Internationellt samarbete

KB deltar aktivt i internationellt samarbete inom biblioteksområdet.
Detta samarbete har en lång tradition. Med tiden har det också blivit alltmer omfattande, framför allt som en följd av den digitala utvecklingen. Som nationalbibliotek och central biblioteksmyndighet har Kungliga biblioteket en viktig roll att spela.

Globalt

Globalt sker samarbetet främst inom ramen för IFLA, International Federation of Library Institutions and Associations, där KB deltar genom olika medarbetare i ett flertal sektioner och arbetsgrupper. Andra viktiga insatser görs inom den internationella standardiseringsorganisationen, ISO  Inom informations- och dokumentationsområdet är KB, vid sidan av Riksarkivet, den största svenska intressenten. KB deltar också, exempelvis, i World Digital Library. Det är ett projekt som leds av Library of Congress och som syftar till att bygga upp en databas med digitala återgivningar av kulturskatter från hela världen.

Europeisk nivå

På europeisk nivå finns en rad samarbetsorgan. Nationalbibliotekarierna samlas i CENL, Conference of European National Librarians som ansvarar för de europeiska nationalbibliotekens portal The European Library (TEL) och är en viktig partner för EU-kommissionen i dess utveckling av portalen Europeana, som är en gemensam ingång till arkivens, bibliotekens och museernas samlingar.

På det audiovisuella området deltar KB i  projektet EUscreen, som är en portal till arkivmaterial från televisionen.

KB deltar också i de europeiska forskningsbibliotekens organisation, LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche samt i EBLIDA, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, som organiserar de europeiska bibliotekarie- och arkivarieföreningarna och som framför allt koncentrerat sina insatser till upphovsrättsfrågorna.

CERL, Consortium of European Research Libraries driver gemensamt en europeisk databas för äldre tryck utgivna före 1830. KB är en viktig bidragsgivare.

Övrigt

Bibliotheca Baltica är ett samarbetsprogram för bibliotek i Östersjöområdet där KB aktivt medverkar. NORON är de nordiska nationalbibliotekariernas samrådsgrupp.

Senast uppdaterad: 2016-04-18
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek