Katalogutredning

Utredningen kommer att genomföras i tre olika delstudier:

  • Delstudie 1. Kvantitativa uppgifter och analys av postflödet inom LIBRIS-biblioteken
  • Delstudie 2. Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering
  • Delstudie 3. En förstudie över vad en övergång till Dewey Decimal Classification skulle innebära

Under 2005 diskuterades i olika sammanhang en katalogutredning för LIBRIS-biblioteken. Vidare diskussion och utveckling har skett under hösten 2005, och projektet "Katalogutredning" kommer att genomföras under 2006.

Syftet med utredningen är att åstadkomma en effektivisering av katalogiseringen inom LIBRIS-biblioteken samt en tydlig struktur för kommunikation och beslut i gemensamma frågor.

Avgränsning: I första hand rör utredningen de s.k. BIBSAM-biblioteken. De förändringar som utredningen kan komma att resultera i kommer naturligtvis även andra bibliotek till godo.

Någon användarundersökning ryms inte inom katalogutredningens ram. Det finns emellertid ett rikt material av användarundersökningar gjorda i andra länder, och KB kommer vid sidan av utredningen att göra en sammanställning av sådana resultat som ska kunna beaktas inom katalogutredningen.

Arbetet har delvis redan satt igång och väntas vara igång i samtliga delstudier från februari i år. Arbetet ska vara avslutat i samtliga delstudier under hösten 2006.

Projektorganisation

Projektledarna/utredarna rapporterar till en styrgrupp, som utsetts av riksbibliotekarien. Dess medlemmar är:

Catarina Ericson-Roos, SUB
Gunilla Jonsson, KB (ordförande)
Mats G. Lindquist, KB
Jon Erik Nordstrand, Bibliotek och läranderesurser, Högskolan i Borås
Agneta Olsson, GUB
Lisa Petersen, KB

Som referensgrupp kommer LIBRIS-bibliotekens katalogråd tillsammans med LIBRIS ledningsgrupp att fungera, utökade med ytterligare representanter för LIBRIS-bibliotek som inte ingår i någon av dessa konstellationer. För delstudie 3 kommer dessutom en särskild, mindre referensgrupp med särskild kompetens att kallas. För delstudie 2 kommer en expertpanel från BIBSAM-biblioteken att involveras i processanalysarbetet.

Information

De olika delstudieledarna ansvarar för information utåt för sina respektive uppgifter. Här på Kungl. bibliotekets webbplats kommer information fortlöpande att presenteras.

Finansiering

KB finansierar de tre delstudierna med var sin engångssumma.

Senast uppdaterad: 2007-07-05

Relaterad information

 Projektplan

 Remiss

 Remissvaren

Användarstudie
Hur söker användarna i katalogen? Litteratur- och kunskapsöversikt - januari 2007.

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek