Styrande för KB

Precis som för andra statliga myndigheter, regleras Kungliga bibliotekets verksamhet av den instruktion som regeringen har utfärdat. Instruktionen innehåller  bland annat myndighetens huvudsakliga uppgifter och ledningsform.

Varje år utfärdar regeringen ett regleringsbrev. Där står hur mycket pengar riksdagen anslår för Kungliga bibliotekets arbete kommande år och vilka mål vi ska ha med vårt arbete. Där står också om KB har fått några särskilda uppdrag och hur vi ska rapportera våra resultat.

KB utgör, tillsammans med universitets- och högskolebiblioteken, specialbiblioteken, sjukhusbiblioteken, grundskolebiblioteken, gymnasiebiblioteken, folkbiblioteken och stiftsbiblioteken det allmänna biblioteksväsendet, dvs. de offentligt finansierade biblioteken i Sverige.

Biblioteken styrs av lagar som rör förvaltning, avtal, upphovsrätt och personuppgifter. Det finns också en särskild ramlag, bibliotekslagen, som gäller för det allmänna biblioteksväsendet. Den nya bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 2014.

Senast uppdaterad: 2016-12-29
Innehållsansvar: Kerstin Hilding Lundström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Förordning med instruktion för Kungliga biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017

 

Sveriges nationalbibliotek