och informationsavdelningar skulle bidra till att höja kompetensen hos undervisande personal, öka forskarnas kännedom om open access och samtidigt ge ett positivt uppsving till svenska OA-tidskrifter och öppna arkiv. Materialet blir fritt tillgängligt för nedladdning, modifiering och lokal anpassning. Det ska också vara möjligt för intresserade att göra nytt material tillgängligt via webbplatsen på ett enkelt sätt.

Självarkivering och beslutsstöd för forskare vid publicering 

Projektet leds av Karlstads universitetsbibliotek och genomförs i samverkan med Umeå universitet, SLU och Malmö högskola.
Projektledare: Markus Schneider, e-post enligt fornamn.efternamn@kau.se.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Bidrag: 170 000 för 2007.
 Slutrapport

Syftet är att skapa ett underlag för hur ett beslutsstöd för publicering bör vara utformat för att möta forskarnas behov under förutsättning om självarkivering. Publiceringen av materialet kommer då inte ske med automatik utan kräver någon form av godkännande i systemet. Godkännandet behöver alltid komma från upphovsrättsinnehavaren, dvs författaren som i sin tur behöver någon form av beslutsstöd.

Projektet genomförs som en iterativ användningsfallsstudie. En sammanställning av intervjuresultaten utformas som kravspecifikation för utformning av beslutsstödssystem. Den är avsedd att kunna vara underlag för vidare systemutveckling i alla befintliga publikationssystem.

Senast uppdaterad: 2015-09-10
Innehållsansvar: Ulf Kronman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se