Genomförda projekt 2006

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2006

ScieCom - Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation

Projektet leds av Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet.
Dnr 63-2005-130.
Bidrag: 300 tkr för första halvåret 2005 samt 728 tkr för perioden 2005-07-01--2006-06-30.
Slutdatum för projektet: 2006-06-30.
 Strategisk plan
 Slutrapport

Projektet har fått stöd från BIBSAM sedan 2003. Dess huvuduppgift är att informera om den aktuella utvecklingen vad avser vetenskaplig publicering och att verka för fri och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (Open Access). Information publiceras via projektets webbplats, vid föredrag och seminarier och även genom en ny, fritt tillgänglig e-tidskrift, "ScieCom Info". Kring tjänsten finns ett aktivt nätverk av bibliotekarier och forskare. Informationsinsatser från projektet har bidragit till Vetenskapsrådets och SUHF:s ställningstaganden för Open Access.

Stöd har getts till ett fortsatt arbete med SRVK enligt en strategisk plan med tre huvudområden:

  1. Open Access (finansieringsmodeller, kostnader, utveckling)
  2. Upphovsrätt (modellavtal på nationell nivå enligt LU:s modell mm)
  3. Kvalitet och utvärdering (peer review, impact factors, bibliometriska analyser, resultatfinansiering).

ScieCom:s webbplats - Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation.

Testbed för interoperabilitet

Uppsala universitetsbibliotek.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-140-2005. 

Projektet avser en uppföljning av SVEP-projektet (främst vad gäller de rekommendationer och riktlinjer som tas fram inom delprojekt 1 (DP1), Målet är att testa hur de rekommendationer som tagits fram inom SVEP DP1 kan användas i praktiken genom att skapa en OAI-PMH-baserad testsöktjänst för akademiskt material som byggs upp utifrån SVEP:s formatrekommendationer. Projekt kommer att visa hur de olika system för elektronisk publicering som används av svenska universitet och högskolor i praktiken stödjer - eller kan anpassas till - de nationella rekommendationer som ges. Till exempel kommer det att framgå om det är möjligt att bygga samlade söktjänster på ett nationellt plan med mer avancerade funktioner som en gemensam ämneskategorisering eller kontrollerade namnformer. Testsöktjänsten kan omfatta alla typer av vetenskapliga publikationer (artiklar, avhandlingar, rapporter osv.) som publicerats elektroniskt i Sverige. Uppsatser och examensarbeten ingår inte.

Söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer

Uppsala universitetsbibliotek.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-143-2005.
Slutdatum för projektet: 2006-12-01.

Vid ett antal lärosäten i Sverige finns lokala system för att redovisa det egna lärosätets vetenskapliga publicering (publiceringsdatabaser). Uppgifterna i dessa system ligger bl.a. till grund för den redovisning av vetenskaplig publicering som Utbildningsdepartementet numera efterfrågar. För detta ändamål och för en gemensam exponering av svensk vetenskaplig publicering har det inom SVEP-projektet utarbetats ett förslag till gemensam standard. Här anges vilka uppgifter som minst ska vara med vid metadatabeskrivningen av en publikation.

Detta projekt bygger vidare på ovanstående och syftar till en gemensam söktjänst för svensk vetenskaplig publicering. Projektet består av två faser:

Fas 1 omfattar en förstudie/utvärdering som undersöker vilka system som används, eller planeras att användas, som "publiceringsdatabaser" vid de svenska högskolorna. Detta för att få en klar bild av exempelvis vilka möjligheter som finns att inhämta metadata via OAI-PMH eller i vilken utsträckning de olika systemen följer SVEP:s formatrekommendationer.

I fas 2 skapas en prototyp till en gemensam söktjänst för svensk vetenskaplig publicering - i första hand baserad på metadatainsamling via OAI-PMH men även andra överföringsformer kan komma att undersökas beroende på vilka typer av tekniska lösningar som används enligt förstudien i fas 1.

Denna söktjänst skulle erbjuda en samlad ingång till "all" vetenskaplig publicering i Sverige. En sådan övergripande tjänst saknar motsvarighet i dagsläget då svenska vetenskapliga publikationer måste sökas i en mängd olika system eller tjänster beroende på utgivningsform eller publikationstyp. Avsikten är också att på sikt uppnå en integrering med motsvarande system för elektronisk publicering.

 Slutrapport 2006-12-01.

Senast uppdaterad: 2015-09-10
Innehållsansvar: Ulf Kronman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se