Suecia antiqua et hodierna

- ett digitalt titthål in i 1600-talet

NYHET! Nu är den nya, större databasen med gravyrer, teckningar och förarbeten klar - allt material är tillgängligt för sökning och gratis nedladdning. Se suecia.kb.se

Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna (Det forna och nuvarande Sverige) från 1715 är det i särklass mest betydande bildverket i äldre svenskt boktryck. Med sina 488 bilder i 353 graverade planscher är det även ett av Europas mest omfattande topografiska verk från denna tid.

Suecian, som den kallas i dagligt tal, ger en oöverträffad bild av Sveriges slott, städer och fornminnen i äldre tid. Verket berättar inte bara om de avbildade objekten utan ger även en uppfattning om ambitionerna hos den dåtida stormakten Sverige.

Det unika

Till grund för Suecian framställde Erik Dahlbergh och hans medhjälpare ett mycket stort underlag i form av perspektivskisser, detaljstudier och översiktsplaner. Huvuddelen av de teckningar som har överlevt till vår tid – över 600 blad – förvaras i Kungl. biblioteket och utgör en av de verkliga klenoderna i samlingarna. Eftersom teckningarna ligger ett steg närmare hur de avbildade objekten verkligen såg ut är de viktiga kunskapskällor. De är också betydelsefulla för att vi ska förstå arbetsprocessen när verket framställdes och för att tolka gravyrernas innehåll.

Sammantaget är de vår rikaste samlade bildkälla från svenskt 1600-tal. Dessa teckningar har en betydelse av internationell räckvidd eftersom motsvarande förlagor till andra gravyrverk sällan har bevarats i samma omfattning. De är mycket efterfrågade, men också sköra och kan därför endast förevisas under stora restriktioner. Under åren 1963–1970 lät Sigurd Wallin reproducera dem i fyra omfångsrika böcker, men till följd av dåtidens reproduktionsteknik har dessa flera begränsningar. Exempelvis återges bilderna i svart-vitt och detaljer görs inte rättvisa på grund av böckernas format.

Nyttan

Kungl. biblioteket kommer att göra denna bildskatt allmänt tillgänglig i en digital bildbank, vilket ökar möjligheterna till närstudium samtidigt som materialet skyddas mot slitage. Högupplösta bildfiler är ur studiesynpunkt många gånger att föredra framför originalteckningar eftersom man kan zooma in detaljer som annars knappt är synliga för blotta ögat. En digital bildbank gör det också möjligt att sammanföra teckningar från andra institutioner med Kungl. bibliotekets huvudsamling.

Därmed kommer hela det bevarade materialet för första gången kunna förevisas i ett sammanhang. Med den moderna teknikens hjälp kan vi sålunda anknyta till Suecians ursprungliga ändamål – att för omvärlden förevisa det bästa av det forna och det nuvarande Sverige.

 

Senast uppdaterad: 2014-09-10
Innehållsansvar: Jonas Nordin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek